28 de novembre de 2020 28/11/20

Aprovat l’expedient de contractació del servei d’assistència sanitària per 230.220 euros en dos anys

  • Braina destaca que la gestió de la seguretat i les emergències de Castelló es veurà millorada amb la integració de l’adjudicatària

La junta de govern de l'Ajuntament de Castelló ha aprovat l'expedient per a la contractació del Servei d'Assistència Sanitària (SAS) municipal per a la prestació de serveis sanitaris amb caràcter preventiu en els espectacles públics, activitats creatives i altres tipus d'esdeveniments de gran afluència de persones, que siguen promoguts, organitzades i/o impulsades per l'Ajuntament de Castelló. El pressupost de licitació del contracte per als dos anys de duració del mateix ascendeix a 230.220 euros (115.110 a l'any) i pot ser prorrogable a altres dos anys.

El regidor de Seguretat Pública i Emergències, Omar Braina, ha explicat que, gràcies a aquesta contractació, es veurà millorada la gestió de la seguretat i les emergències de Castelló perquè l'empresa que resulte adjudicatària “s'integrarà en la planificació i operativitat davant emergències d'àmbit municipal, tant en la fase preventiva com en la fase d'emergència”.

Braina ha indicat que el plec inclou com a novetat “la prestació de serveis d'assistència psicològica en espectacles sempre que s'aprecie una especial situació d'exposició per part del públic a situacions d'especial impacte emocional”.

També és objecte de la present contractació, la prestació de serveis preventius sanitaris i/o psicològics en activitats laborals d'empleats municipals que presenten un alt risc d'accident, especialment en situacions d'emergència, en compliment del que s'estableix en la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

El SAS municipal abasta l'atenció a persones malaltes o accidentades i, en el seu cas, el trasllat de vehicles especialment condicionats a aquest efecte, d'aquelles que no puguen desplaçar-se mitjançant mitjans convencionals, així com la prestació de serveis tècnics de suport logístic en espectacles, activitats, esdeveniments i situacions preventives o d'emergència que així ho requerisquen. Igualment, comprén l'establiment temporal d'instal·lacions sanitàries i/o logístiques desmuntables i/o mòbils per a prestar aquests serveis.

L'àmbit territorial del servei serà exclusivament el terme municipal de Castelló i estarà adscrit a l'Àrea de Seguretat Pública i Emergències de l'Ajuntament. El servei s'activarà i prestarà, en termes generals, en els espectacles, activitats i esdeveniments públics organitzats o promocionats per l'Ajuntament; en concentracions de públic motivades per causes relacionades amb l'activitat municipal; i per a suport tècnic i logístic als serveis municipals de seguretat i emergències en situacions extraordinàries derivades d'accidents, fenòmens meteorològics adversos o altres catàstrofes.

L'expedient aprovat fixa entre altres coses que, per a accedir a la licitació, l'empresa haurà d'estar en possessió com a mínim de cinc vehicles del tipus Suport Vital Avançat, altres cinc de Suport Vital Bàsic, dos vehicles de tipus Transport No Assistit, un altre d'Intervenció Ràpida, una motocicleta assistencial i un vehicle adaptat, a més de tota la dotació de personal corresponent.

A més, hauran d'acreditar estar en possessió com a mínim d'un hospital de campanya i dues infermeries mòbils-remolc.

Els licitadors presentaran les seues proposicions en tres sobres virtuals de manera electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP) i en un termini de 15 dies naturals comptats des de l'endemà al de la publicació de l'anunci de licitació del contracte en la citada plataforma.

Pujar