elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Les prestacions de renda valenciana d'inclusió beneficien ja a 94 unitats familiars a Borriana

Les prestacions de renda valenciana d'inclusió beneficien ja a 94 unitats familiars a Borriana
  • La materialització des de setembre de 2018 de dues modalitats de prestacions de la RVI ha produït una significativa disminució de sol·licituds de les ajudes d'emergència social

La materialització des de setembre de 2018 de les dues modalitats de prestacions de la renda valenciana d'inclusió ha produït una significativa disminució de sol·licituds de les ajudes d'emergència social a Borriana, segons ha indicat la regidoria de Serveis Socials.

Així, les prestacions de la renda valenciana d'inclusió social en les seues dues modalitats en vigor beneficia ja, des de setembre de 2018, a un total 94 unitats familiars a Borriana, el que suposa un import mensual global de 61.373,52 euros que la Generalitat Valenciana està abonant a veïns i veïnes de la localitat.

Per això, l'Ajuntament de Borriana ha decidit dur a terme una retenció de crèdit de 12.000 euros sobre els 400.000 euros de la partida municipal destinada a ajudes d'emergència social, per a destinar-la al programa mixt d'ocupació i formació 'Escoles d'Ocupació Et Formem' de l'àrea de serveis socials i aderessat també a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

Vistes les necessitats detectades i les ajudes concedides i amb la previsió de la disminució de la demanda de les ajudes d'emergència derivat de la posada en marxa de les modalitats de la renda valenciana d'inclusió, el consistori ha considerat convenient destinar part dels fons sobrants a un programa basat en perfils professionals que responen a un model de desenvolupament sostenible i millora de l'ocupabilitat de col·lectius vulnerables, en línia amb els objectius socials municipals.

En 2018 el nombre de prestacions econòmiques individuals tramitades, gestionades i concedides pels serveis socials municipals va ser un total de 630 per un import global de 260.534,29 euros, mentre que enguany, fins avui, un total de 362 per un import global de 133.463,19 euros.

No obstant això, el consistori ha puntualitzat que les ajudes d'emergència es donen a totes les persones que ho sol·liciten i compleixen els requisits i que, en cas d'esgotar el crèdit previst actual i si necessitara més per a concedir més ajudes, s'ampliaria el crèdit disponible.

Cal recordar que les prestacions econòmiques individuals són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar-se les persones, afectades per un estat de necessitat.

Van dirigides a la unitat de convivència destinades a persones o unitats familiars per a remeiar una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica, i que no poden resoldre amb recursos o mitjans econòmics propis, amb la finalitat d'aconseguir el seu normal desenvolupament humà i social.

La Renda Valenciana d'Inclusió, va entrar en vigor 2018 amb l'objectiu d'oferir una resposta digna i de justícia a les realitats de carència, de vulnerabilitat i precarietat. Es concep com un dret subjectiu que es concreta a través d'una prestació econòmica i/o un procés d'inclusió social dirigida a cobrir les necessitats bàsiques que garantisquen la qualitat de vida combatent l'exclusió i la vulnerabilitat social.

La normativa estableix quatre modalitats de renda valenciana, dues d'elles, la Renda Valenciana d'Inclusió d'Ingressos Mínims (RGIM) i la Renda Valenciana d'Inclusió d'Inclusió Social (RGIS), correspon la instrucció de l'expedient a les entitats locals. La resolució de les rendes valencianes d'inclusió, amb imports i duració, correspon a la Generalitat Valenciana.

En la modalitat de Renda Valenciana de Garantia d'Inclusió Social, l'ajuntament de Borriana ha resolt favorablement 75 sol·licituds, l'import de les quals de prestació està en funció dels ingressos disponibles de la unitat familiar i els membres d'aquesta, l'import mínim concedit ha sigut de 144 € mensuals i el màxim ha sigut de 1.089 € mensuals.

En total en concepte de RGIS la Generalitat Valenciana està abonant mensualment a unitats familiars de la localitat de Borriana 54.992,20 euros. 12 han sigut resoltes en sentit denegatori i 10 han sigut desistides.

En la modalitat de Renda Valenciana de Garantia d'Ingressos Mínims, el consistori ha tramitat un total de 33 expedients, dels quals, 19 s'han resolt en sentit favorable, amb quanties mensuals que oscil·len dels 138 € a 483 €.

Aquesta prestació no té vinculat compromís de subscripció de pla d'inclusió, per aquest motiu els imports son molt inferiors a la primera modalitat. L'import mensual que la Generalitat Valenciana està abonant a veïns de la localitat és de 6.381,32 €. Ha hagut 7 resolucions denegatòries i 7 resolucions desistides.

Pujar