21 de setembre de 2020 21/9/20
Per Alex Esteve
El Raconet Blau - RSS

El futur del poble valencià y del valencianisme

  Pot ser no siga esta la millor de les etapes que viu el valencianisme, be siga el cultural o el polític. Tampoc trobem que la societat valenciana tinga ara mateix com a asunt prioritari el preocupar-se per defendre la llengua i cultura valencianes. Són atres les preocupacions més importants de la nostra societat, sobretot quan no es pot arribar a final de mes i els retalls en sanitat i en servicis socials ya nos estan costant molt cars a tots els valencians.

  Si la preocupació general és una atra, ¿hem de tirar la tovalla aquells que nos preocupem per lo nostre, per la nostra economia, pel nostre benestar, els que reclamem en definitiva lo que nos perteneix als valencians? Pense que no.
  Sabem que els valencians tenim un gloriós passat, tenim un patrimoni, una cultura i una història úniques. Pot ser per ser úniques i tindre lo millor, nos fa deixar de costat defendre-ho.

  Entre el meninfotisme, la poca voluntat del nostre poble de voler aprendre la seua cultura, llengua i raïls i també, en especial importància, el poc compromís d´aquells que nos governen en fer que s´ensenye en coleges, instituts, universitats i en tot el sistema educatiu valencià el nostre passat, els nostres clàssics del Sigle d´Or, els més de 2000 anys que té Valéncia…

  Els valencianistes i les entitats culturals que representem estem compromesos dia sí i dia també en la defensa de lo nostre. Volem fer partícips a tots els valencians, puix el futur del nostre poble passarà per a que d´una volta per totes prengam consciència de lo que som i a on volem arribar com a societat. Doneu-vos conte que entre tots defendriem millor lo nostre si coneguerem precíssament lo que estem defenent. I ni ho coneguem ni se nos dona la possibilitat de coneixer-lo.

  Des d´estes llínies fem una crida al moviment cultural valencianiste, puix entre tots deguem seguir fent camí, un camí de construcció, en positiu, esperançador. En moltes coses que actualment nos dividixen o impedixen sentar-se en la mateixa taula ad alguns, deuen ser oblidades d´una volta per totes. El passat passat és. Això sí, les nostres accions deuen ser coherents, honrades, dignes i compromeses en Valéncia. Açò és primordial.

  Dins de pocs mesos arribarem a una nova etapa política per al Poble Valencià, i requerix estar preparats. Sabem ben be qui som i a on volem arribar. En Alacant i Castelló no estaría de més realisar campanyes de concienciació en lo valencià…perque no teniem prou en la divisió que patim, sols falta que els propis valencians no es consideren efectivament lo que són, valencians.
  I a les entitats culturals i cíviques valencianistes un mensage d´ànim, fortalea i esperança, inclús també d´autocrítica. Continuem defenent lo nostre puix hem d´avançar junts per esta via. Apostem per tots aquells que volen sumar i no dividir. Unifiquem novament criteris, i respecte a la llengua valenciana, hora d´unir-nos tots baix el paraigües d´una única normativa, les Normes d´El Puig normativisades per la RACV. El valencianisme cultural sempre hem estat al costat d´esta històrica institució. Deu ella també correspondre-nos als que la defenem.

  Hora de passar pàgina en moltes coses, valencians. El Regne de Valéncia mereix tindre una i mil oportunitats més. El futur del nostre poble i del valencianisme depén i dependrà de tots nosatros. Avancem junts puix.

  EL FUTURO DEL PUEBLO VALENCIANO Y DEL VALENCIANISMO

  Puede ser que no sea esta la mejor de las etapas que vive el valencianismo, bien sea el cultural o el político. Tampoco encontramos que la sociedad valenciana tenga ahora mismo como a asunto prioritario el preocuparse por defender la lengua y cultura valencianas. Son otras las preocupaciones más importantes de nuestra sociedad, sobre todo cuando no se puede llegar a final de mes y los recortes en sanidad y en servicios sociales ya nos están costando muy caros a todos los valencianos.

