elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Acció Ecologista-Agró presenta al•legacions al parc solar fotovoltaic projectat en Alzira i Catadau

  • "Canviar el paradigma energètic és necessari, però sempre amb respecte per la natura i sense amenaçar el nostre territori "

La polèmica instal·lació de macroparcs fotovoltaics assota ara la comarca de la Ribera, sense deixar pràcticament cap lloc de l’interior valencià lliure d’estes propostes especulatives que, empresaris i polítics, “volen convertir en una ferramenta d’ordenació territorial “sostenible””.

En este cas, amb la projecció de la planta solar fotovoltaica “Los Arroyos I” de 59MW de potència, es destruirien unes 100 ha, de camps conreu i terres fèrtils, pertanyents als municipis d’Alzira i Catadau, així com part de l’espai muntanyós del paratge de la Garrofera. “És per estos i més impactes que anirem explicant que, Acció Ecologista-Agró ha presentat al·legacions al projecte demanant que la declaració d’impacte ambiental (DIA) siga negativa”.

“Per començar, detectem importants deficiències en l’Estudi d’Impacte Ambiental (EsIA d’ara endavant) del parc solar “Los Arroyos I”. Per una banda, no inclou la cartografia necessària per a indicar la ubicació de la línia elèctrica d’evacuació ni tampoc la zona buffer associada. No obstant això, consultant els materials de l’Institut Cartogràfic Valencià (ICV) hem pogut constatar que la zona afectada per esta instal·lació està catalogada com Àrea prioritària”.

“No ens sembla que este buit informacional haja sigut casual. Més encara quan, el RD 1432/2008 assenyala que les àrees prioritàries, com esta, són designades zones de protecció amb l’objectiu de reduir el risc d’electrocució i col·lisió per a l’avifauna. Justament tot el contrari al que s’aconseguiria si el projecte tirara endavant”, asseguren.

A més a més, en este sentit destacar que “la proposta tampoc aporta la documentació requerida per este real decret en relació a les mesures a adoptar per tal de disminuir el risc de col·lisió, electrocució i nidificació a fi de plantejar una modificació o ampliació de les línies d’alta tensió, com és el cas”.

Pel que fa als impactes sobre la biodiversitat, l’article 9 del Decret 32/2004 prohibeix la destrucció i alteració de l’hàbitat de les espècies catalogades. En relació amb esta normativa, l’estudi afirma que a la zona d’emplaçament no s’han detectat punts de nidificació. No obstant això, “sabem que en la zona afectada, concretament en el meandre del Magre es reprodueixen de manera exitosa tres espècies protegides, com són: l’arpellot de marjal (Circus aeruginosus) -que recentment ha passat de la categoria de perill d’extinció a la de vulnerable-, l’agró roig (Ardea purpurea) i el parpalló (Riparia riparia)”.

Efectivament, així ho corrobora el III Cens d’Aus Aquàtiques Nidificants d’Aiguamolls Interiors del País Valencià, elaborat per l’SVO l’any 2021, que cataloga este meandre com la 2a massa d’aigua, de les 63 censades, amb major biodiversitat d’espècies d’aus aquàtiques.

Per tant, “sí que hi ha espècies que es veurien significativament afectades per la instal·lació de la planta “Los Arroyos I”. És més, si continuem investigant els possibles efectes negatius derivats, cal parar l’atenció en la contaminació acústica que, tampoc existiria en este cas, segons l’estudi. Però la realitat és una altra ben diferent. A la documentació aportada s’exposa que, donada la distància dels nuclis poblacionals més pròximes als transformadors (a 887 m de la SET elevadora i 2500 m de la SET Col·lectora “Sima de Baldo”), no es produiran impactes derivats dels nivells de sorolls que produeixen”.

“Tanmateix sembla se’ls ha oblidat que, per una banda, la contaminació acústica no sols pot afectar a les persones i, per l’altra, que el riu Magre, considerat dormitori d’aus, es troba a tan sols 341m de distància de la SET Col·lectora “Sima de Baldo””.

Sembla que l’estudi és perfecte perquè tampoc fa referència a altres impactes com són la fragmentació del territori o l’alteració del flux i reserva de les aigües subterrànies, provocat este últim pel desbrossament de vegetació, conduint per tant a la pèrdua d’infiltració i l’augment d’escorrentia.

D’igual manera, l’estudi tampoc fa referència a altres impactes com són la fragmentació del territori o l’alteració del flux i reserva de les aigües subterrànies, provocat este últim pel desbrossament de vegetació, conduint per tant a la pèrdua d’infiltració i l’augment d’escorrentia.

Per tots estos motius, que “considerem que són més que suficients, en les nostres al·legacions demanem que la DIA per a la instal·lació de la planta generadora fotovoltaica “Los Arroyos I”  siga negativa”, conclouen.

Pujar