30 de setembre de 2020 30/9/20

Cultura convoca els premis als Llibres Millor Editats i a la Labor dels Llibrers en 2015

  La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat els Premis als Llibres Millor Editats i a la Labor dels Llibrers al territori valencià durant l'any 2015, amb l'objectiu d'incentivar la producció de les empreses editorials valencianes i la seua millora tant en l'aspecte tècnic i formal com artístic.

  Les modalitats en què es concediran els premis són al Llibre Millor Il·lustrat, al Còmic Millor Editat, al Llibre Millor Editat, al Llibre Infantil Millor Editat, i al Llibre Juvenil Millor Editat, així com el Premi 2016 a la Millor Llibreria Tradicional, per a reconéixer la seua trajectòria, qualitat i activitats organitzades per a la difusió del llibre, la promoció i el foment de la lectura. D'altra banda, també es concedirà el Premi 2016 a la Llibreria més Innovadora, que reconeixerà la posada en marxa d'iniciatives de foment del llibre i la lectura.

  Els interessats podran presentar les seues sol·licituds a les distintes modalitats fins al pròxim 29 de setembre al Registre Auxiliar de la Biblioteca Valenciana, en els registres de les direccions territorials de la Conselleria o en qualsevol dels mitjans establits en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  Aquests premis honorífics tenen com a principal objectiu incentivar la producció de les empreses editorials valencianes, en qualsevol de les dues llengües oficials, amb iniciatives que propicien una millora del llibre valencià, tant en el seu aspecte tècnic i formal com artístic, així com incentivar les iniciatives i activitats dels llibrers valencians que contribuïsquen a la difusió del llibre i fomenten els hàbits de lectura.

  Pel que fa als beneficiaris, podran optar als premis a la labor dels editors les empreses mercantils del sector editorial, ja siguen persones físiques o jurídiques, que tinguen com a activitat l'edició de llibres en l'àmbit de la Generalitat i siguen comercialitzats a través de llibreries. Quant als premis a la labor de les llibreries, podran optar aquelles que realitzen la seua activitat en l'àmbit de competència de la Generalitat i complisquen amb la finalitat del premi. Les entitats beneficiàries hauran d'estar legalment constituïdes i tindre capacitat jurídica i d'obrar en el territori valencià.

  Respecte als llibres editats, podran ser premiats aquells el depòsit legal dels quals s'haja efectuat en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2015, sempre que hagen complit els requisits legals per a la seua difusió i corresponguen a editors, siguen persones físiques o jurídiques, que tinguen com a activitat l'edició de llibres en l'àmbit de competència de la Generalitat i que es comercialitzen a través de llibreries. Quant a les llibreries, podran ser beneficiàries les llibreries que realitzen la seua activitat en l'àmbit competencial de la Generalitat.

  La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, donarà la major difusió possible als llibres i llibreries premiades dins de les seues accions de promoció del llibre. Així mateix, tant l'editor de les obres premiades com la llibreria premiada podran fer ús publicitari d'aquesta circumstància, indicant en els exemplars o en els seus establiments de manera expressa la concessió del premi i la modalitat.

  Criteris de baremació

  L'ordre que estableix les bases reguladores dels premis especifica que, entre els criteris que es tindran en compte per a determinar l'elecció dels llibres premiats, es troba la correspondència entre el contingut i l'aspecte formal, la qualitat i innovació de l'edició, l'impacte en el panorama editorial valencià.

  Pel que fa a la valoració de les llibreries, es tindrà en compte la trajectòria cultural acreditada de la llibreria candidata o, si és el cas, caràcter innovador de les seues activitats de foment de la lectura; la rellevància i interés que el projecte puga tindre per al foment de la lectura, i l'abast del projecte per a fomentar la comunicació i cohesió cultural en l'àmbit geogràfic en què desenvolupa la seua activitat.

  Pujar