elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Ajuntament de Teulada Moraira publica les bases de les ajudes REACTIVA’T TEULADAMORAIRA COVID-19

  • Ajudes a les persones treballadores autònomes, i petites empreses per a fer front als efectes originats pel coronavirus covid-19

La finalitat d'aquestes ajudes és protegir l'interés general, actuant directament sobre les persones físiques i jurídiques més afectades per a afrontar aquesta situació extraordinària provocada per la COVID-19 amb l'objectiu d'evitar que s'originen conseqüències econòmiques i socials irreversibles per als habitants del municipi i vetlar perquè una vegada finalitzada la crisi sanitària es produeix al més prompte possible una reactivació de l'economia.

L'ajuda econòmica està vinculada a la seua justificació segons els conceptes subvencionables de la base 3a. L'import a justificar haurà d'ascendir o superar al valor de l'import subvencionat segons el tram al qual s'opte, exclosos els impostos indirectes, fins als següents límits:

  1. La quantia de l'ajuda ascendirà a 1.000 euros a les persones autònomes, microempreses o petites empreses sempre que l'activitat que desenvolupen s'haja vist afectada pel tancament d'establiments disposat RD 465/2020 de 17 de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març.
  2. La quantia de l'ajuda ascendirà a 800 euros a les persones autònomes, microempreses o petites empreses que hagen patit una reducció de la seua facturació el mes d'abril de 2020, en més d'un 75%, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma, o en cas de no portar d'alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos durant el període d'alta.
  3. La quantia de l'ajuda ascendirà a 600 euros per als quals hagen reduït la seua activitat entre el 50 i 74,99%, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma, o en cas de no portar d'alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos durant el període d'alta.

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria s'han adaptat per a també comptar amb la línia  de subvenció publicada l'Excma. Diputació d'Alacant, i així la quantia total de les subvencions a concedir ascendeix a un import total de 250.377 euros que es finançaran d'una banda 200.000 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4310.47001 condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 7/2020, i 50.377 euros procedents d'una subvenció de l'Excma. Diputació d'Alacant, condicionats a l'efectiva recepció per l'Ajuntament de Teulada Moraira de la corresponent notificació de la quantitat concedida.

En aquests moments la convocatòria està tancada.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de les bases en el Butlletí oficial de la Província d'Alacant després de la seua publicació,  s'obrirà el procés per a sol·licitar-les de manera telemàtica.

Per a obtindre més informació pot posar-se en contacte amb la Tècnic ADL/AFIC Creama Teulada Moraira al telèfon 96 649 16 09 o al correu adl@teuladamoraira.org

Pujar