elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Educació redueix temporalment les taxes i preus públics per a fer front a la inflació

Educació redueix temporalment les taxes i preus públics per a fer front a la inflació
  • El Consell preveu bonificar un 10% l'import de les taxes i els preus públics

El Ple del Consell ha aprovat un decret llei pel qual es modifiquen determinats preceptes de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022 i del Decret llei 2/2022, de 22 d’abril, del Consell, per a la reducció temporal de l’import de les taxes pròpies i els preus públics de la Generalitat per a fer front a l’impacte de la inflació, en matèria d’educació.

Un primer objectiu d’aquest decret llei és traslladar la bonificació temporal del 10 % de l’import de les taxes i els preus públics que es preveu en l’article 2 del Decret llei 2/2022, de 22 d’abril, del Consell, per a la reducció temporal de l’import de les taxes pròpies i els preus públics de la Generalitat per a fer front a l’impacte de la inflació en les taxes i els preus públics dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, des de l’entrada en vigor de l’esmentat Decret llei 2/2022 fins a la conclusió del curs escolar 2022/2023. 

Aquest percentatge es fa extensiu al descompte aplicable sobre la quantia a abonar pels preus públics, la meritació de la qual s’ha de produir en el període comprés des del dia d’entrada en vigor d’aquest decret llei fins al 31 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

D’altra banda, el decret aprovat pel Consell, que estableix l’ordenació i el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a fi d’adaptar la normativa educativa valenciana a les modificacions introduïdes per la LOMLOE, preveu que en aquest pròxim curs 2022-2023 s’implanten els nous ensenyaments en els nivells imparells d’aquesta etapa educativa. 

Aquest decret preveu un increment d’hores de docència respecte de l’horari vigent en l’actualitat en els nivells de 2n, 3r i 4t d’ESO. D’acord amb la implantació dels ensenyaments indicada, en el curs 2022-2023 aquest increment d’horari només es materialitzarà en el nivell de 3r d’ESO.

El professorat dels centres privats concertats rep les seues retribucions mitjançant el pagament delegat de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, d’acord amb els mòduls fixats en l’annex I de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022.

Per tant, per a completar la implantació del nou currículum derivat de l’aprovació de la LOMLOE, el Consell aprova incrementar l’import dels mòduls econòmics de ‘Salaris i costos socials’ referits a 3r d’ESO, de l’annex I de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022, a fi de preveure l’increment de les hores de docència en aquest curs. 

Finalment, aquest decret llei també inclou l’acord signat recentment entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i les organitzacions empresarials i sindicals de l’ensenyament concertat a la Comunitat Valenciana, per a incrementar les hores d’orientació educativa als centres privats concertats. 

A fi de poder aplicar aquesta dotació a l’inici del curs 2022-2023, aquest decret llei regula la dotació horària d’orientació educativa als centres privats concertats i estableix els mòduls econòmics per a poder realitzar el pagament del personal docent.

Pujar