elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Altea convoca les ajudes d'assistència a guarderia i per a material escolar de l'alumnat d'Infantil

Altea convoca les ajudes d'assistència a guarderia i per a material escolar de l'alumnat d'Infantil

  La regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Altea ha convocat, un any més, les ajudes per assistència a guarderia o escola d'Educació Infantil de xiquets o xiquetes menors de 3 anys durant el curs 2022-2023 i les ajudes per a material escolar de l'alumnat d'Educació Infantil matriculat en centres escolars públics d'Altea durant el curs 2023-2024. El termini de presentació ja està obert i finalitzarà el 2 de novembre.

  Ajudes per assistència a guarderia

  Els beneficiaris de les ajudes d'assistència a la guarderia són les famílies, empadronades a Altea, amb fills menors de tres anys que durant el curs 2022-2023 han assistit a la una guarderia o escola d'Educació Infantil situada en el terme municipal d'Altea i la mensualitat del qual ha sigut abonada per aquesta família. Les subvencions seran aplicables per assistència a guarderia durant els mesos d'octubre, novembre i desembre 2022 i des de l'1 de gener al 30 de setembre 2023.

  Es concediran 50 euros/mes per fill o filla menor de tres anys si la renda familiar, entesa aquesta com la suma de les rendes obtingudes per tots els membres majors d'edat que componguen la unitat familiar, dividida entre tots els seus components és inferior o igual al 100% del IPREM anual de 14 pagues, per a famílies de dos membres; inferior o igual al 80% del IPREM anual de 14 pagues, per a famílies de tres membres; i inferior o igual al 70% del IPREM anual de 14 pagues, per a famílies de quatre o més membres. El IPREM anual del 2023 és de 8.400€. L'import de l'ajuda es calcularà tenint en compte el nombre de mesos complets en els quals concorren els requisits anteriors.

  La documentació a presentar per a ser beneficiari d'aquesta ajuda és l'imprés de sol·licitud degudament emplenat i signat; fotocòpia del NIF /NIE de tots dos cònjuges; fotocòpia del Llibre de Família; volant d'empadronament de la unitat familiar; autorització a l'Ajuntament d'Altea perquè recapte dades de l'Agència Tributària relatius al nivell de renda IRPF de l'exercici 2022; certificat o informe emés per la guarderia en el qual es detallen els mesos complets durant els quals el xiquet o xiqueta ha assistit al citat centre; justificants bancaris o rebuts mensuals dels pagaments efectuats, que acrediten que l'import d'assistència mensual a la guarderia ha sigut pagat; declaració responsable de no estar incurs en la prohibició per a obtindre la condició de beneficiari de subvenció i d'estar al corrent de les obligacions tributàries de la Seguretat Social i en el seu cas, fotocòpia del títol de família mono-parental.

  Ajudes per a material escolar de l'alumnat d'Educació Infantil

  Aquestes ajudes subvencionaran la despesa realitzada per les famílies empadronades a Altea en el cost del material escolar designat per cada centre, que sol abonar-se a través de les AMPAS, i en l'adquisició dels quadernets, que hauran de ser adquirits en comerços de la localitat durant el curs 2023-2024.

  Se subvencionarà el total de les despeses si la renda familiar, entesa aquesta com la suma de les rendes obtingudes per totes les persones majors d'edat que componguen la unitat familiar, dividida entre la totalitat dels seus components és inferior o igual al 75% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples –IPREM-. Si la renda familiar és inferior o igual al 90% del IPREM anual, se subvencionarà el 50% de les despeses per al primer fill o filla; el 60% de les despeses per al segon fill o filla i el 70% de les despeses per als següents fills o filles. El IPREM del 2024 està fixat en 8.400€

  Per a poder accedir a aquestes ajudes s'haurà de presentar l'imprés de sol·licitud, degudament emplenat i signat, la fotocòpia del NIF /NIE de tots dos cònjuges; fotocòpia del Llibre de Família; volant d'empadronament de la unitat familiar; autorització a l'Ajuntament d'Altea perquè recapte dades de l'Agència Tributària relatius al nivell de renda IRPF de l'exercici 2022; còpia del justificant bancari o rebut acreditatiu d'haver efectuat l'ingrés corresponent a l'import del material escolar socialitzat designat per cada Centre Escolar i si escau, factura dels quadernets adquirits per a aquest curs escolar, emesa a nom de la persona beneficiària (pare/mare/tutor-a) per una llibreria d'Altea. La factura haurà de detallar la relació de quadernets i l'import de cadascun d'ells; declaració responsable de no estar incurs/a en la prohibició per a obtindre la condició de persona beneficiària de subvenció i d'estar al corrent de les obligacions tributàries de la Seguretat Social i justificació unitat familiar mono-parental o de separació/divorci, si es dona el cas.

  Les sol·licituds de totes dues ajudes es podran presentar telemàticament a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Altea https://altea.sedelectronica.es o presencialment amb cita prèvia, en les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC).

   

  Pujar