28 d’octubre de 2020 28/10/20
Per Alex Esteve
El Raconet Blau - RSS

Política o filología o ambas cosas

  Alex Esteve, President de la Plataforma Valencianista

  Més val tart que mai, es sol dir. Estos dies haurem pogut observar en prensa com per fi s´està creant un front comú de defensa identitària valenciana i una denúncia clara i directa a la llavor pancatalanista i adoctrinadora de l´Acadèmia Valenciana de la Llengua (¿?)

  Insistim en recordar qui creà este ent polític per a acabar en el mal nomenat conflicte llingüístic valencià, puix fon el pacte de CiU en el PP per a garantisar el govern a Aznar el que ho va conseguir. El corrupte Pujol guanyà l´unitat de les llengües valenciana i catalana, i molt més de lo que podem imaginar-nos. Ademés, algún comentari que atre em seguix arribant confirmant que el mateix Camps o Maria José Català reconeixen esta inexistent unitat.

  Sentim les declaracions del nou conseller Lluís Santamaría, exigint a l´AVL respecte a la llengua valenciana i personalment me pareixen prou correctes, pero per molt que ell vullga o tinga la bona fe de canviar les coses i desfer el mal que el seu partit ha ajudat a crear, sabem ben be que no li van a deixar. No els de fòra, sino els propis companyers de dins.

  Te raó a l´afirmar que la seua conselleria no pot tractar ni decidir temes llingüístics, puix no és del seu àmbit. Pero sí depén esta llavor de la Conselleria de Cultura i Educació que al mateix temps depén de les decissions del Partit Popular. I molts sabem o coneguem lo que està passant en Educació i Cultura. No pot haver este doble discurs, esta indefinició, este sí i no dins del propi partit. No es pot permetre que s´estiga fent catalanisme des de Cultura, s´estiga subvencionant a entitats polítiques adoctrinadores com Escola Valenciana o ACPV, es calle i es permeta l´ensenyança en català i no en valencià en els nostres coleges i instituts, s´haja creat esta entitat política i supostament filològica com és l´Acadèmia Valenciana de la Llengua, blindant-la en l´Estatut d´Autonomia… El mal ya està fet. Això és indiscutible.

  ¿Podem tornar arrere les coses i desfer eixe mal fet? La resposta és rotunda , SÍ. Benvingudes les iniciatives, les paraules i la voluntat de defendre lo nostre, lo valencià. Pero a les paraules li deuen seguir els fets. És hora de valencianisar eixa Acadèmia creada per a “pacificar” el conflicte. Volem una Acadèmia de la Llengua Valenciana ALLV ( i no al revés ), que respecte i reconega la singularitat idiomàtica del valencià. I això no es pot conseguir en la composició actual.

  Per lo tant s´ha de reformar eixa llei de creació que permet que el pancatalanisme estiga fent i desfent lo que vol des de dins de l´institució. És necessària una majoria d´acadèmics que reconeguen l´independència com a idioma del valencià ( i complir eixa famosa promesa-engany que feu Zaplana per a camelar-se als membres de la RACV per a que entraren en l´AVL, fent-ho al final en minoria).

  Volem el reconeiximent oficial dels títuls de valencià històrics en Normes d´El Puig de Lo Rat Penat, que des de fa més d´un sigle es venen otorgant. Volem eixa llei de defensa identitària valenciana que blinde la llengua i cultura valencianes, el nostre patrimoni, les nostres festes, el nostre himne, la nostra Real Senyera, en definitiva, el fet diferencial valencià.

  No queda més que fer-ho ara mateix, perque el rellonge corre en contra i el temps s´acaba. Toca assumir que les coses s´han fet mal en qüestions llingüístiques i ara estem com estem. Per sort no tota la filologia està comprada i subvencionada pel nacionalisme corrupte català. Sentiu als nostres filòlecs, als que verdaderament entenen i coneixen la llengua valenciana.

  ¿Voleu canviar les coses, teniu voluntat? ¿O voleu de nou enganyar-nos, traure-nos el vot i seguir estancats en el doble discurs?
  Ho tenim tots clar, la filologia per als filòlecs i la política per als polítics. Pero quan barregem abdos coses i eixa cosa du el nom de AVL, preparem-nos per a lo que se nos ve damunt.

  POLÍTICA O FILOLOGÍA. O AMBAS COSAS.

  Más vale tarde que nunca, se suele decir. Estos días habremos podido observar en prensa como por fin se está creando un frente común de defensa identitaria valenciana y una denuncia clara y directa a la labor pancatalanista y adoctrinadora de la Academia Valenciana de la Lengua (¿?)

