elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Ajuntament obri la licitació per a la redacció del projecte d'un centre sociocultural en Malilla

    El regidor de Desenvolupament Urbà i Vivenda, Vicent Sarrià, ha anunciat l'obertura de la licitació que contractarà els servicis de redacció del projecte bàsic i d'execució, estudi geotècnic i direcció d'obres, per a la construcció d'un centre sociocultural i urbanització en la parcel·la M-14.2 del barri de Malilla.

    L'última Junta de Govern Local va aprovar la contractació, mitjançant procediment obert, dels servicis per a redactar el projecte bàsic i la seua posterior execució. Els servicis que es contractaran inclouen l'estudi geotècnic, la direcció d'obres i les seues instal·lacions i la coordinació de la seguretat, segons les característiques que estableix el plec de prescripcions tècniques.

    El contracte tindrà un termini de durada de 6 mesos per a la primera fase de lliurament de documentació i continguts dels Projectes objectes d'este contracte. Pel que fa a la durada de la segona fase del contracte, corresponent a la Direcció de les Obres i Instal·lacions i Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució de les obres, vindrà donada per la durada del contracte d'obres al que està vinculat.

    "Amb este projecte continuem dotant als barris de les instal·lacions que necessiten per a millorar la qualitat de vida del veïnat", ha assegurat el regidor de Desenvolupament Urbà i Vivenda, Vicent Sarrià. El valor estimat del contracte ascendeix a 319.296,24 euros, determinat per l'import del pressupost base de licitació, IVA inclòs.

    Pujar