25 de juny de 2019 25/6/19

L'Autoritat Portuària de València conclou les obres que ja permeten veure la dimensió del Parc de Desembocadura

L'Autoritat Portuària de València conclou les obres que ja permeten veure la dimensió del Parc de Desembocadura - (foto 1)
MÉS FOTOS
L'Autoritat Portuària de València conclou les obres que ja permeten veure la dimensió del Parc de Desembocadura - (foto 2)
L'Autoritat Portuària de València conclou les obres que ja permeten veure la dimensió del Parc de Desembocadura - (foto 3)
L'Autoritat Portuària de València conclou les obres que ja permeten veure la dimensió del Parc de Desembocadura - (foto 4)
L'Autoritat Portuària de València conclou les obres que ja permeten veure la dimensió del Parc de Desembocadura - (foto 5)
L'Autoritat Portuària de València conclou les obres que ja permeten veure la dimensió del Parc de Desembocadura - (foto 6)
L'Autoritat Portuària de València conclou les obres que ja permeten veure la dimensió del Parc de Desembocadura - (foto 7)
L'Autoritat Portuària de València conclou les obres que ja permeten veure la dimensió del Parc de Desembocadura - (foto 8)

L'Autoritat Portuària de València (APV) ha conclòs les actuacions sobre el mur de separació entre la zona de servei del port de València i els carrers Castell de Pop i Jesús de Natzaret per a la urbanització provisional del futur Parc de Desembocadura del Barri de Natzaret de València. En compliment de l'acord signat entre l'Ajuntament de València i l’APV sobre l'ordenació del Pla Especial Natzaret Est, el contingut de les obres executades i la zona queden a càrrec de l'Ajuntament de València.

La recepció de les obres l'ha formalitzada l'arquitecte David Estal Herrero, en qualitat de Director Facultatiu del projecte, en el seu Informe de Compliment de contracte, en el qual s'acredita que les obres es troben completades i en les degudes condicions de servei.

Les obres provisionals indicades, finançades i realitzades per l’APV, permeten visionar a través d'unes columnes o ferros verticals, els espais sobre els quals s'alçarà el futur parc. Igualment, s'han obert dues grans portes d'accés, uns espiells per a “jugar observant” què hi ha a l'altra part del mur, una taula que connecta el barri de Natzaret amb l'espai del futur parc i un rocòdrom.

Amb esta comunicació de la finalització de l'actuació inicial que corresponia al port, s'avança el compromís signat el passat 14 de gener per l'alcalde de València, Joan Ribó, i el president de l’APV, Aurelio Martínez, en un acte en el qual després de la signatura del conveni, es va derrocar simbòlicament una part del mur que, fins a eixe moment, marcava el límit del port amb el barri; una frontera duanera (el port és una àrea duanera) que l’APV va acordar desplaçar cap al mar, alliberant així un ampli espai propietat del port de quasi 87.000 metres quadrats que el port destinarà a un parc d'ús ciutadà que gestionarà l'Ajuntament de València.

Este parc forma part del Pla Especial del Port de València per a *Natzaret Est; i en el seu conjunt compromet una superfície portuària de 230.000 metres quadrats.

Pla Especial Natzaret Est

El Pla Especial Natzaret Est estableix les condicions d'ús i de parcel·la i edificació de les zones d'ordenació que es delimiten i que inclouen:

1. Àrea 1, Parc de Desembocadura del Túria: 86.296,08 m2

Configurat aigües avall del Pont de Drassanes, inclou el nou parc de l'ordenació estructural i el vell llit del Túria, hui canalitzat, amb una extensió total de 86.296,08 m2. El disseny incorporarà l'exigència de prolongar el Carrer del Sech, amb un ample mínim de 10 metres, urbanitzat com a recorregut per als vianants intern del parc amb un traçat paral·lel a la delimitació definida entre les àrees 1 i 3 propostes.

2. Àrea 2, Ús Terciari: 18.454,04 m2

Situada aproximadament en l'emplaçament de les antigues instal·lacions de ARLESA (després MOYRESA, i en la seua última etapa també conegudes com BUNGE) es destina a ús terciari, i si escau també dotacional, amb una extensió de 18.454,04 m2. El conjunt de l'àrea terciària i dotacional múltiple s'integra en la trama urbana de Natzaret i recau al Parc de Desembocadura del Jardí del Túria.

