20 de novembre de 2019 20/11/19

Gandia recepciona els vials I camins de l'accés sud al port

Gandia recepciona els vials I camins de l'accés sud al port - (foto 1)

  El regidor delegat d'Urbanisme, Josep Alandete i el Cap de Servei de planificació urbanística de Gandia, Josep Blasco, van realitzar la passada setmana una visita als vials de servei de connexió de les noves glorietes de la carretera d'accés sud al port així com els dos camins de servei executats en l'àmbit d'actuacions de l'esmentada carretera.

  Es tracta de l'últim pas per a verificar i aprovar la recepció de l'esmentat vials per part del Ministeri de Foment amb el que serà a partir d'ara el consistori qui s'encarregarà del manteniment i conservació dels diferents trams rebuts.

  En quant als camins de servei, discorren paral·lels a la nova infraestructura d’accés sud al port de Gandia, principalment per la seua marge dreta en direcció al port. En el seu conjunt, tenen una longitud total d’uns 4000 metres i una amplària mitjana de 6 metres. Tots ells es troben totalment pavimentats, amb diferents seccions segons el trànsit que van a suportar.

  A aquests camins es suma el tram de carretera que uneix la nova glorieta executada en l’entorn de la Vital (glorieta 2 ) amb la glorieta de creuament de l’avda. de la Vital amb l’avda. Blasco Ibáñez. Es tracta d’una ramal de gran importància, ja que connecta la nova carretera amb la ronda i principals accessos a la ciutat.

  Finalment, també s’ha fet entrega al municipi del ramal de connexió de la glorieta 4 (ubicada entre la desembocadura del riu Serpis i el port) i el barri de Venècia. A petició de l’ajuntament, en aquest ramal s’ha instal·lat un pòrtic de control de gàlib per tal d’evitar l’accés de camions al barri de Venècia.

  Paral·lelament, també s’ha acordat la cessió a l’ajuntament de les parcel·les de l’entorn de la carretera expropiades i no ocupades per la infraestructura viària, per a la qual cosa, prèviament, s’està procedint a la realització de plantacions i actuacions d’integració paisatgística de dites parcel·les. L’objecte d’aquestes actuacions és habilitar zones d’ombra i estancials, tant al costat del carril bici com dels camins de servei, al temps que s’integra la traça de la carretera en l’entorn. La cessió d’aquestes parcel·les es materialitzarà quan es finalitzen els treballs d’integració paisatgística.

  Característiques camins de servei rebuts

  CAMÍ DE SERVEI 1

  El camí de servei 1, va des de la rotonda d’intersecció amb la carretera N-332 fins la rotonda d’intersecció  amb la carretera CV-670 i transcorre per la banda dreta en direcció al port de Gandia, paral·lel a la nova infraestructura executada per la Demarcació de Carreteres del Ministeri de Foment. Aquest camí té una longitud de 2237.93 metres i una amplària de 6 metres, i està pavimentat amb mescla bituminosa en calent. 

  CAMÍ DE SERVEI 2

  El camí de servei 2, va des de la rotonda d’intersecció  amb la carretera CV-670 fins al barri dels Marenys de Rafalcaid. Aquest camí té una longitud de 966.78 metres i una amplària de 6.20 metres, i està pavimentat amb mescla bituminosa en calent. 

  CAMÍ DE SERVEI 3

  El camí de servei 3, és un xicotet tram que travessa per baix del nou viaducte des del barri de Marenys de Rafalcaid i dona accés a unes poques construccions que han quedat ubicades a l’altra banda de la infraestructura. Aquest tram té una longitud de 190.4 metres i una amplària de 6 metres, i està pavimentat amb mescla bituminosa en calent. 

  CAMÍ DE SERVEI 4

  El camí de servei 4, és un xicotet tram que continua al camí de servei 3 i que comença  en el  barri de Marenys de Rafalcaid i va en direcció Gandia. Aquest tram té una longitud de 274.5 metres i una amplària de 6 metres, i està pavimentat amb mescla bituminosa en calent. 

  CAMÍ DE SERVEI 5 i 6

  Es tracta dels camins que uneixen el camí del Compte amb el nou camí d’accés als Marenys de Rafalcaïd. Compten amb una longitud de 196 metres i una amplària de 6 metres, i estan formats per una capa de balast artificial i una capa superior de formigó armat.

  CAMÍ DE SERVEI 8

  Es correspon amb un xicotet tram de camí que reposa l’existent junt a l’àmbit del polígon Benieto. Té una longitud de 46.5 metres, una amplària mitjana de 4 metres i està format per una capa de balast artificial i una capa superior de formigó armat.

  ocultar
  Gandia recepciona els vials I camins de l'accés sud al port
  Pujar