Castellano

Rocafort aprova el seu primer Pla d’Igualtat

Rocafort aprova el seu primer Pla d’Igualtat

  L'Ajuntament de Rocafort va aprovar ahir per unanimitat en el ple municipal el primer Pla d'Igualtat d'oportunitats entre dones i homes del municipi, que es desenvoluparà fins el 2020. El document, que va comptar amb el suport de tots els edils, arreplega una sèrie de propostes per a diferents àrees amb les quals aconseguir més quotes d'igualtat i corregir la discriminació existent entre dones i homes.

  El projecte, impulsat per la regidoria d'Igualtat, té una durada de quatre anys. S'ha elaborat segons els resultats de l'estudi de la situació de les dones de Rocafort en diferents àmbits de la vida: ocupació, salut, conciliació familiar, educació, violència de gènere, participació i Administració Local. A través d'enquestes, entrevistes i grups de treball, els tècnics municipals han pogut establir les necessitats i actuacions més adequades a desenvolupar.

  "Aquests plans són una eina clau per a una igualtat real i efectiva. És un compromís de l'Ajuntament i mostra la voluntat d'aconseguir una societat més justa i democràtica", va exposar ahir la regidora d'Igualtat, Sonsoles Giner, qui va ser l'encarregada de presentar el projecte en el ple. Giner va explicar que a pesar que la igualtat és un principi fonamental, "les dones segueixen sent discriminades en diferents facetes de les seues vides perquè les atribucions de gènere es troben molt arrelades, invisibilitzades i normalitzades".

  Una comissió de tècnics municipals i organitzacions del municipi, coordinada per la regidoria d'Igualtat, realitzarà el seguiment i l'avaluació del projecte. Mitjançant plans de treball anuals, es concretaran les accions i objectius, que seran avaluats per informes municipals en finalitzar cada any.

  Aquest primer Pla d'Igualtat d'oportunitats entre dones i homes de Rocafort ha sigut participatiu en la seua elaboració, i es pretén que siga de la mateixa manera en la seua implementació i avaluació. Per al seu desenvolupament s'ha comptat amb la col·laboració ciutadana i de diferents agents socials, com ara associacions, grups polítics i personal tècnic de l'Ajuntament.

  Àrees d'intervenció del pla i objectius

  1. Incorporació de la Perspectiva de Gènere en l'Administració Local
  Incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal en les polítiques municipals amb el principi d'igualtat de tracte i oportunitats laborals en l'Ajuntament. Implantar l'ús d'un llenguatge i una imatge no sexista en l'Administració en la seua comunicació interna i externa.

  2. Ocupació
  Facilitar a les dones l'accés, la promoció i la permanència en el mercat laboral en condicions d'igualtat. Fomentar l'autoocupació i les empreses de les dones.

  3. Conciliació de la vida familiar, personal i laboral
  Fomentar la conciliació de la vida familiar, laboral i personal de dones i homes, promovent la coresponsabilitat i el repartiment igualitari de les tasques. Potenciar la creació de serveis per facilitar la conciliació de la vida familiar, laboral i personal, i sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de la conciliació i com fer-la efectiva.

  4. Salut i benestar
  Impulsar la salut i el benestar integral de les dones des de la seua diversitat a través d'iniciatives per a la prevenció i l'actuació desenvolupades amb altres organismes.

  5. Violència de gènere
  Contribuir a eradicar la violència de gènere actuant sobre la sensibilització, prevenció, detecció precoç, atenció i recuperació. Fomentar la sensibilització de la ciutadania i el rebuig social a la violència masclista. Col·laborar per a la prevenció i la detecció precoç de la violència de gènere i millorar l'actuació integral mitjançant la coordinació dels departaments i agents implicats.

  6. Educació, Cultura i Esports
  Afavorir un model educatiu, cultural i esportiu basat en les relacions igualitàries entre dones i homes. Col·laborar amb els agents educadors per implantar models educatius igualitaris. Fomentar l'educació per a la igualtat des de les famílies. Divulgar i impulsar les aportacions i produccions literàries, artístiques i culturals de les dones. Promoure la participació igualitària en les activitats culturals de Rocafort.

  7. Participació ciutadana i associacionisme
  Promoure la participació de les dones en l'esfera pública des d'un model que contribuïsca a la igualtat. Impulsar la creació de grups de dones i promocionar els que existeixen.

  Pujar