19 d’octubre de 2019 19/10/19

El govern municipal aprova la rebaixa del tipus impositiu de l’IBI

El govern municipal aprova la rebaixa del tipus impositiu de l’IBI - (foto 1)

  El Ple Municipal realitzat ahir, a proposta del govern municipal, va aprovar la modificació de diverses ordenances fiscals que entraran en vigor a partir del pròxim any 2018.
  La primera d'elles que serà la que més beneficie els ciutadans és la que fa referència a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).

  Amb aquesta modificació aprovada es disminueix el tipus impositiu del 0,805% al 0,724%. "D'aquesta forma, es neutralitza completament la pujada de l'increment de la base liquidable derivada de la ponència general de valors de 2014 i, a més, encara es disminueix un 4% el rebut d'IBI urbà respecte al rebut de 2017" assenyalava el regidor d'Hisenda, Vicent Canet.

  Amb l'esmentada revisió col·lectiva, els valors cadastrals dels béns immobles de naturalesa urbana van experimentar un augment mitjà d'un 1,92, augment que, a efectes del tribut de l'IBI, ve incorporant-se progressivament durant els exercicis 2014-2023, d'acord amb el que preveu la legislació tributària/cadastral al respecte.

  És a dir, es neutralitzarà la pujada del 6,73% (que seria la pujada corresponent a l'exercici 2018), i, encara, un 4% menys.
  Aquesta baixa és possible gràcies a una major previsió d'ingressos derivada del procediment de regularització cadastral que s'ha dut a terme recentment a Oliva i que encara està en tramitació.
  La previsió més gran d'ingressos, a conseqüència de la regularització cadastral, permetrà alleugerir un poc la pressió fiscal de la majoria dels contribuents. Una major justícia tributària permetrà mantindre el nivell necessari d'ingressos per al correcte funcionament de l'ajuntament, disminuint els rebuts de l'IBI de naturalesa urbana del conjunt de la ciutadania. "Com és sabut, si tots i totes contribuïm de forma correcta, tots i totes eixim guanyant" explicava el regidor Canet.

  Ampliació de les possibilitats del Pla Personalitzat de Pagament

  Amb la modificació de l'ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic de l'Ajuntament d'Oliva, i de la potestat sancionadora en matèria tributària local aprovada també ahir, el que es pretén és afegir noves possibilitats al Pla Personalitzat de Pagament, tot incorporant les periodicitats mensual i semestral, a les ja existents (bimestral, trimestral i anual).

  I també s'amplien els tributs que es poden cobrar/gestionar amb el Pla Personalitzat de Pagament, la taxa d'ocupació per quioscos (i altres aprofitaments del domini públic que funcionen per matrícula anual), la taxa del mercat dels divendres, i la de taules i cadires.

  La tercera de les modificacions aprovades ahir fa referència a l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, i té com a objectiu millorar la distinció entre ocupacions/aprofitaments:

  • Permanents
  • De temporada
  • Temporals

  I, per altra, clarificar la consideració d'algunes de les ocupacions, de tal forma que puguen fer-se per matrícula anual, i no necessàriament per autoliquidació.
  Així, no cal que cada any s'hagen de sol·licitar determinades ocupacions (com, per exemple, les taules i cadires de les terrasses), si no que, automàticament, aniran renovant-se d'any en any, fins que l'usuari desitge donar-se de baixa.

  Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica

  Per últim, en compliment de l'acord plenari de data 28 de gener de 2016, aprovat per unanimitat arran d'una moció presentada pel grup municipal Partit Popular, es va aprovar modificar aquesta ordenança en el sentit de substituir el terme "minusvalidesa" pel de "discapacitat", i també ampliar el ventall dels certificats que acrediten el grau de discapacitat igual o superior al 33%, perquè siga més fàcil acreditar-lo per tal de gaudir de l'exempció prevista en aquestos casos.

  És a dir, que mitjançant la resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, siga suficient per a la sol·licitud (i posterior concessió) de l'exempció de l'Impost.

  ocultar
  El govern municipal aprova la rebaixa del tipus impositiu de l’IBI
  Pujar