28 d’octubre de 2020 28/10/20
Per Alex Esteve
El Raconet Blau - RSS

Sectarismo Científico

  Lo que han firmat els 5 rectors de les universitats públiques valencianes és molt més greu de lo que alguns poden arribar a imaginar-se. Tota una agressió a la llengua i cultura valencianes i a les principals institucions científiques i culturals històriques de les quals goja el nostre poble com són Lo Rat Penat i la Real Acadèmia de Cultura Valenciana RACV.

  No criticaré a les grans institucions que són les universitats valencianes i la seua llavor, sempre i quan no estiga al servici d´interessos polítics, lo qual per desgràcia no ocurrix aixina, puix al front d´elles tenim a cinc personages funests els quals estan tacant el bon nom d´estes institucions a les quals representen.

  Estos cinc rectors han firmat un manifest carregant contra la nova llei de defensa de les senyes d´identitat valencianes, afirmant que els valencians parlem català i han insultat, menyspreuat i tirat per terra la llavor de Lo Rat Penat i la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, acusant-les d´entitats “secessionistes” (no entenc per qué puix no es vol separar res, ya que mai la llengua valenciana ha estat unida a la catalana, per lo tant, ¿secessionista de qué?) i instant al govern valencià a eliminar-les com a entitats consultives de la pròpia llei.

  Han fet gala del seu sectarisme i la demostració més clara i contundent que estan al servici del nacionalisme corrupte català. Estan al servici de la construcció de l´entelèquia que alguns mal nomenen com a “països catalans” i ara per ara, la conselleria de cultura, educació i deports de Maria José Català ha brillat completament per la seua ausència.

  Tan volta estos cinc rectors estan nerviosos i asustats, i també aixina ho estan moltes entitats que fins al moment han basat la seua actuació d´esquenes a les senyes d´identitat valencianes i contra l´Estatut d´Autonomia. Si esta llei ix avant se´ls acabarà el “chollo” que han tingut montat durant estes dècades en la qual sols s´han preocupat d´adoctrinar als alumnes, de catalanisar tots els àmbits universitaris, de permetre l´exhibició de símbols no valencians en les pròpies facultats, de no fer res per mantindre la càtedra de filologia valenciana, de nodrir i donar cabuda en les seues instalacions a grups extremistes radicals…

  Crec que ya és hora de dir prou. Massa anys aguantant tantes agressions a la llengua i cultura pròpies, com per ara haver d´aguantar l´afrenta del manifest firmat per ells atacant les nostres centenàries entitats culturals i científiques valencianistes. Des d´ací els inste a dimitir puix volem institucions universitàries que treballen per la veritat, per la ciència i pel respecte a lo valencià… i no pel dogma, ni la tergiversació ni la manipulació sectària de les quals fan gala actualment.

  I en el cas del rector de l´Universitat Politècnica de Valéncia, Sr. Mora, que per a més inri és també membre de l´institució a la qual insulta i ataca, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, no el volem ni un segon més dins d´ella. Expulsió immediata o si tinguera vergonya esta persona no esperaria ni un segon més per a presentar la seua renúncia i dimissió irrevocable com a membre de la RACV.

  Estos temps requerixen d´accions compromeses en el verdader sentir del poble valencià. La Llei de Defensa de les Senyes d´Identitat Valencianes i l´Observatori que velarà pel seu compliment, deuen començar a caminar ya. Els títuls de valencià de Lo Rat Penat deuen gojar novament de reconeiximent i validea oficials i la RACV deu gojar també de reconeiximent institucional.

  En definitiva, accions valentes i honrades puix sabem que tenim la veritat i l´història del nostre costat. Si no ho fem ara, no ho farem mai. Acabem en el dogmatisme i el sectarisme disfrassats de cientifisme. Per unes universitats públiques valencianes al servici del nostre poble i la cultura i llengua valencianes. I com no, per unes universitats al servici de la raó i la veritat.

