elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Ana Morell: “El pressupost de 2021 ve a reforçar els serveis públics bàsics i el manteniment d’Oliva”

Ana Morell: “El pressupost de 2021 ve a reforçar els serveis públics bàsics i el manteniment d’Oliva”
  • La Delegada d’Hisenda i Vicealcaldessa d’Oliva, Ana Morell, explica la memòria del pressupost de 2021 i les prinicipals novetats respecte a l’excercici anterior

La regidora Delegada d’Hisenda de l’Ajuntament d’Oliva i Vicealcaldessa de la ciutat, Ana Morell, ha presentat la proposta i memòria del pressupost per a l’exercici de 2021. En un treball d'enginyeria fiscal realitzat pel departament d’Hisenda i Béns Municipals, la seva responsable ha analitzar la situació fiscal local, d’on es despren:  la pèrdua d’ingressos en més de 350 mil euros d’impostos directes, degut prioritàriament a la perdua dels ingresos derivats per l’alliberament de l’AP7, l’increment fins al 95% de les bonificacions per herències i  la reducció del 6% del tipus impositiu de l’IBI urbà (contribució).  Aquesta és una reducció que l’Ajuntament ha fet per tal de reduir la càrrega fiscal i ajudar a les famílies davant la situació d'excepcionalitat provocada per la pandèmia sanitària.

Una de les partides que ha viscut un increment de la recaptació és el que correspon al ICIO (Impostos de construccions)  d’uns 185.000€, que demostra un repunt del sector de la construcció. Així mateix es consolida aquest sector econòmic, amb l’increment previst per taxes d’atorgament de llicències.

Respecte als ingressos hi ha un increment de 900 mil euros de transferències i subvencions que rep l’ajuntament d’altres administracions, dels quals 400.000 corresponen al les subvencions de programes Socials, 290.000 corresponen a la participació en els tributs de l’estat, 153.000 del Fons Cooperació de Diputació i 53.000 Fons Turístic.

El pressupost de 2021 ascendeix en el seu capítol d’ingressos a 23.293.000 € que s’equilibra amb el de despeses i que dona d’aquesta manera compliment a la llei Reguladora de les Hisendes Locals que exigeix l’aprovació del pressupost sense dèficit inicial.

Aquest pressupost proposat per a l’ajuntament d’Oliva en l’exercici de 2021, per part d’Hisenda, s’incrementa els ingressos respecte al 2019, en una quantia de 733.000 euros.

A pesar de reduir-se la pressió fiscal l’increment real es deu a l’increment de les subvencions que l’Ajuntament d’Oliva rep d’altres Administracions Públiques, que ha compensat la pèrdua de tributs municipals del 2´68%.

Respecte a la previsió de despeses: En el capítol d’inversions es preveu un import de 164.000 d’acord amb el Pla d’Inversions Municipal de 2021 i que es finança de forma íntegra amb els ingressos corrents, degut a que no hi ha prevista cap concertació de préstecs per a 2021.

Pel que a les despeses destaquen 6 àrees: Serveis Públics Bàsics; Protecció i Promoció Social; Seguretat, Protecció i Promoció Social; Actuacions de caràcter Econòmic; Actuacions de Caràcter General i Deute Públic.

L’àrea de Serveis Públics Bàsics suposa una despesa total de 10.320.528 €, augmentant 454.178 € respecte a l’exercici de 2019, un 4’60% més. 

L’àrea de Protecció i Promoció Social assumeix una despesa de 1.959.590 €, augmentant 459.690 €, un 30,38% més respecte a 2019, gràcies a la consignació de la totalitat de la despesa corresponent a la subvenció de Serveis Socials, en gran mesura de l’increment.

L’àrea de Producció de béns públics de caràcter preferent, puja un total de 4.036.459 € que sofreix una reducció de 689.640 € ( una reducció de 14’59%) respecte a l’any 2019. La principal causa d’aquest ajust és la no consignació de les subvencions nominatives ( que enguany es finançarà del superàvit municipal) i les modificacions i reducció de plantilla.

Pel que fa a les actuacions de caràcter Econòmic, la xifra de despeses ascendeix a 1.023.903 €, amb un increment de 86.003€ respecte a 2020. Amb la incorporació del Fons Turístic 54.000 i l’increment de 30.000 euros en agricultura.

Si analitzem  la variació de les despeses per capítols tenim:

Capítol 1 de personal: la despesa s’incrementa respecte al 2019 un 8,6 %, el que suposa la  quantitat absoluta de 1.045.066 euros. En cap moment es  degut a un increment de la plantilla de personal, l’increment correspon a la  regulació per llei del personal de serveis socials que part s’incorpora en la plantilla municipal (400.000 euros) i a l’actualització retributiva aprovada pel govern central ( 2% en 2020 i 0’9% en 2021).

Capítol 2 Despesa Corrent: S’incrementa en 292.000 euros, per a serveis de manteniment bàsics ( parcs i jardins, agricultura, administració general…).

Capítol 3 Subvencions: Es redueix la consignació prevista per a l’atorgament de subvencions en 250.000 euros, que enguany es finançarà amb el superàvit municipal. El que ha permès reforçar les partides de despesa corrent.

Capítol 6 Inversions: : En el capítol d’inversions es preveu un import de 164.000, el que suposa una reducció de 346.000 euros respecte a l’any 2019. Però recordem que en abril es va fer la major mobilització del superàvit 5,3 milions d’euros, que en la majoria finançaran les inversions municipals 2021.  No hi ha prevista cap concertació de préstecs per a 2021.

Amb aquest anàlisis, posem en relleu la importància de reforçar les partides de manteniment bàsic i al mateix temps reduir la càrrega fiscal mitjançant la reducció dels tribus municipals. És un pressupost ajustat a la situació de pandèmia actual que també ha tingut un efecte directe limitant l’increment d’ingressos. Però en cap moment aquest ajuntament ha renunciat a les seues inversions, ja que amb el canvi normatius del 20 d’octubre del 2020,  respecte a la suspensió de les regles fiscals, ens ha permès fer la major mobilització del superàvit per a invertir en millorar Oliva.

Pujar