elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Es desconvoca la vaga de l'hospital d'Alzira després d'arribar a un acord amb Sanitat

Es desconvoca la vaga de l'hospital d'Alzira després d'arribar a un acord amb Sanitat
  • Els treballadors no aniran finalment a la vaga després d'acordar diverses mesures amb la Conselleria de Sanitat

El Comité d'Empresa de l'hospital d'Alzira i la Conselleria de Sanitat han arribat a un acord pel qual es desconvoca la vaga prevista pels seus treballadors després d'una sèrie de desacords amb l'àrea gestionada per Miguel Mínguez en la Generalitat Valenciana.

Entre els acords adoptats es modifica el règim de jornada i horaris de treball, així des de l'1 de gener de 2024, la jornada laboral anual que el personal haurà de complir serà de 1.589 hores, mentre que en 2025 baixarà fins a les 1.554 hores.

Tots els punts de l'acord passaran a formar part del vigent IV Conveni Col·lectiu de Ribera Salut.

Aquests són els punts de l'acord que ha desconvocat la vaga

Règim de jornada i horari de treball, permisos, llicències i vacances

Es modifica el règim de jornada i horari de treball, permisos, llicències i vacances aplicable, amb la finalitat d'aconseguir la seua equiparació amb el propi del personal estatutari de la conselleria, d'acord amb les següents fases:

Des de l'1 de gener de 2024: s'aplicarà la totalitat del règim de jornada i horari de treball, permisos, llicències i vacances recollit en el Decret 137/2003, de 18 de juliol, del Consell, en els termes vigents en el moment de la signatura del present acord, i amb vigència indefinida, excepte en el que es refereix a la jornada ordinària anual. La jornada ordinària efectiva anual que tot el personal haurà de complir l'any 2024 serà de 1.589 hores. Queda en tot cas exclosa d'aquest còmput la jornada complementària, la qual es complirà, addicionalment a l'ordinària, d'acord amb les previsions contingudes en l'esmentat Decret 137/2003.

També s'aplicarà al personal que realitze jornada complementària el mateix règim de descansos i permisos en la prestació d'aquesta jornada que al personal estatutari de la conselleria recollit en el Decret 72/2001, de 2 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'atenció continuada en l'àmbit de l'atenció primària, i en l'Ordre de 21 de gener de 1999, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el règim de prestació de les guàrdies mèdiques en el servei d'atenció especialitzada i dels descansos del personal que les realitza.

Des de l'1 de gener de 2025: la jornada ordinària efectiva anual que tot el personal haurà de complir l'any 2025 serà de 1.554 hores.

Des de l'1 de gener de 2026: la jornada ordinària efectiva anual que tot el personal haurà de complir a partir d'aquesta data, i de manera indefinida, serà de 1.512 hores.

Aplicació del pla d'igualtat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

A partir de l'1 de gener de 2024, serà aplicable al personal laboral a extingir del departament de salut de La Ribera el pla d'igualtat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. En conseqüència, s'aplicaran a aquest personal les mesures econòmiques derivades d'aquest pla d'igualtat, donant el mateix tracte que al personal dependent d'aquesta, amb especial atenció a resoldre el minvament retributiu que es produeix en la treballadora laboral subrogada per motiu d'embaràs, maternitat i lactància.

Actualització d'antiguitat i carrera/promoció professional

A partir de l'1 de gener de 2025 s'aplicarà als conceptes retributius d'antiguitat i de carrera/promoció professional la variació prevista en les lleis de pressupostos per a les retribucions del personal al servei de les Administracions Públiques.

Complement en situacions d'incapacitat temporal

A partir de l'1 de gener de 2024, el complement de la prestació en situació d'incapacitat temporal previst en l'article 36 del vigent conveni col·lectiu queda sense efecte, aplicant-se en el seu lloc el règim de millora de la prestació en situació d'incapacitat temporal per contingències comunes, accidents de treball o malaltia professional propi del personal estatutari de la conselleria.

Sistemes d'incentivació retributiva

El personal laboral subrogat que actualment participa en el vigent sistema d'incentius podrà optar, de manera voluntària, per continuar participant en aquest sistema d'incentius, o renunciar al mateix i incorporar-se al sistema d'incentivació retributiva propi del personal estatutari de la conselleria, actualment recollit en el Decret 91/2021, de 2 de juliol, del Consell. El sistema d'incentivació recollit en l'esmentat Decret 91/2021 inclou tant el subsistema general o per assoliment d'objectius com el subsistema de productivitat per participació en programes o activitats concretes fora de la jornada ordinària general. Una vegada efectuada l'opció, aquesta tindrà caràcter irreversible.

El personal laboral subrogat que actualment no participa en el vigent sistema d'incentius podrà participar en els programes o activitats concretes inclosos en l'esmentat subsistema del Decret 91/2021, en les mateixes condicions que el personal estatutari de la conselleria.

Complement personal de garantia

A partir de gener de 2024 s'abordarà la negociació de l'aplicació d'un complement personal de garantia quan siga necessari, i que s'aplicarà a partir de gener de 2025.

Modificació substancial de condicions de treball

Les conseqüències derivades de l'aplicació de les mesures recollides en el present acord no tindran en cap cas la consideració de modificació substancial de condicions de treball imposada per l'Administració com a ocupador, ja que deriven d'un acord de voluntats de totes dues parts.

Incorporació al conveni col·lectiu

El contingut del present acord serà incorporat al vigent IV Conveni Col·lectiu de Ribera Salut, mitjançant la signatura d'un acord col·lectiu de treball entre el comité d'empresa i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que vindrà a modificar el vigent conveni. Les parts es comprometen a continuar les negociacions del nou conveni.

Pujar