elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El Consell Agrari obri convocatòria per a la concessió demanial de 58 horts urbans fins al 28 d'octubre

El Consell Agrari obri convocatòria per a la concessió demanial de 58 horts urbans fins al 28 d'octubre
  • Les persones interessades hauran de ser majors d'edat empadronades a Sagunt amb una antelació mínima de tres anys des de la data de la convocatòria

MÉS FOTOS
El Consell Agrari obri convocatòria per a la concessió demanial de 58 horts urbans fins al 28 d'octubre - (foto 2)

El Consell Local Agrari ha obert la convocatòria per a la concessió demanial de 58 horts urbans del municipi situats en l'avinguda Albert Einstein, al costat del conegut com Bosc dels Xiquets i la superfície del qual és d'uns 90 m² cadascun. Les persones interessades hauran d'estar legitimades per formular sol·licituds i podran optar a ser titulars d'autorització demanial aquelles persones físiques, majors d'edat, amb plena capacitat jurídica i d'obrar que estiguen empadronades a Sagunt amb una antelació mínima de tres anys respecte a la data de la convocatòria.

Cal recordar que els qui sol·liciten l'autorització per explotar un hort urbà es comprometen a desenvolupar l'activitat agrícola dins dels límits assenyalats per a la parcel·la assignada, fent un bon ús en tot moment de l'espai on la mateixa s'exercix, acatant el funcionament i les normes que el regulen conforme al que es disposa en l'autorització demanial i en les normes d'ús que s'establixen en l'ordenança municipal, tenint en compte que està prohibida terminantment la comercialització o venda, en qualsevol escala, dels cultius que s'obtinguen que únicament seran destinats a l'autoconsum o, si escau, a la donació.

La regidora i presidenta del Consell Local Agrari, Gloria Parra, ha manifestat que la convocatòria s'ha retardat uns mesos perquè a causa de l'Estat d'Alarma les persones que fins aleshores estaven explotant els horts van veure impedida la seua activitat, per la qual cosa es va decidir ampliar el termini. «Però ara que s'ha obert la convocatòria, animem tota la ciutadania a sol·licitar i optar a esta explotació particular d'activitat agrària que tindrà una duració de dos anys», ha declarat la regidora.

Del total d'horts, 36 procedixen de la primera convocatòria de 2017 els quals han finalitzat la seua vigència la seua concessió i 22 de la segona convocatòria de 2017 que van ser renunciats. D'esta manera, cada sol·licitant podrà accedir a les dos convocatòries però només podrà ser autoritzat/da a una parcel·la o hort. L'autorització demanial de cada hort urbà tindrà una duració de 2 anys, prorrogables automàticament a un més si abans no s'haguera procedit a una nova adjudicació a conseqüència de la convocatòria d'un altre procediment. En el cas de produir-se llistat d'espera, se'ls autoritzarà per l'explotació de l'hort que corresponga en rigorós ordre de llista, pel temps que li restaria de vigència a la primera autorització de la convocatòria corresponent de no haver-se extingit esta.

La documentació que s'ha d'aportar al costat de la sol·licitud serà el volant d'empadronament familiar, la fotocòpia del DNI, targeta de residència o document que legalment li substituïsca, així com la declaració jurada, signada per la persona interessada, que faça constar que no està incapacitada físicament per al treball hortícola.

La concessió dels horts es realitzarà mitjançant sorteig públic la data i l'hora del qual es comunicarà en la resolució que aprove la llista definitiva de persones admeses o excloses. En el cas que el nombre de sol·licituds supere al d'horts disponibles en cada sector de la població, s'efectuaran dos sortejos per a cada sector convocat. El primer servirà per determinar quines sol·licituds obtenen parcel·la, mentre que el segon sorteig, que se celebrarà entre les persones seleccionades en el primer, servirà per a determinar l'hort concret que se li adjudicarà a cadascuna d'elles.

Així mateix, es realitzarà un sorteig addicional entre els qui no hagen obtingut parcel·la per confeccionar una llista d'espera a fi de cobrir, per rigorós ordre de llista, aquells horts els titulars dels quals causen baixa per desistiment o altres causes previstes en l'ordenança. En el cas que el nombre de sol·licituds fóra inferior al nombre d'horts disponibles en un sector de població determinat, únicament serà necessària la realització del sorteig per a la determinació dels horts concrets a adjudicar entre els sol·licitants. Posteriorment, per a l'adjudicació dels horts sobrants sense llista d'espera, podran convocar-se successius sortejos entre el mateix sector de població o convocar-se un nou procediment d'atorgament d'autoritzacions entre altres sectors que s'estimen adequats.

Les autoritzacions seran gratuïtes, sense perjudici de les despeses que ocasione el manteniment, conservació i reposició dels elements d'ús comú, que seran a càrrec dels autoritzats finals de l'explotació. Així mateix, els usuaris autoritzats seran equitativament responsables de l'abonament d'aquells ingressos de dret públic municipals que es reporten per la prestació de servicis de proveïment d'aigua per a reg, així com qualsevol altre que es contracte, com ara l'assegurança de les instal·lacions, etc. En l'acte d'autorització demanial es podrà exigir la prestació de garantia per l'ús del bé i la seua reposició.

Pujar