26 de maig de 2020 26/5/20

Dénia defensa la rendibilitat del tren Gandia-Oliva-Dénia en les al·legacions a la declaració d’impacte ambiental

  • El govern municipal es decanta pel traçat 3C, que finalitza en l'estació intermodal proposada pel Pla General Estructural

La comissió informativa de Territori i Qualitat Urbana de l’Ajuntament de Dénia que es celebrarà dimarts, 17 de desembre, estudiarà i elevarà al Ple ordinari del 23 de desembre les al·legacions municipals a la declaració d’impacte ambiental del projecte ferroviari “Cullera-Gandia-Oliva-Dénia”.

En 2016, la Subdirecció General de Planificació Ferroviària del Ministeri de Foment va sotmetre a informació pública l’estudi informatiu de la línia ferroviària València-Alacant (Tren de la Costa). L'informe concloïa que l’execució del tren en el seu conjunt no és rendible socioeconòmicament, principalment per la baixa demanda potencial de viatgers.

Tres anys després, l’Ajuntament de Dénia ha rebut un ofici del Ministeri de Foment en què es sol·licita el posicionament del consistori respecte a la declaració d’impacte ambiental, amb un període de presentació d’al·legacions de 30 dies.

Vista la documentació, l’Ajuntament s'oposa a la suposada baixa rendibilitat del tren basant-se en l’estudi encarregat a la Universitat d’Alacant per a la redacció del Pla General, que també inclou una estimació de la demanda potencial de viatgers del Tren de la Costa en Dénia.

Segons explica la regidora de Territori i Qualitat Urbana, Maria Josep Ripoll, “l’informe de la Universitat d’Alacant estima que en l’Horitzó 2020, en cas que estiguera ja funcionant un servei de rodalies amb València, hi hauria uns 520.000 passatgers en l’estació de Dénia. A més, s’espera que aquesta xifra augmente anualment en funció del creixement demogràfic, arribant als 540.000 viatgers en l’Horitzó 2030; és a dir, xifres que estan per damunt de les del Ministeri de Foment i desmunten l'argument de la manca de rendibilitat”.

A més, la regidora ha insistit que el projecte del tren "no pot només estar condicionat per criteris económics. El criteri mediambiental, en el moment actual, ha de ser també prioritari a l'hora d'apostar per un mitjà de transport que reduirà notablement l'ús del cotxe i les emissions de CO2 a l'atmosfera".

L'estació intermodal, a la zona de la Plana

Pel que fa a la ubicació de l'estació, l'Ajuntament es decanta per la zona de la Plana, baix de la Pedrera, i es manifesta a favor del traçat 3C de l’estudi del Ministeri de Foment del 2016, que possibilitaria construir l'estació Intermodal en el lloc proposat pel Pla General Estructural. L’objectiu és la integració en una nova estació intermodal de les estacions del tren de via ampla, el ferrocarril de la FGV i els autobusos interurbans, enllaçant amb l’actual estació de FGV mitjançant tramvia.

Pujar