29 de maig de 2020 29/5/20

Manises elimina taxes, prolonga períodes de pagament i fracciona l'IBI

Manises elimina taxes, prolonga períodes de pagament i fracciona l'IBI - (foto 1)
  • L'ajuntament lliura a bars i mercats ambulants de pagar la taxa d'ocupació de via pública per a taules, cadires i llocs de venda fins a desembre

L'equip de govern i els partits de l'oposició han acordat per unanimitat una bateria de mesures econòmiques per a ajudar a famílies i col·lectius de Manises afectats per la crisi del Coronavirus.

Les mesures adoptades sobretot estan relacionades amb el fraccionament i prolongació de terminis per a abonar els impostos i l'eliminació de taxes de manera que s'eviten despeses sobtades ara o en finalitzar l'any.

El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Manises, Guillermo Martínez, ha manifestat que “aquest és un primer paquet de mesures que té com a objectiu pal·liar l'impacte que l'estat d'alarma ha causat en la vida dels manisers i maniseres”, i ha volgut “donar les gràcies a tots els grups de la corporació per la seua responsabilitat davant aquesta crisi. Junts podem fer front a la pandèmia i els seus efectes sobre la nostra ciutadania”.

Entre les propostes adoptades es troba l'ampliació dels terminis de pagament de tributs mitjançant un nou Calendari Fiscal per a 2020, que implica nous períodes de pagament i l'eliminació de taxes per a aquells que pateixen la crisi directament.

D'aquesta manera, canvien els següents períodes de pagaments:

-Taxa per guals i reserves d'estacionament: el període de pagament és del 17 de febrer al 17 de juny de 2020. Abans la data límit era el 17 d'abril de 2020.

-Taxa de mercats (1r semestre): del 4 de maig al 14 de setembre de 2020. Abans el període de pagament es tancava el 6 de juliol de 2020.

- Quant al pagament d'Impost de Béns i Immobles (IBI), també s'allarga el termini voluntari fins al 16 de novembre (abans finalitzava el 6 de juliol). En aquest sentit, s'enviarà una carta a les persones que tinguen l'IBI domiciliat amb la finalitat d'indicar-los que poden sol·licitar pagar els rebuts en quatre terminis (juny, juliol, agost i setembre) i si no se sol·licita aquest fraccionament, se'ls carregarà el rebut en el banc el 12 de juny. A més, s'enviaran cartes als contribuents que no tenen l'IBI domiciliat per a recordar-los que poden sol·licitar també el fraccionament del pagament.

Es mantenen els períodes de pagaments:

-Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM): del 15 de setembre al 16 de novembre de 2020.

-Impost sobre activitats econòmiques (IAE): del 15 de setembre al 16 de novembre de 2020.

-Taxa de mercats (2n semestre): del 15 de setembre al 16 de novembre de 2020.
-Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica (IBI-rústica): del 15 de setembre al 16 de novembre de 2020.

Taules i cadires i venda ambulant. Modificació de l'Ordenança Fiscal del Domini Públic perquè no es reporte la taxa entre el 14 de març i el 31 de desembre de 2020. No obstant això, el període entre l’1 de gener i el 14 de març de 2020 sí que serà exigible. Aquesta modificació haurà de ser aprovada pel ple municipal convocat per al dilluns 30 de març i compta amb el compromís de tota la corporació per a tirar-la avant.

Mercat municipal dels Pins. El pagament del primer semestre es podrà abonar des del 4 de maig al 14 de setembre (abans finalitzava el 6 de juliol de 2020). Si algun establiment no ha prestat la seua activitat per causa de l'estat d'alarma, se li retornarà la part proporcional, mentre la situació actual perdure.

Menjadors escolars, escoles infantils, cursos, tallers i esports. Per a aquelles persones que hagen abonat el mes de març sencer, de moment, no es retornarà i, quan es reprenga l'activitat, es compensarà la part proporcional. Si l'activitat no es reprenguera, es retornarà la part de més que es va pagar inicialment.

En la resta de supòsits en els quals s'hagen abonat taxes, preus públics o cànons i no s'haja prestat l'activitat per causa de l'estat d'alarma, es procedirà a la devolució dels imports corresponents al període de què es tracte. Cal destacar que aquestes devolucions estan emparades en l'art. 26.3 de la Llei d'Hisendes Locals.

L'Ajuntament de Manises podrà adoptar noves mesures per a flexibilitzar el pagament de tributs a les famílies i empreses més necessitades, tenint en compte l'evolució de la crisi sanitària que ens concerneix en l'actualitat. L'equip de govern ha informat a tots els membres del ple municipal de les mesures que s'han pres a la ciutat arran del decret d'estat d'alarma (RDL 8/2020) i les seues posteriors modificacions.

Així mateix s'estan estudiant totes les ajudes possibles per a col·laborar amb els diferents col·lectius afectats del municipi; i tot això sempre sota les directrius que marca i marcarà tant la Generalitat Valenciana com el Govern d'Espanya.

L'alcalde de Manises, Jesús Borràs, ha explicat que “amb les mesures acordades es facilita a la ciutadania una planificació més òptima dels recursos econòmics propis” i ha agraït el treball realitzat per l'àrea econòmica municipal.

Especial Coronavirus a Castelló, Valencia y Alacant

Especial Coronavirus a Castelló, Valencia y AlacantEntrar en el especial
Pujar