  Insistimos en recordar quien creó este ente político para acabar con el mal llamado conflicto lingüístico valenciano, pues fue el pacto de CiU con el PP para garantizar el gobierno a Aznar el que lo consiguió. El corrupto Pujol ganó la unidad de las lenguas valenciana y catalana, y mucho más de lo que nos podamos imaginar. Además, algún comentario que otro me sigue llegando confirmando que el mismo Camps o Maria José Català reconocen esta inexistente unidad.

  Escuchamos las declaraciones del nuevo conseller Luís Santamaría, exigiendo a la AVL respeto a la lengua valenciana y personalmente me parecen bastante correctas, pero por mucho que él quiera o tenga la buena fe de cambiar las cosas y deshacer el mal que su partido ha ayudado a crear, sabemos bien que no le van a dejar. No los de fuera, sino los propios compañeros de dentro.

  Tiene razón al afirmar que su consellería no puede tratar ni decidir temas lingüísticos, pues no es de su ámbito. Pero sí depende esta labor de la Consellería de Cultura y Educación que a su vez también depende de las decisiones del Partido Popular. Y muchos sabemos o conocemos lo que está pasando en Educación y Cultura.

  No puede haber este doble discurso, esta indefinición, este sí y no dentro del propio partido. No se puede permitir que se esté haciendo catalanismo desde Cultura, se esté subvencionando a entidades políticas adoctrinadoras como Escola Valenciana o ACPV, se calle y se permita la enseñanza en catalán y no en valenciano en nuestros colegios e institutos, se haya creado esta entidad política y supuestamente filológica como es la Academia Valenciana de la Lengua, blindándola en el Estatuto de Autonomía… El mal ya está hecho. Eso es indiscutible.

  ¿Podemos volver atrás las cosas y deshacer ese mal hecho? La respuesta es rotunda, SÍ. Bienvenidas las iniciativas, las palabras y la voluntad de defender lo nuestro, lo valenciano. Pero a las palabras le deben seguir los hechos. Es hora de valencianizar esa Academia creada para “pacificar” el conflicto. Queremos una Academia de la Lengua Valenciana ALV ( y no al revés ), que respete y reconozca la singularidad idiomática del valenciano. Y eso no se puede conseguir con la composición actual.

  Por tanto se ha de reformar esa ley de creación que permite que el pancatalanismo esté haciendo y deshaciendo lo que quiere desde dentro de la institución. Es necesaria una mayoría de académicos que reconozcan la independencia como idioma del valenciano (y cumplir esa famosa promesa-engaño que hizo Zaplana para camelarse a los miembros de la RACV para que entraran en la AVL, haciéndolo al final en minoría).

  Queremos el reconocimiento oficial de los títulos de valenciano históricos en Normas de El Puig de Lo Rat Penat, que desde hace más de un siglo se vienen otorgando. Queremos esa ley de defensa identitaria valenciana que blinde la lengua y cultura valencianas, nuestro patrimonio, nuestras fiestas, nuestro himno, nuestra Real Señera, en definitiva, el hecho diferencial valenciano.

  No queda más que hacerlo ahora mismo, porque el reloj corre en contra y el tiempo se acaba. Toca asumir que las cosas se han hecho mal en cuestiones lingüísticas y ahora estamos como estamos. Por suerte no toda la filología está comprada y subvencionada por el nacionalismo corrupto catalán. Sentid a nuestros filólogos, a los que verdaderamente entienden y conocen la lengua valenciana. ¿Queréis cambiar las cosas, tenéis voluntad? ¿O queréis de nuevo engañarnos, sacarnos el voto y seguir estancados en el doble discurso?

  Lo tenemos todos claro, la filología para los filólogos y la política para los políticos. Pero cuando mezclamos ambas cosas y esa cosa lleva el nombre de AVL, preparémonos para lo que se nos viene encima.
  Alex Exteve. President de la Plataforma Valencianista PLV.

   

   1 comentari
  Vicent Bosch i Paús
  Vicent Bosch i Paús
  05/09/2014 02:09
  Tanta diferència hi ha.

  Jo vaig ser forner i nosaltres sols escombràvem el forn. Curiós que a l'Alcora no l'agranàvem. La meua àvia Senteta la del Mas del Molí, nata el 1893, encara deia: dia per d'altre, qui ha deixat la porta oberta de bat a bat, nosa, abans, un quart de sis, dos quarts de tres, tres quarts de cinc... I que no sabia pronunciar la jota castellana i sempre deia Korke en lloc de "Jorge". A la Salzadella diuen avui i vuit, com tants pobles. A Vistabella i cap al nord, pujo, baixo, canto, menjo. 1000 euros contra 800 si tu distingeixes a un vinarossenc de un canareu (d'Alcanar).

  Pujar