elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Ajuntament de Xàbia obri la licitació de cinc llocs en el Mercat Municipal

    L'Ajuntament de Xàbia ha obert la licitació de cinc llocs en el Mercat Municipal (les parades 3, 6, 8, 12 i 14). El procés, mitjançant procediment obert, ofereix l'explotació dels llocs a través d'una concessió de 10 anys (prorrogables durant 5 més) per a destinar-los a la venda al detall de productes inclosos en la relació d'articles autoritzats en els arts. 42 i 43 del Reglament del Mercat Municipal. No s'acceptaran ofertes de bar-cafeteria per tractar-se d'un ús complementari i considerar-se que està prou satisfeta l'oferta.

    El cànon que serveix de base a la licitació es fixa en 1.855,96 euros, serà millorable a l'alça i es desemborsarà d'una sola vegada abans de l'inici de l'activitat, dins dels 15 dies següents a la signatura del contracte.

    Tots els detalls d'aquesta licitació poden consultar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic i en la seu electrònica de l’Ajuntament Https://xabia.sedelectronica.es, apartat Perfil del Contractant.

    Les proposicions es presentaran dins del termini de 30 dies (fins al 29 de maig a les 14.00 hores) via electrònica, a través de l'eina de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Per a qualsevol dubte o assessorament sobre aquesta licitació, els interessats poden passar pel departament de Foment Econòmic en l'Oficines d'Atenció al Ciutadà en el Portal del Clot.

    Pujar