30 de novembre de 2020 30/11/20

La Regidoria de Sanitat intensifica les accions per a combatre al mosquit tigre

  Fins al 30 de juny de 2017 s'han rebut en la Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament un total de 129 avisos per mosquit tigre, dels quals n'han derivat 38 actuacions sanitàries que tan sol en tres casos van requerir la intervenció de l'empresa contractada. Així mateix, s'han realitzat 5 inspeccions programades per part de l'empresa contractada en les zones en què en anys anteriors es va detectar major presència del mosquit tigre, amb independència que n'hi haguera o no avís. Al llarg d'enguany està prevista la celebració de més xarrades informatives sobre el mosquit tigre amb associacions de veïns i altres entitats ciutadanes, així com campanyes de divulgació a través de diferents mitjans, per a insistir en la necessitat de la col·laboració ciutadana en la lluita contra esta classe de mosquit.

  "La valoració que des de la Regidoria fem és molt positiva. Reivindiquem la nostra aposta per les noves tecnologies i recursos innovadors que han demostrat la seua alta efectivitat, com la pintura utilitzada en els embornals. Hem facilitat la comunicació amb el ciutadà i optimitzat els canals per als avisos que es poden proporcionar a través de la nova aplicació informàtica BichosAvís", ha declarat Maite Girau, regidora de Sanitat, Salut i Esport.

  El passat mes de juliol, en roda de premsa, la regidora va donar a conéixer la campanya de comunicació audiovisual amb la realització del video El detectiu del mosquit tigre que es pot visionar en i la campanya de mems en xarxes socials i Canal Busi, a més de la presentació de la APP BICHOS AVIS que permet, a més, la gestió de dades per part de l'Ajuntament de València, i és pionera en este tema respecte d'altres ciutats espanyoles. En els pressupostos de 2017 s'ha incrementat en 150.000 euros els diners destinats a la lluita contra les plagues a la ciutat de València. "Estem convençuts que estos nous instruments seran de gran ajuda en la lluita contra les plagues a la nostra ciutat", diu Maite Girau.

  El mosquit tigre va ser detectat en 2014 en l'àrea metropolitana de València i en 2015 a València ciutat; des de llavors ha hagut una evolució en la presència d'este insecte en la ciutat. El seu control ocupa un lloc preferent dins de les tasques de control de plagues de les quals és competent l'Ajuntament de València a través de la Regidoria de Sanitat.

  MARÍTIM

  El mosquit tigre gaudix d'una especial plasticitat que li permet una ràpida adaptació a hàbitats diferents als originals de l'espècie, per la qual cosa la seua expansió ha sigut molt ràpida. Necessita de l'existència d'aigua estancada per a completar la fase aquàtica del seu cicle reproductiu, per la qual cosa les accions de prevenció se centren a evitar l'existència d'estos espais o, almenys, impedir que reunisquen les condicions òptimes per al desenvolupament de les larves. És en este punt on es fa imprescindible la col·laboració de la ciutadania en general. Es tracta d'un insecte que presenta la seua màxima activitat a l'estiu, principalment cap a finals de juny, en un període que abasta fins a finals de novembre.

  En 2015, primer any en què es va reconéixer la presència del mosquit tigre a la ciutat de València, es van rebre un total de 1.288 avisos de desinsectació dels ciutadans (a través de telefonades al 010 o Registre d'Entrada Ajuntament), que van derivar en 127 actuacions sanitàries. Els districtes de Marítim i Russafa són els que van acumular-ne un major nombre.

  En 2016, es van rebre un total de 1.425 avisos de desinsectació dels ciutadans dels quals es van derivar 140 actuacions sanitàries contra mosquits, i van ser els districtes de Marítim i Pedanies els que van acumular-ne major nombre. Cal destacar que tots els avisos són atesos, es realitza visita d'inspecció per part del personal tècnic sanitari i, si és necessari realitzar algun tipus de tractament, es comunica a l'empresa contractada.

  La dada d'avisos per mosquits a la zona del Marítim és notablement superior a la resta de districtes. Açò és així perquè en esta zona es donen explosions puntuals de quironòmids al maig/juny i estos insectes solen confondre's amb mosquits de forma habitual. En moltes ocasions el focus de mosquit se situa en propietats privades i, en estos casos, el Servici de Sanitat requerix els propietaris perquè resolguen la situació.

  Pujar