elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Ajuntament d'Altea convoca les bases que regulen la creació d'una borsa de treball de tècnic de sanitat adreçada a veterinaris

L'Ajuntament d'Altea convoca les bases que regulen la creació d'una borsa de treball de tècnic de sanitat adreçada a veterinaris
  • El període de presentació d'instàncies per participar en el procés selectiu comença hui

Aprovades, el 3 de gener passat, les bases específiques reguladores de la creació d'una borsa d'ocupació temporal per al nomenament interí o contractació laboral temporal de Tècnics o Tècniques de Sanitat per a l'Àrea de Sanitat i Benestar Animal, hui dóna inici el període de presentació d'instàncies per participar en el procés selectiu. Un període de presentació que romandrà obert durant 5 dies hàbils. Així ho ha informat l'edil de Benestar Animal, José Luis León Gascón.

L'Edil ha ressaltat la importància d'este lloc, “ja que per fi l'Àrea de Sanitat i Benestar Animal comptarà amb personal tècnic, donant resposta a les demandes i necessitats de la població en esta matèria tan important”.

Les persones interessades a participar han d'estar en possessió del títol de Llicenciatura o Grau en Veterinària i sol·licitaran participar a la selecció mitjançant instància en què faran constar que reuneixen tots els requisits establerts en estes bases.

Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l'Ajuntament d'Altea, situat a la planta baixa, oficina O.A.C. o mitjançant la seu electrònica i s’ajustaran al model específic de la present convocatòria, estant a disposició a la pàgina web, seu electrònica i Oficines d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Altea.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada inexcusablement de fotocòpia del D.N.I. o documentació acreditativa equivalent; titulació exigida i justificant del pagament de la taxa per drets d’examen, 60€.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'òrgan competent, aprovarà la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, amb indicació de les causes d'exclusió, concedint un termini de 5 dies hàbils per a la esmena de defectes i presentació de reclamacions.

El procediment de selecció serà el d'oposició, la puntuació màxima de la qual serà de 30 punts i consistirà en la realització d'un únic exercici, dividit en dos parts.

La primera part consistirà a contestar per escrit, durant un període màxim d’una hora, un qüestionari de 30 preguntes relacionades amb el temari comprès a l’Annex d’esta convocatòria.

La segona part consistirà a contestar per escrit diverses preguntes de caràcter teòric pràctic, referents a les funcions de tècnic o tècnica de sanitat, durant un període màxim de 2 hores, i que estaran relacionades amb les funcions pròpies del lloc.

Pujar