21 de setembre de 2020 21/9/20

La modificació de l’ordenança fiscal millora el sistema de fraccionament de pagaments

  La Comissió d’Hisenda ha aprovat hui la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017, que manté la congelació dels principals impostos i taxes que afecten directament els veïns i veïnes i millora el sistema de fraccionament de pagaments, que es fraccionarà de forma automàtica, sense que siga necessari reiterar la petició cada any.

  La Comissió d’Hisenda també ha aprovat la 7a relació d’expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions per import d’11.696.000,00 euros, i el 6é expedient de modificació de crèdit per un import de 2.400.000,00 euros, entre els quals destaquen la dotació de 400.000,00 euros per a urbanització de barris i l’augment de dotació en aspectes relacionats amb la neteja i jardineria de la ciutat.

  El regidor delegat d’Hisenda, Ramón Vilar, ha destacat, entre les 11 ordenances afectades per modificacions fiscals, la reguladora de la taxa per utilització privativa i aprofitaments especials en sòl, volada i subsòl per empreses de telefonia mòbil per a l’exercici 2017.

  Cal destacar que abans de constituir-se la comissió els seus membres han rebut Isabel Cosme, representant de CECOVAL, la qual ha explicat als membres d’esta comissió diverses qüestions que afecten els seus associats en relació amb les ordenances fiscals municipals i, específicament, amb l’IBI.

  En un altre ordre de coses, cal assenyalar que pel que fa a la moció subscrita pel portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, referida a alguns aspectes de l’IAE, s’ha decidit que passe a estudi dels servicis tècnics pertinents, per entendre la comissió que si bé l’esperit de la moció era assumible en els termes presentats no s’ajusta a les disposicions de la legislació.

  Pujar