  Alex Esteve. President de la Plataforma Valencianista PLV
  Presentador espai Valencianisme Cultural Onda Valéncia TV

  SECTARISMO CIENTÍFICO

  Lo que han firmado los 5 rectores de las universidades públicas valencianas es mucho más grave de lo que algunos pueden llegar a imaginarse. Toda una agresión a la lengua y cultura valencianas y a las principales instituciones científicas y culturales históricas de las cuales goza nuestro pueblo como son Lo Rat Penat y la Real Academia de Cultura Valenciana RACV.

  No criticaré a las grandes instituciones que son las universidades valencianas y su labor, siempre y cuando no esté al servicio de intereses políticos, lo cual por desgracia no ocurre así, pues al frente de ellas tenemos a cinco personajes funestos los cuales están manchando el buen nombre de estas instituciones a las cuales representan.

  Estos cinco rectores han firmado un manifiesto cargando contra la nueva Ley de Defensa de las Señas de Identidad Valencianas, afirmando que los valencianos hablamos catalán y han insultado, menospreciado y tirado por tierra la labor de Lo Rat Penat y la Real Academia de Cultura Valenciana, acusándolas de entidades “secesionistas” (no entiendo por qué pues no se quiere separar nada, ya que nunca la lengua valenciana ha estado unida a la catalana, por tanto, ¿secesionista de qué?) e instando al gobierno valenciano a eliminarlas como entidades consultivas de la propia ley.

  Han hecho gala de su sectarismo y la demostración más clara y contundente que están al servicio del nacionalismo corrupto catalán. Están al servicio de la construcción de la entelequia que algunos mal nombran como “países catalanes” y por ahora, la consellería de cultura, educación y deportes de María José Catalá ha brillado completamente por su ausencia.

  Tan vez estos cinco rectores están nerviosos y asustados, y también así lo están muchas entidades que hasta el momento han basado su actuación de espaldas a las señas de identidad valencianas y contra el Estatuto de Autonomía. Si esta Ley sale adelante se les acabará el “chollo” que han tenido montado durante estas décadas en la cual solo se han preocupado de adoctrinar a los alumnos, de catalanizar todos los ámbitos universitarios, de permitir la exhibición de símbolos no valencianos en las propias facultades, de no hacer nada por mantener la cátedra de filología valenciana, de nutrir y dar cabida en sus instalaciones a grupos extremistas radicales…

  Creo que ya es hora de decir basta. Demasiados años aguantando tantas agresiones a la lengua y cultura propias, como para ahora tener que aguantar la afrenta del manifiesto firmado por ellos atacando nuestras centenarias entidades culturales y científicas valencianistas. Desde aquí les insto a dimitir pues queremos instituciones universitarias que trabajen por la verdad, por la ciencia y por el respeto a lo valenciano… y no por el dogma, ni la tergiversación ni la manipulación sectaria de las cuales hacen gala actualmente.

  Y en el caso del rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Sr. Mora, que para más inri es también miembro de la institución a la cual insulta y ataca, la Real Academia de Cultura Valenciana, no lo queremos ni un segundo más dentro de ella. Expulsión inmediata o si tuviera vergüenza esta persona no esperaría ni un segundo más para presentar su renuncia y dimisión irrevocable como miembro de la RACV.

  Estos tiempos requieren de acciones comprometidas con el verdadero sentir del pueblo valenciano. La Ley de Defensa de las Señas de Identidad Valencianas y el Observatorio que velará por su cumplimiento, deben comenzar a caminar ya. Los títulos de valenciano de Lo Rat Penat deben gozar nuevamente de reconocimiento y validez oficial y la RACV debe gozar también de reconocimiento institucional.

  En definitiva, acciones valientes y honradas pues sabemos que tenemos la verdad y la historia de nuestro lado. Si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca. Acabemos con el dogmatismo y el sectarismo disfrazado de cientifismo. Por unas universidades públicas valencianas al servicio de nuestro pueblo y la cultura y lengua valencianas. Y como no, por unas universidades al servicio de la razón y la verdad.

  Alex Esteve. Presidente de la Plataforma Valencianista PLV

   2 comentaris
  Mariooo
  Mariooo
  08/11/2014 09:11
  Intransigente y dictatorial

  Compañero, es usted patético.

  Pujar