elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

La Delegació de Festes de l'Ajuntament de Sagunt obri hui el termini per presentar les sol·licituds de subvencions per a activitats festives

La Delegació de Festes de l'Ajuntament  de Sagunt obri hui el termini per presentar les sol·licituds de subvencions per a activitats festives
  • El pressupost que s'ha destinat per a estes subvencions ascendix a 32.000 euros i el termini d'inscripció estarà obert fins al 30 de juny

La Delegació de Festes de l'Ajuntament de Sagunt ha obert hui el termini per presentar les sol·licituds de subvencions en concurrència competitiva per a l'organització d'activitats festives. Les sol·licituds poden presentar-se des de hui, dimarts 2 de juny, fins al dimecres 30 de juny, tots dos inclosos. El pressupost que s'ha destinat per a estes subvencions enguany ascendix a 32.000 euros. A més, enguany com a novetat s'ha habilitat un enllaç directe a la Seu Electrònica de l'Ajuntament on estan tots els formularis i bases per a concórrer a esta convocatòria.

Així mateix, per poder optar a estes subvencions és necessari complir amb tots els requisits establits en la base segona de l'ordenança reguladora. A més, la sol·licitud de concessió ha de presentar-se telemàticament mitjançant certificat de representant, en concret des de ‘Sedipualb@’ a través de l'àmbit denominat ‘Serveis relacionats amb la ciutadania’ i ‘Sol·licitud concurrència competitiva per a Festes’. En este sentit, la concessió de la subvenció no està assegurada, ja que en concurrència competitiva es competix amb la resta de les associacions i s'atorga l'ajuda als projectes que hagen sigut més ben valorats, per la qual cosa cal aportar i justificar els mèrits a valorar (Base 10) per obtindre la puntuació.

La regidora de Festes, Asun Moll, ha destacat que el departament de Festes està a la disposició de totes aquelles persones que el necessiten per resoldre els dubtes que puguen sorgir i «per poder tirar avant eixos projectes en l'últim quadrimestre de l'any, si la situació de la pandèmia ho permet, i realitzar activitats festives en el municipi de Sagunt. D'eixa manera, si els projectes complixen amb tots els requisits establits en les bases de la convocatòria, podran ser subvencionats».

A més, una altra novetat, que en este cas no és per part de l'Ajuntament de Sagunt, sinó per part de l'Administració Estatal una vegada que haja entrat en vigor la nova llei contra el frau fiscal, és que s'ha rebaixat la quantitat per a les despeses en efectiu. Esta ha baixat de 2.500 euros a 1.000 euros, per tant, les factures de més de 1.000 euros no poden ser pagades a través d'efectiu, sinó que han de ser mitjançant transferència bancària, targeta electrònica o qualsevol altre sistema avalat per una entitat bancària.

La subvenció és compatible amb altres ajudes d'altres administracions públiques i/o privades, tenint en compte que l'import de les ajudes rebudes no pot superar el cost del projecte. Així mateix, sí que és incompatible amb altres subvencions de l'Ajuntament de Sagunt.

D'altra banda, una vegada rebuda la subvenció, els beneficiaris o beneficiàries hauran de justificar-la en el termini establit en l'acord de concessió. A més, independentment dels diners rebuts, hauran de justificar l'import íntegre del projecte en la sol·licitud de concessió. No justificar el projecte presentat és causa de reintegrament de la subvenció i la presentació del compte justificatiu fora del termini establit constituix una infracció lleu sancionable. Així mateix, els pagaments en efectiu han de ser excepcionalment limitats a despeses de xicoteta quantia i els justificants de pagament han d'aportar-se juntament amb les factures.

Respecte a la publicitat, els destinataris i destinatàries de la subvenció han de tindre en compte l'obligació que accepten de donar l'adequada publicitat del finançament del projecte subvencionat. Esta publicitat s'ha d'efectuar mitjançant la inserció de la llegenda “col·labora” i logo municipal en tot el material gràfic que s'elabore i utilitze en relació amb el projecte subvencionat, i haurà de mantindre's durant tot el període de realització de l'activitat subvencionada. No complir esta clàusula també és causa de reintegrament de la quantitat rebuda.

En el cas que es concedira la subvenció i que finalment no es realitzara el projecte, es podria renunciar amb anterioritat al cobrament o procedir a la devolució immediata si ja s'haguera cobrat, presentant per registre d'entrada la renúncia. Pot desistir-se també de la sol·licitud de subvenció si, durant la tramitació del procediment i abans de dictar la resolució de concessió, el beneficiari decidix que no realitzarà el projecte.

Pujar