25 de febrer de 2020 25/2/20

Hisenda de Vila-real prepara el calendari fiscal de 2020, que incorpora per primera vegada el fraccionament de la contribució en cinc mesos

  L'Ajuntament de Vila-real aprovarà en la pròxima Junta de Govern el calendari fiscal per a l'exercici 2020, que, com a principal novetat, incorpora la possibilitat de fraccionar els terminis per al pagament de la contribució en cinc quotes. L'ampliació del fraccionament de la contribució és una mesura dirigida a facilitar el pagament a les famílies vila-realenques, introduïda en l'ordenança fiscal de 2020 juntament amb altres incentius destinats a afavorir l'activitat econòmica i el lloguer.

  “Fins ara, el pagament de la contribució s'establia en un màxim de tres quotes per a aquells que havien sol·licitat el fraccionament; ara, ampliem a cinc terminis les possibilitats de pagament, de manera que a les famílies els puga resultar més fàcil fer front a les seues obligacions tributàries sense que afecte la liquiditat del consistori. És un equilibri complicat que finalment hem pogut quadrar”, assenyala Benlloch. “Enguany, com a conseqüència fonamentalment de l'herència urbanística del PP, amb més de 28 milions d'euros pagats ja des de 2011 i el que ens queda, hem hagut d'incrementar el rebut de la contribució per a garantir l'equilibri en els comptes i no paralitzar l'activitat municipal, però introduïm també novetats com aquesta destinades a alleugerir en la mesura del possible la càrrega a les famílies”, agrega.

  A més del fraccionament en cinc quotes, l'ordenança fiscal de 2020, que ha establit un increment del 10% dels rebuts després de huit anys de congelació tributària, incorpora altres tres mesures noves com a incentiu a l'economia: la bonificació del 95% de l'IBI als immobles d'organismes d'investigació i universitats; una altra bonificació del 50% per als immobles destinats a lloguer d'habitatge, sempre que el preu no supere els límits establits per la norma municipal; i una última reducció del 95% per als immobles subjectes a activitats econòmiques declarades d'especial interés o utilitat municipal decidides pel Ple, per concórrer causes socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l'ocupació. Aquest últim supòsit permetrà bonificar, entre altres, projectes d'economia social o que afavorisquen a col·lectius vulnerables.

  Després de la incorporació d'aquestes novetats a l'ordenança, el calendari fiscal de 2020 serà el següent:

  · Del 3 de febrer al 2 d'abril: Mercat Municipal (primer trimestre)

  · Del 23 de març al 22 de maig: Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i taxa de guals

  · Del 4 de maig al 3 de juliol: Mercat Municipal (segon trimestre)

  · De l'1 de juny al 15 de setembre: Impost sobre Béns immobles de Naturalesa Urbana (excepte pagaments fraccionats), de Rústica i de Característiques Especials

  · Del 31 de juliol a l'1 d'octubre: Mercat Municipal (tercer trimestre)

  · Del 21 de setembre al 20 de novembre: Impost sobre Activitats Econòmiques

  · Del 2 d'octubre a l'1 de desembre: Mercat Municipal (quart trimestre)

  En el cas de la contribució d'urbana, aquelles famílies que vulguen acollir-se al pagament fraccionat en cinc mensualitats hauran de tramitar la sol·licitud en Atenció i Tràmits abans del 31 de març. Per a això, serà necessari domiciliar els rebuts aportant en la sol·licitud el número de compte bancari on se'ls giraran cinc quotes d'igual quantitat els dies 1 de juny, 1 de juliol, 3 d'agost, 1 de setembre i 1 d'octubre. Els contribuents que fins ara estaven acollits al fraccionament en tres terminis passaran automàticament a cinc terminis, sempre que no es donen de baixa abans del 31 de març. Les contribucions no fraccionades el pagament de les quals estiga domiciliat es cobraran el 6 de juliol.

  Pujar