elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

LA UNIÓ denuncia que l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona no dóna resposta a les seues peticions sobre parcel·les del poble

  • Se sol·licita la revisió dels valors de parcel·les per discordances entre el valor cadastral i el valor de mercat de l’IBI i també una exempció de l’impost de plusvalua

LA UNIÓ de Llauradors denuncia la falta de resposta i insensibilitat reiterada per part de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona (Camp de Túria) a les peticions d’esta organització agrària en relació a diversos assumptes relacionats amb parcel·les de naturalesa urbana del terme municipal.        

En un dels escrits es demana revisar la Ponència de Valors vigent en el poble perquè les valoracions cadastrals no superen els valors de mercat com està passant actualment. LA UNIÓ ha detectat des de fa temps, discordances entre el valor cadastral i valor de mercat de Béns immobles, que afecten directament a IBI, a l’Impost de Successions i Donacions i a l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Este fet s’ha vist agreujat per la impossibilitat de concedir llicències d’obres i/o d’urbanització per part de l’Ajuntament, en aquelles parcel·les d’ús agrícola dins d’urbanitzacions declarades com a urbanes, però sense la xarxa de sanejament d’aigües residuals, per exemple a la denominada cadastralment Zona U43. Les parcel·les s’han devaluat en el mercat, quedant en terra de ningú degut principalment a l’elevat IBI que han de pagar i sense cap expectativa d’adequació valorativa a la realitat del seu ús agrícola o a una possible utilització com a sòl urbà.

Es fa necessari per tant modificar les discrepàncies observades amb la realitat de les dades o característiques pròpies dels bens immobles del municipi, ja que de no rectificar-se i homogeneïtzar-se, amb aquests criteris valoratius, es creen diferencies que estan provocant una desigualtat manifesta sobre alguns llauradors dins d’un mateix terme municipal, incrementant de manera fictícia el seu patrimoni, amb les conseqüències fiscals que açò comporta.

L’article 28 sobre la valoració cadastral de béns immobles urbans i rústics, estableix que “el procediment de valoració col·lectiva de béns immobles d'una mateixa classe podrà iniciar-se d'ofici o a instància de l'ajuntament corresponent quan, respecte a una pluralitat de béns immobles, es posen de manifest diferències substancials entre els valors de mercat i els que van servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents, ja siga com a conseqüència d'una modificació en el planejament urbanístic o d'altres circumstàncies”. El mateix article, i a l'apartat a) del punt 3, estableix que el procediment de valoració col·lectiva es pot iniciar una vegada transcorreguts, al menys, cinc anys des de l'entrada en vigor dels valors cadastrals derivats de l'anterior procediment de valoració col·lectiva de caràcter general i es realitzarà, de nou, en tot cas, a partir dels 10 anys des d'esta data. Per això es demana des de LA UNIÓ al Consistori de la Pobla de Vallbona que prenga la iniciativa a este respecte.

I altre dels escrits de l’organització remés a l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona fa esment a l’exempció de l’impost de plusvàlua (un impost municipal directe i de caràcter potestatiu) d’aquelles transmissions a títol lucratiu (per exemple, donacions o herències) en les que hagen transcorregut més de 20 anys des de l’anterior transmissió.

També reclama LA UNIÓ, com contempla la Llei, una bonificació del 95% de la quota de l’impost, els increments de valor que es manifesten com a conseqüència de transmissions de terrenys o constitució de drets reals limitatius de domini, que s’hagen realitzat a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents, adoptats, cònjuges, ascendents i adoptants en les que hagen transcorregut més de 20 anys des de l’anterior transmissió.

Pujar