Castellano

El Consell autoritza dos convenis amb els ajuntaments d'Orihuela i València per a l'obertura d'oficines Xaloc

  • Les seus de la Xarxa Xaloc tenen la funció d'actuar com un servei de finestreta única en habitatge, rehabilitació i regeneració urbana

  • La quantitat total màxima que s'invertirà en els dos municipis per a l'encàrrec de gestió supera els 648.000 euros

El Consell ha autoritzat dos convenis de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica amb els ajuntaments d'Orihuela i València per a la posada en marxa d'oficines integrades en la Xarxa Xaloc, d'acord amb el nou conveni tipus subscrit recentment.

La finalitat d'aquest dos convenis és l'obertura i desenvolupament d'una oficina d'habitatge, rehabilitació i regeneració urbana integrada en Xaloc, a més de dotar d'estabilitat financera i mitjans materials i personals a l'oficina i prestar un servei a la ciutadania de manera contínua i amb qualitat.

El desenvolupament de les actuacions en matèria d'habitatge, regeneració urbana i rehabilitació d'edificis per part de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica exigeix una immediatesa i proximitat dels òrgans gestors a la ciutadania.

En conseqüència, per a una major eficiència i una assistència al ciutadà més directa, es fa necessari encomanar la gestió, informació, mediació social i assessorament en aquestes matèries a favor de les entitats locals.

Prèviament, el Consell va aprovar, al març de 2022, un resolució per al desenvolupament d'una oficina integrada en la Xarxa d'Oficines d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana (Xarxa Xaloc).

Posteriorment, davant la necessitat de la millora de l'articulat del conveni tipus i de la simplificació de la tramitació administrativa subscrita en els acords singulars amb els ajuntaments i mancomunitats, es va aprovar el mes d'octubre passat el nou conveni tipus.

Gestió de les oficines

Conforme al que es disposa en el Decret del Consell 199/2021, el finançament adjudicat a les oficines Xaloc dels municipis d'Orihuela i València ve a càrrec de l'aplicació pressupostària 14.01.02.431.70.227 i conforme disposa la clàusula segona, es reparteix en tres anualitats.

Concretament, l'import total destinat a la seu d'Orihuela ascendeix a un màxim de 243.310,93 euros. La quantitat establida per a aquest any 2022 és de 4.965,53 euros. S'assignen per als dos anys posteriors, 2023 i 2024, la mateixa quantia de 119.172,70 euros respectivament.

Respecte a la inversió realitzada que s'estableix per a l'oficina Xaloc de València, la quantitat total de gestió aconsegueix un màxim de 405.518,22 euros. L'aportació ascendeix a 8.275,88 euros per al present any 2022. S'assignen per als dos anys posteriors, 2023 i 2024, la mateixa quantitat de 198.621,17 euros.

Tots dos convenis de col·laboració entren en vigor en el moment de la signatura i conclouen la seua vigència el 31 de desembre de 2024.

Una vegada subscrits els acords, es publicaran en el portal de transparència de la Generalitat (www.gvaoberta.gva.es) i en la web de l'Ajuntament d'Orihuela i de València, a més d'inscriure's en el Registre de convenis de la Generalitat. Es remetrà una còpia de cada acord a la direcció general competent en matèria d'administració local.

Pujar