Castellano

Les zones industrials d’Algemesí rebran millores per valor d’un milió d’euros gràcies a la subvenció de 779.288 euros de la Generalitat

Les zones industrials d’Algemesí rebran millores per valor d’un milió d’euros gràcies a la subvenció de 779.288 euros de la Generalitat
  • Els projectes es duran a terme en els polígons de Cotes, Xara, Pepe Miquel, Copal, Nucli i Almussafes

L’Ajuntament d’Algemesí invertirà prop d'un milió d'euros en els polígons industrials de la ciutat gràcies a una subvenció de la Generalitat Valenciana de 779.288 euros. Els projectes es duran a terme en les zones industrials de Cotes, Xara, Pepe Miquel, Copal, Nucli i Almussafes.

Segons ha avançat l'alcaldessa d'Algemesí, Marta Trenzano, aquesta actuació permetrà aconseguir els objectius d’incrementar la seguretat, una imatge més atractiva de les instal·lacions municipals, augment de les possibilitats de noves incorporacions d'empreses i major sostenibilitat de les zones industrials.

Entre les inversions comunes a tots els polígons està la instal·lació de circuits tancats de vídeo vigilància connectat a la Policia Local, la creació i dotació econòmica d'un programa d'ajudes municipal dirigit a les empreses del polígon en el qual se subvencionaran operacions de decoració i embelliment exterior de closos i façanes perceptibles des de la via pública i renovació de la senyalització i identificació dels carrers.

Polígon de Xara

En aquesta zona també s'invertirà en el paviment dels carrers Raval de Sant Roc, Pla, Foia, Fentina o el pas inferior de Sant Ignaci de Loiola.

Polígon Pepe Miquel

En aquest polígon es procedirà a seguir en el projecte de millora de la mobilitat urbana mitjançant el traçat d'un carril bici al polígon per a connectar amb el carril ja existent que arriba fins el nucli urbà al sud, i al nord amb el polígon de Cotes.

Ací es preveu augmentar l'enllumenat públic mitjançant el canvi del sistema d'il·luminació a tecnologia LED. Suposa un canvi qualitatiu i quantitatiu, en tant que es tracta d'un sistema d'il·luminació d'activació immediata que amb un menor consum d'electricitat pot oferir el mateix o millor nivell d'il·luminació que en l'actualitat.

També es vol crear un servei contra incendis: hidrants als quals en cas d'incendi recórrer per a recàrrega d'aigua en determinats punts estratègics.

Implantació d'un sistema de gestió de residus amb disposició de contenidors equipats amb un sistema de subjecció.

El polígon compta amb una zona verda adjacent. Aquesta àrea permet que els usuaris del polígon puguen gaudir d'un espai d'oci i descans. Aquestes es troben en deficient estat de conservació, a més amb unes noves plantacions es pretén recuperar la imatge de l'arbratge, introduint exem- plars que falten per a crear una bona façana vegetal i zones d'ombra i esplai, complementant la infraestructura verda existent i fent-la més agradable i sostenible.

El polígon compta amb una zona verda de laminació d'aigües de pluja a la qual es connectaren nous embornals per a l'alleu- jament de les aigües d'escorrentia.

Polígon Copal

En aquesta zona industrial es vol millorar l'enllumenat públic i el sanejament separatiu de les aigües residuals. La possibilitat d'abocar part de les aigües de pluja a una séquia existent en el mateix polígon permetrà una gestió de l'aigua més eficient, alhora que alleujarà les càrregues d'aigua de pluja que ha d’evacuar la xarxa de sanejament del polígon, i que en repetides ocasions entra en càrrega. S'aprofita, per tant, una séquia existent a la qual s'abocaria directament aigua de pluja recollida per escorrentia superficial.

Polígon de Cotes

Millora de la mobilitat urbana mit- jançant la finalització del traçat del carril bici en el polígon per a facilitar els desplaçaments en el seu interior, i cap al polígon Pepe Miquel. Amb aquesta actuació es connectarà el carril bici existent en el polígon Cotes amb l'extrem nord, creant una connexió sostenible fins al nucli urbà.

L'actuació consistirà també en la instal·lació de projectors amb tecnologia led en la zona d'aparcament de camions existent en el polígon. A més, es pretén renovar algun dels quadres de comandament i protecció per a implementar la seua telegestió.

Es vol actuar també en les zones verdes i instal·lació de zones biosaludables.

Millora del sanejament separatiu de les aigües residuals. El polígon compta amb una bassa de laminació de pluvials que permet l'alleujament d'aigües de pluja de manera separada a la xarxa de sanejament. A més s'ha detectat una necessitat d'increment de drenatge en la zona baixa del polígon, adossada a aquesta bassa de laminació. Es planteja establir un alleujament de pluvials del polígon a la bassa de laminació que evite la inundació del polígon en la seua part baixa en períodes de fortes pluges, mitjançant una obertura en forma de tàlveg de gran capacitat.

El pas de vehicles pesants i l'ús intensiu en zones de gir fa necessari la renovació del paviment d'aglomerat asfàltic o de formigó (segons el cas) en diversos punts del polígon, sent a vegades necessària la substitució de la base granular del paviment degut a alguna fallada en l'estructura del ferm. Es renovarà l'accés, alguns girs, i zones deteriorades.

Polígon d'Almussafes

Millora de la mobilitat urbana mitjançant el traçat d'un carril bici al polígon per a connectar el mateix amb el casc urbà a través del carril ja existent en l'avinguda de la Generalitat. Aquesta unió a més connecta el polígon amb el nucli urbà i amb el carril bici d'accés al polígon Pepe Miquel, prolongant la xarxa anul·lar del carril bici prevista amb interconnexió en tots els polígons industrials.

També es volen realitzar millores de l'enllumenat públic, crear un servei contra incendis i implantar un sistema de gestió de residus.

El polígon compta amb una zona verda adjacent al mateix entre els carrers Romaní, Almussafes i Sollana, que permet el gaudi de la mateixa pels usuaris del polígon. Amb noves plantacions es pretén recuperar la imatge de l'arbratge introduint exemplars que complementen la zona i la facen més agradable i sostenible.

El mal estat de gran part del ferm dels carrers Romaní i Sant Ignaci de Loiola així com la conducció per superfície de les aigües pluvials evitant saturar el col·lector del pas inferior fa necessària la present actuació. Es pretén realitzar una mitjana de separació entre el polígon i el pas inferior així com substituir l'aglomerat dels citats carrers.

Polígon Nucli

El mal estat d'alguns trams del ferm del carrer dels Solves o Vintena fa necessària la present actuació. Es pretén realitzar una substitució del paviment d'aglomerat dels citats carrers. A més es procedirà a la substitució de les voreres del carrer Alcaduf, per la seua obsolescència a nivell normatiu i material.

Pujar