elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L’Ajuntament de Peníscola crea la Comissió Municipal d’Absentisme Escolar

L’Ajuntament de Peníscola crea la Comissió Municipal d’Absentisme Escolar

  A proposta de la Regidoria de Benestar Social, la Junta de Govern Local ha aprovat la creació d’aquesta comissió de prevenció, seguiment i control de l’absentisme i l’abandonament escolar, per donar compliment a la normativa educativa.

  “Correspon a les entitats locals la detecció, la valoració, l’apreciació i la declaració de situacions de risc de qualsevol índole que perjudiquen el desenvolupament personal o social del menor, entenent l’absentisme escolar del menor, com un factor de risc en aquesta valoració” ha explicat la regidora de l’àrea, María Jesús Albiol, en relació amb la normativa i recordant que davant aquesta competència municipal, la Junta de Govern Local va aprovar ja en data 4 d’octubre de 2018, la creació de la Comissió per a la Declaració de Situació de Risc en Menors, tal com estableix la Llei Orgànica 8/2015, de modificació del Sistema de Protecció de la Infància i Adolescència.

  El Departament de Serveis Socials, des de l’àrea de família i infància, “es coordina directament amb els de centres d’educació primària i secundària per al seguiment de l’alumnat o abandonament escolar. Aquests centres notifiquen a l’entitat municipal aquesta situació amb la finalitat d’iniciar la intervenció familiar pertinent que done resposta a aquesta situació de risc dels menors” ha ampliat.

  L’absentisme escolar crònic i l’abandonament prematura del sistema educatiu “s’entén com un indicador del risc que vulnera el dret a l’educació i que té conseqüències immediates i a llarg termini en el desenvolupament integral de la infància i l’adolescència” ha valorat la regidora. Per això, “la desescolarització menyscaba aquest dret, i per tant, l’adaptació social del menor, amb la qual cosa s’augmenta la probabilitat d’exclusió social en etapes més tardanas”.

  Per donar compliment a l’art. 49 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat Valenciana, sobre garanties de drets de la infància i l’adolescència, s’ha constituït en l’Ajuntament de Peníscola aquesta Comissió Municipal d’Absentisme Escolar els objectius de la qual es concentren a conéixer els factors que incideixen en l’absentisme escolar a Peníscola; sensibilitzar la població sobre l’obligatorietat de l’escolarització bàsica; concretar un protocol d’actuació per al seguiment de casos; establir les mesures que reduïsquen els índexs d’absentisme, realitzar un registre semestral de l’absentisme escolar en el municipi i traslladar els expedients d’absentisme no resolts favorablement a la Comissió per a la Declaració de Risc de menors per a la seua valoració.

  Els integrants de la comissió són la regidora de Benestar Social, 2 representants dels Serveis Socials Municipals de l’àrea de la infància i adolescència, la psicòloga del Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència i una educadora social de l’Equip Social Base, un representant del CEIP D. Jaime Sanz, un representant de l’IES Alfred Ayza i un representant de la Policia Local.

  Pujar