elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Xaló regula la instal·lació de tanques publicitàries per a protegir l'entorn urbà i rural

Xaló regula la instal·lació de tanques publicitàries per a protegir l'entorn urbà i rural
  • Les tanques col·locades recentment tenen sis mesos per a adaptar-les a la nova normativa o retirar-les

L'Ajuntament de Xaló té previst aprovar en el plenari ordinari d'este dijous l'ordenança reguladora de l'activitat publicitària que es produeix a través de la instal·lació de tanques publicitàries, visibles des de la via pública, en el terme municipal. Una normativa que té com a objectiu protegir l'entorn urbà i rural i millorar la visibilitat des de les vies de circulació.

L'ordenaça exposa les condicions que a partir de l'aprovació s'hauran de complir. En el cas dels emplaçaments de les tanques publicitàries en terrenys privats, classificats urbanísticament com a urbans, urbanitzables o no urbanitzables, se subjectaran a la corresponent llicència municipal, exigint-se per a la concessió la documentació prevista a l'Ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques d'obra menor. De la mateixa manera, queda prohibida la instal·lació de cartells o tanques publicitàries a sòl no urbanitzable, excepte les que tinguin caràcter institucional públic o indicatiu i els que comptin amb expressa autorització demanial i no generin un impacte paisatgístic.

Protecció del patrimoni

La protecció del patrimoni xaloner també està present en l'ordenança i, per això, no es podran instal·lar tanques ni cartells publicitaris als entorns d'immobles declarats béns d'interès cultural. Tampoc a voreres, jardins o terrenys d'ús i domini públic, llevat del que es contempli en el corresponent concurs o autorització per a instal·lació de tanques publicitàries a sòl públic. I per a la col·locació, si escau, de tanques publicitàries situades a les zones de domini públic en trams urbans de la carretera provincial i altres vies de titularitat provincial, la seva autorització estarà subjecta a previ informe vinculant de l'organisme competent de l'Excel·lentissima Diputació dAlacant.

Característiques

Entres d'altres coses, l'ordenança contempla que les dimensions normalitzades de la superfície publicitària dels cartells seran com a màxim de 2,00 m. d'amplada per 2,00 m. d'alçada. No es permetrà l'agrupació vertical ni horitzontal de cartelleres. S'evitarà l'efecte apantallament. Així mateix, l'alçada màxima serà de 4.00 m. d'alçada total, la base inferior del qual estarà com a màxim a 2.00 m. d'alçada sobre la cota del terreny on s'instal·le.

Els dissenys i construccions dels suports publicitaris i dels seus diversos elements hauran de reunir les suficients condicions de seguretat, salubritat, qualitat i ornament públic. Les cartelleres publicitàries hauran d'instal·lar-se rígidament ancorades, mitjançant suport justificat per projecte tècnic redactat per un tècnic competent i visat pel col·legi professional respectiu. A cada cartellera hauran de constar perfectament visible, la data de l'expedient dautorització i el nom de l'empresa responsable de la mateixa.

En qualsevol cas, com a norma general i excepte casos excepcionals, la distància mínima entre tanques publicitàries serà almenys de 50 metres. A cada nucli no podrà agrupar-se més de 2 tanques publicitàries, amb independència de les exigències relatives a seguretat viària, intrusió visual i conflictes amb fluxos de vianants i sempre que estiguin a una distància de 5 metres tant de vial com de mitgeres.

Conservació

Per últim, es contempla també que tant els suports com els anuncis publicitaris es mantindran en perfecte estat de conservació sense que en cap de cas per trencament per trencament o bruticia es faça malbé l'estètica de l'entorn natural o urbà.

Entrada en vigor

En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de la present ordenança s'hauran d'acomodar les tanques publicitàries actualment al municipi, amb autorització de l'ajuntament, a les prescripcions previstes en esta. Tractant-se de tanques publicitàries indegudament instal·lades, el termini de possible legalització serà de 2 mesos, a partir de l'entrada en vigor.

Pujar