elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'informe extern sobre Maestría avala que les obres s'ajusten al projecte modificat i que els canvis estan justificats

  L'informe tècnic sobre el projecte de rehabilitació de Maestría, en el qual l'Ajuntament de Castelló va invertir en 1,6 milions d'euros en 2017, confirma que l'execució dels treballs s'ajusta al projecte modificat i que els canvis introduïts estan justificats després d'analitzar, fil per randa, la relació de queixes aprovades en una moció que ha motivat la realització d'aquest informe extern.

  De la relació de 10 ítems presentats com a deficiències en la moció, l'estudi descarta més de la meitat (set), accepta dues parcialment i solament una íntegrament, la referida a l'existència d'embornals en recorreguts d'accessibilitat per als vianants que es corregirà amb el trasllat de diversos embornals. Es tracta de la presència de peces de paviment defectuoses, la necessitat d'enrasar escocells o el canvi d'ubicació d'embornals, incidències habituals en la majoria d'obres. Una altra de les propostes de millora, la inclinació en algun tram de vorera, ha sigut qualificada pel tècnic de l'empresa auditora com poc significativa i sense solució predeterminada lloc que requereix el consentiment dels propietaris d'habitatges i locals.

  El regidor de Serveis Públics, Rafa Simó, ha explicat després de la reunió mantinguda avui amb tècnics i els grups polítics de l'Ajuntament que es demanarà la substitució de rigoles defectuoses, el canvi en embornals i l'enrasat d'escocells de manera immediata mentre que el canvi en la inclinació de voreres haurà de comptar amb l'autorització dels propietaris. Tot amb càrrec a l'empresa. A més, tant l'edil com els tècnics han recordat que l'obra està dins de l'any de garantia pel que els serveis municipals, com ocorre amb tots els projectes abans de retornar la fiança dipositada per l'empresa, tornaran a revisar l'execució.

  Els set ítems que descarta són la denúncia que hi ha menys clavegueram del previ a la reforma en confirmar que s'han instal·lat més. Respecte a la denúncia de falta de protecció als vianants per l'execució de la plataforma única –voreres i calçada al mateix nivell, com en altres zones de la ciutat com a Porta del Sol, carrer Alloza, Enmig, Major, Cervantes, etcètera-, l'informe tècnic detalla que l'eliminació de pilons en els carrers més estrets –les de 8 metres- entre el projecte original i el modificat respon a l'informe dels Bombers per a garantir l'accés de vehicles d'emergència en cas de necessitat. Encara que assenyalen que pot haver-hi una percepció de menys seguretat per al vianant, s'insisteix que precisament la velocitat s'ha limitat a 20 km/h en tot l'àmbit de l'actuació, “en el qual els vehicles han de ser respectuosos amb els vianants amb els quals comparteixen l'espai urbà”.

  Respecte a la petició de resituar contenidors perquè lleven aparcaments, confirma que la ubicació s'ajusta a les indicacions de l'empresa concessionària de la retirada de brosses. I el mateix ocorre amb la queixa que falten contenidors de reciclat.

  Quant al cablejat aeri sense eliminar, l'auditoria avala que s'han executat les canalitzacions que possibiliten el seu soterrament, que correspon a les companyies responsables d'aquests serveis conforme als convenis establits. Respecte a que els fanals il·luminen menys que abans, l'empresa contractada per a aquest informe ha efectuat mesuraments en els carrers comprovant que il·luminació s'ajusta a la normativa vigent d'eficiència energètica per a les instal·lacions d'enllumenat públic. I, finalment, quant a la vegetació projectada per a l’embelliment dels carrers tampoc s'ajusta al projecte inicial, l'informe confirma que l'execució s'ajusta al projecte modificat, que va canviar l'arbrat per la possible afecció a les xarxes de serveis subterrànies.

  Per tot açò, a més del trasllat d'embornals per coincidir amb punts d'accessibilitat per als vianants, l'estudi planteja també la substitució d'algunes peces de rigoles defectuoses, enrasar els escocells, anul·lar un embornal i corregir el pendent en quatre punts de dos carrers amb un estudi previ i el consentiment dels propietaris.

  Quant a aquesta última proposta, l'informe arreplega que la normativa fixa un màxim del 2% com a pendent transversal en zones de nova urbanització però admet que aquesta condició és difícil de complir en obres de remodelació com l'executada en Mestratge ja que s'han de mantenir les condicions d'accés als habitatges i als locals, o actuar sobre elles amb el consentiment dels afectats per a poder aconseguir una solució. De fet ja es va corregir el pendent dels trams assenyalats durant l'execució de les obres a petició dels tècnics municipals.

  “Entre un 2% de la norma i un 5% executat no s'aprecien molèsties en l'ús de les voreres”, assenyala l'informe, que apunta: “S'hauria d'estudiar la possibilitat de corregir les zones més crítiques i que poden comportar perill”. Així, proposa actuar en un punt del carrer Vázquez Mella, sempre amb el consentiment dels propietaris i després d'un estudi de detall. I el mateix ocorre amb altres tres punts d'Arquitecte Ros.

  Pujar