elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L’aprovació definitiva de la delimitació del perímetre de protecció de l’Aqüífer del Molinar entra en la recta final

  • La Junta de Govern va aprovar el document necessari per a sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer l’aprovació de la delimitació del perímetre de protecció de l’Aqüífer del Molinar

La Junta de Govern va aprovar ahir el document de ‘Realización de las pruebas físicas, análisis y elaboración de la documentación del perímetro de protección del acuífero de El Molinar 2020’. Aquest document va ser encarregat a l’empresa Aljibe Consultores S.L., especialista en treballs hidrogeològics, per a donar solució als elements especificats per l’Institut Geològic i Miner Espanyol, IGME l’any 2008. L’empresa va fer els treballs físics d'anàlisi, estudi i propostes de millora durant el segon semestre de l’any 2020. Aquesta tasca s’ha plasmat al document que ahir es va aprovar.

Una vegada aprovat per Junta de Govern es sol·licitarà a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer l’aprovació definitiva de la delimitació del perímetre de protecció de l’Aqüífer del Molinar, segons l’establert als articles 172 i 173 del ≪Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas≫; i remetre-li el document esmentat en el punt anterior.

«Aquesta era una reivindicació que  portàvem en el programa electoral. Recordem que l’aqüífer del Molinar representa més del 70 % de l'abastiment d’aigua potable per a la ciutat i la zona de la Canal és la conca de recepció que alimenta l’aqüífer i que per tant deu consolidar-se la seua protecció per a futures actuacions en la zona, restringint o prohibint gradualment les activitats susceptibles de modificar la qualitat de l’aigua subterrània», destaca el regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre.

És important indicar que es creen una sèrie de zones de protecció: zones de protecció sanitària i restriccions absolutes, zona de protecció microbiològica i de restriccions moderades i zona de dilució i control. En aquestes zones en funció de la seua proximitat respecte a la captació, es poden limitar, regular o controlar determinats activitats potencialment contaminants.

Antecedents

Si fem un poc d'història, a l'any 2004 l’Ajuntament d’Alcoi va contractar a l’empresa EVREN per a la primera proposta de delimitació de l’Aqüífer del Molinar. Aquest treball culmina amb l’entrega del document «Delimitación hidrogeológica del perímetro de protección de El Molinar (revisión) Mayo 2004». Posteriorment, es realitza, a petició de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, una ampliació de l’estudi amb l’entrega del document «Estudio de delimitación hidrogeológica del perímetro de protección de El Molinar (Alcoy). Documento de ampliación del estudio de delimitación. Noviembre 2005». També en eixe mateix any la Universitat de les Illes Balears realitza un anàlisis de la zona de l’aqüífer del Molinar i redacta el document «Anàlisi hidrogeològica estructural de la zona de recarrega de l’aqüífer del Molinar (Alcoi)» on revisa els treballs encarregats per l’Ajuntament, presenta unes conclusions amb aspectes a tenir en compte i proposa una revisió del perímetre de protecció exposat.

L’Ajuntament d’Alcoi remet a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer el perímetre proposat l’1 de desembre de 2005 sol·licitant informe del mateix. La Confederació remet tota la informació consistent en el perímetre proposat per l’empresa EVREN, l’estudi de les Illes Balears i també un informe redactat per la Universitat Politècnica de València l’any 2002 a l’IGME (Instituto Geológico y Minero de España), després d’analitzar el perímetre de protecció proposat per l’Ajuntament, proposa l’any 2008 unes correccions a realitzar en la figura del Perímetre de Protecció. En concret, al document titulat «Consideracions Tècnicas sobre el perímetro de protección propuesto para las captaciones de abastecimiento de la ciudad de Alcoy (Alicante) y sobre los informes referentes a su delimitación», exposa els següents elements a revisar:

  1. Revisió de la zona de protecció definida com a Zona IIIc, aconsella que es modifique la classificació pel tipus de material que presenta.
  2. Existència de sifons naturals al barranc del Regall. Queden fora del perímetre i caldria incloure'ls.
  3. S’haurien d’incorporar a les superfícies protegides tots els afloraments carbonatats permeables existents en el sector del Barranc de la Batalla dintre de la zona IIa del perímetre de protecció.
  4. Assegurament d’elements que garanteixen el vessament 0.
  5. Recomanació de la instal·lació d’un dispositiu de vigilància.

El document actual dona solució a aquests punts que es van indicar en 2008 que calia revisar.

Pujar