elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Xàbia destina 315.000 euros en ajudes per a pal·liar els efectes de la crisi econòmica després de la invasió d'Ucraïna Ajudes Pimes

  • Cada sol·licitant podrà rebre un màxim de 8.000 euros per concurrència competitiva

L'Ajuntament de Xàbia ha obert una línia d'ajudes per a pal·liar la crisi econòmica en les pimes, micropymes i autònoms del municipi, motivada després de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia.

En total es repartiran 315.000 euros, que provenen d'una subvenció de la Diputació d'Alacant i es lliuraran amb el criteri de concurrència competitiva amb un màxim per a cada beneficiari de 8.000 euros.
Les bases han sigut elaborades per les regidories d'Hisenda i Dinamització Econòmica i una vegada siguen publicades en el Butlletí Oficial de la Província (21 de novembre), s'obri un termini de deu dies perquè les pimes, micropymes i autònoms puguen sol·licitar-les.

Amb càrrec a aquesta ajuda es podran subvencionar les despeses corrents (i pagats) en el període comprès entre l'1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023 i que tinguen una mitjana de rendiments nets igual o inferior als obtinguts en els mateixos mesos durant l'anualitat 2021.

Els aspirants han de complir els següents requisits:

-El domicili fiscal en el terme municipal de Xàbia
-Trobar-se en situació d'alta, en el Règim Especial de la Seguretat Social per a treballadors Autònoms o mútua professional corresponent, com en Hisenda a la data de la presentació de la sol·licitud d'ajuda.
-Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària Estatal (Aeat), Ajuntament de Xàbia i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. Aquest requisit ha de complir-se des de la data de la presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.
-No tenir deute algun pendent amb l'Ajuntament de Xàbia. Aquest requisit ha de complir-se des de la data de la presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció.
-No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 12.3 i 13.3 de la Llei General de Subvencions (38/2003)

Respecte a les despeses que es poden subvencionar es troben:

• Quota d'autònom – 100%
• Lloguer mensual del local del negoci situat en el terme municipal de Xàbia i destinat exclusivament al negoci per al que s'haurà d'aportar el contracte d'arrendament i la factura i/o justificant de pagament en la qual figure la persona física/jurídica que sol·licita l'ajuda. –100%
• Despeses d'interessos dels préstecs d'adquisició del local del negoci – 100%
• Despeses d'energies elèctrica i gas del negoci: 50%
• Despeses de carburant necessaris per al funcionament de l'activitat: 50%

Les bases completes es poden consultar en la web municipal en el següent enllace
https://ajxabia.com/bd/archivos/archivo4736.pdf

Tant la regidor d'Hisenda i Contractació, Teresa Legay, com el regidor de Dinamització Econòmica, Juanlu Cardona, han instat a tots aquells autònoms, pimes i micropymes a sol·licitar aquestes ajudes i ha destacat que tots els que tinguen dubtes podran remetre-les a una adreça de correu subvencionesxabia@ajxabia.org i seran contestades en horari laborable de l'Ajuntament (als matins de dilluns a divendres).

Pujar