24 de novembre de 2020 24/11/20

Paterna concedirà ajudes de fins a 2.000 euros a entitats veïnals

Paterna concedirà ajudes de fins a 2.000 euros a entitats veïnals - (foto 1)

    Paterna concedirà subvencions d'un import de fins a 2.000 euros a entitats veïnals els programes dels quals i activitats es desenvolupen en la localitat i que contemplen accions concretes durant aquest any en matèria de participació ciutadana. Aquestes hauran d'augmentar el nivell d'informació dels veïns i veïnes; la formació i educació; hauran de millorar la participació en la vida social de Paterna; o fomentar la participació ciutadana a través de l'asociacionisme en els assumptes d'interès general.

    Així consta en les bases incloses en el decret que s'ha signat hui per a concedir aquestes subvencions a entitats veïnals durant l'exercici 2017. El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l'endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i conclourà el pròxim 11 de setembre.

    Els beneficiaris hauran d'estar domiciliats a Paterna, constar en el Registre Mu-nicipal d'Associacions, estar al corrent de les seues obligacions tributàries i no tenir deutes amb l'Ajuntament. A més, no hauran de tenir pendent de justifi-cació amb el Consistori cap altra subvenció, entre altres requisits. Així mateix, quedaran exclosos de les ajudes aquelles associacions amb subvencions ja in-closes en els pressupostos municipals amb partida pròpia.

    Entre la documentació que haurà d'aportar-se, figura una sol·licitud segons el model que facilitarà l'Ajuntament i un projecte o memòria descriptiva de l'acti-vitat o activitats que es desenvoluparan i per a les quals se sol·licita la subven-ció.

    Pujar