En relació amb l'edificació, es proposa un volum edificable capaç d'allotjar els 25.000 m2t previstos en el conveni, amb l'ordenació parcel·lària i volumètrica següent:

- 3 blocs rectangulars de profunditat màxima de 18 metres i 5 plantes d'altura màxima, disposats de manera que el seu desenvolupament longitudinal siga paral·lel a l'alineació de l'espai lliure interior que recull el planejament vigent i que és coincident amb l'adreça del carrer Castell de Pop en el tram final entre el carrer Mascarat i el carrer del Sech.

- En el bord nord-est, es proposa un bloc de directriu corba, coincident amb el traçat viari perimetral, que es planeja amb ample variable que oscil·la entre els 20 m i els 13,9 m i amb altura màxima permesa de 7 altures.
Es garanteix que els volums edificables se situen perpendiculars a l'alineació del nou Parc de desembocadura i es maximitze la permeabilitat visual i de recorreguts des de la trama consolidada de Natzaret.

3. Àrea 3, Dotacional esportiva: 98.940,17 m2

Àrea dotacional esportiva i d'espai lliure d'una extensió de 98.940,17 m2. Este equipament esportiu ocupa parcialment la zona verda existent al sud (Parc de Natzaret Sud) i representa la recuperació de l'emplaçament d'una dotació esportiva, una frontera verda entre l'activitat portuària i el Barri de Natzaret, i també un centre dinamitzador d'usos i activitats vinculades a l'oci i a l'esport.

El planejament ordena esta àrea, a priori, en dues parcel·les urbanístiques diferenciades amb la finalitat de facilitar la seua gestió i execució posterior:

- Una primera parcel·la que ocupa pràcticament la totalitat de l'àmbit de l'àrea, amb una superfície de sòl de 94.999,66 m2 la destinació principal de la qual serà el d'allotjar instal·lacions de caràcter esportiu a l'aire lliure. En ella es preveu la possibilitat de situar edificacions vinculades a l'ús principal, així com altres construccions auxiliars de suport. En la parcel·la d'ús ZV-DP (p3.1) se situa l'immoble protegit pel planejament general, edifici “Benimar”, que es troba inclòs en l'Inventari d'edificis conjunts i elements d'interès arquitectònics del municipi de València. L'equipament esportiu previst que incloga aquesta àrea haurà d'executar les obres de rehabilitació de l'edifici Benimar.

- La segona parcel·la disposa d'una superfície de 3.940 m2 per a situar un equipament esportiu cobert.

4. Àrea 4, Equipament Marblau: 2.246 m2

L'ordenació del pla incorpora l'equipament existent situat al carrer Algemesí, en funcionament en l'actualitat, gestionat per l'Ajuntament de València a través d'una concessió d'ús per a centre de joventut, universitat popular i museu de l'horta en l'antic balneari Marblau. La superfície destinada a aquesta àrea és de 2.246 m2.

5. Àrea 5, Parc Sud de Natzaret: 8.375,86 m2

Àrea situada en la vora meridional de l'àmbit, amb una extensió de 8.375,86 m2. Els criteris aplicats per a este àmbit busquen superar la percepció de tram final i tancat del barri de Natzaret. L'ordenació proposa dues zones verdes independents i separades per un vial que des del Carrer d'Algemesí discorre paral·lelament al capdavant exterior meridional del dotacional esportiu cobert per a donar accés a una nova àrea d'estacionament.

6. Corredor verd

El Pla Especial Natzaret Est inclou un corredor verd ciclista i per als vianants que enllaça el Parc de Desembocadura amb l'actual corredor que, discorrent per la Zona d'Activitats Logístiques, ve a connectar amb les zones de la Punta i Pinedo, amb l'objectiu de millorar la continuïtat i les dimensions del corredor verd que circumda Natzaret pel nord-est, enllaçant tots els poblats marítims des de la Malva-rosa fins a la Punta i Pinedo. Este carril bici tindrà un ample mínim de 2,50 metres segregat de la calçada i de l'àmbit per als vianants.