elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Els propietaris de terrenys forestals són clau en la prevenció d´incendis forestals

  El terreny forestal que es barreja amb vivendes és conegut com a Interfaç Urbana-Forestal. Els disseminats de vivendes, les urbanitzacions i els bordes de la població són exemples d’interfaç que deuen contemplar la seua protecció i prevenció davant el risc d’incendis forestals, ja que són zones que suposen un perill potencial i on cal extremar les precaucions per tal de protegir les vides humanes, les propietats i el medi natural.

  La preocupació per aquest fenomen ha portat, al Consistori Contestà, a redactar el Pla d’Actuació Municipal davant el risc d’Incendis Forestals així com a la revisió del Pla de Prevenció d’incendis Forestals, que ja va ser aprovat l'any 2014, però que calia revisar-lo i adequar-lo a la normativa vigent.

  Amb el treball realitzat ambdós plans s’han identificat les zones d’interfaç urbana-forestal i s’ha catalogat les diferents parcel·les del terme municipal per tal de notificar als propietaris de les mateixes la seua obligació de mantindre-les netes i en bon estat, així com realitzar les actuacions necessàries per a mantindre els terrenys i la seua massa vegetal en condicions adequades per evitar riscos d’erosió, incendis, així com danys i perjudicis a tercers o a l’interés general, segons està establit en l’article 16 del Reial Decret 7/2015, sobre els deures dels propietaris de solars o sols rurals. A més aquesta obligació es deu fer seguint la normativa de protecció que estableix la legislació, donat que més de la mitat del terme municipal de Cocentaina és sòl forestal sotmés a alguna figura de protecció.

  Per tal de complir aquesta obligació, els propietaris de terrenys forestals poden seguir les directrius que marca l’article 33 del PATFOR (Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana), les quals van encaminades tant a la prevenció dels incendis forestals com a facilitar els treballs de protecció i extinció en cas de produir-se’n un.

  Algunes d’aquestes directrius són:

  • Crear un àrea de defensa de, almenys, trenta metres al voltant de les vivendes.
  • Podar els arbres fins a dos terços de la seua altura i un màxim de tres metres.
  • Evitar el contacte de la vegetació amb les edificacions, separant les rames de qualsevol tipus de construcció, auxiliar o principal, una distància mínima de tres metres.
  • No acumular residus o material combustible (llenya, restes de jardineria, i altres.) o situar-los en zones protegides d'un eventual incendi.
  • Evitar les tanques vegetals com a elements de tancament de parcel·les.
  Pujar