  Si la preocupación general es otra, ¿hemos de tirar la toalla aquellos que nos preocupamos por lo nuestro, por nuestra economía, por nuestro bienestar, los que reclamamos, en definitiva, lo que nos pertenece a los valencianos? Pienso que no.

  Sabemos que los valencianos tenemos un glorioso pasado, tenemos un patrimonio, una cultura i una historia únicas. Puede que por ser únicas y tener lo mejor, nos hace dejar de lado el defenderlo. Entre el “meninfotismo-pasotismo”, la poca voluntad de nuestro pueblo de querer aprender su cultura, lengua y raíces y también, con especial importancia, el poco compromiso de aquellos que nos gobiernan en hacer que se enseñe en colegios, institutos, universidades y en todo el sistema educativo valenciano nuestro pasado,  nuestros clásicos del Siglo de Oro, los más de 2000 años que tiene Valencia…

  Los valencianistas y las entidades culturales que representamos estamos comprometidos día sí y día también en la defensa de lo nuestro. Queremos hacer partícipes a todos los valencianos, pues el futuro de nuestro pueblo pasará para que de una vez por todas tomemos consciencia de lo que somos y a donde queremos llegar como sociedad. Daros cuenta que entre todos defenderíamos mejor lo nuestro si conociéramos precisamente lo que estamos defendiendo. Y ni lo conocemos ni se nos da la posibilidad de conocerlo.

  Desde estas líneas hacemos un llamamiento al movimiento cultural valencianista, pues entre todos debemos seguir haciendo camino, un camino de construcción, en positivo, esperanzador. En muchas cosas que actualmente nos dividen o impiden sentarse en la misma mesa a algunos, deben ser olvidadas de una vez por todas. El pasado pasado es. Eso sí, nuestras acciones deben ser coherentes, honradas, dignas y comprometidas con Valencia. Esto es primordial.

  Dentro de pocos meses llegaremos a una nueva etapa política para el Pueblo Valenciano, y requiere estar preparados. Sabemos bien quien somos y a donde queremos llegar. En Alicante y Castellón no estaría de más realizar campañas de concienciación con lo valenciano…porque no teníamos bastante con la división  que padecemos, solo falta que los propios valencianos no se consideren efectivamente lo que son, valencianos.

  Y a las entidades culturales y cívicas valencianistas un mensaje de ánimo, fortaleza y esperanza, incluso también de autocrítica. Continuemos defendiendo lo nuestro pues hemos de avanzar juntos por esta vía. Apostemos por todos aquellos que quieren sumar y no dividir. Unifiquemos nuevamente criterios, y respecto a la lengua valenciana, hora de unirnos todos bajo el paraguas de una única normativa, las Normas de El Puig normativizadas por la RACV. El valencianismo cultural siempre hemos estado al lado de esta histórica institución. Debe ella también correspondernos a los que la defendemos.

  Hora de pasar página en muchas cosas, valencianos. El Reino de Valencia merece tener una y mil oportunidades más. El futuro de nuestro pueblo y del valencianismo depende y dependerá de todos nosotros. Avancemos juntos pues.

   

   

   2 comentaris
  miguel bataller
  miguel bataller
  21/07/2014 05:07
  A alex i xa xa xa

  Tot lo qu´escriu Alex te molt de sentit i per aixo m´alegre un montó de llegirlo, i contestarli en el meu valencia de anar per casa, de tota la vida, perque als que estem prop dels setanta, no mos feren estudiar en valencia, ni tampoc en el catalá al que ara li diuen "valencia" algunes institutions. I com segur que no seran poques les persones que sentinse valencianes, no coneixen perfectamete la sintaxis, la morfologia ni l´ortografía valenciana, mos tindrem que fer perdonar per els "catalinos" que son algo aixina com els "talibans de la llemgua valenciana". Tira cap avant Alex, perque son ells els equivocats, y defen tu lo nostre, com deuriem de fer tots el valencians ben naixcuts. Enhorabona........

  Pujar