elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Alaquàs bonificarà per segon any consecutiu la tarifa de l'aigua i les taxes de clavegueram i d'arreplegada de residus sòlids (ecotasa) a les famílies mab renda baixa

Alaquàs bonificarà per segon any consecutiu la tarifa de l'aigua i les taxes de clavegueram i d'arreplegada de residus sòlids (ecotasa) a les famílies mab renda baixa
  • L'import màxim de la bonificació pot arribar fins als 70€ per unitat familiar. El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 de gener al 15 de març

Alaquàs bonificarà per segon any consecutiu la tarifa municipal de l’aigua i les taxes per la prestació del servei de clavegueram i d'arreplegada de residus sòlids urbans (ecotaxa) a les unitats familiars amb renda baixa empadronades al municipi. Es tracta d’una mesura posada en marxa per l’Ajuntament d’Alaquàs l’any passat amb l’objectiu d’ajudar a les famílies a fer front a la crisi econòmica generada per la Covid-19 i que continuarà enguany.

Com a novetats, i per tal de facilitar la gestió a la ciutadania, el termini de presentació de sol·licituds s’ampliarà enguany a 2 mesos. S’iniciarà el 15 de gener i finalitzarà el 15 de febrer de cada any i haurà de ser sol·licitat cada any per a la seua renovació. A més, les persones que hagen sigut beneficiàries de les bonificacions i exencions en l’exercici immediatament anterior al de la renovació, hauran de presentar declaració responsable així com també una autorització per a tindre accés a les seues dades. Tots aquests documents seran facilitats per l’Ajuntament d’Alaquàs.

L’import de la bonificació variarà en funció de la taxa i el col·lectiu al què es pertany. En el cas de l’aigua, s’aplicarà la tarifa de consum prevista per al bloc 1 fins als 36 m3 per trimestre i es bonificarà en un 100% el canon per amortització i renovació d’inversions en els primers 24 m3 per trimestre i en un 50% dels 24 m3 fins als 48 m3 per trimestre. Pel que respecta a les taxes de clavegueram i arreplegada de residus sòlids (ecotaxa), es bonificarà el 100% de la quota a les persones jubilades i pensionistes durant els quatre cobraments trimestrals següents a la resolució i en la resta de col·lectius es bonificaran 5 euros per quota de la taxa en els quatre cobraments trimestrals següents a la resolució. Aquestes bonificacions s’aplicaran en el rebut emés per l’empresa concessionària (Aguas de Valencia SA) prèvia comunicació de la resolución del reconeixement de l’ajuda per l’Ajuntament.

Per tal de rebre aquesta ajuda cal ser persona empadrona al municipi i reunir conjuntament els següents requisits: ser titulars dels contractes de subministrament d’aigua potable o en el seu defecte, titulars del contracte de lloguer de l’habitatge per al qual se sol·licita la reducció de la taxa, residir en l’habitatge per al qual se sol·licita aquesta ajuda amb una antiguetat mínima de 6 mesos anteriors a la data de la sol·licitud i tindre uns ingressos anuals de tots els membres de la unitat familiar o de convivència que no superen els llindars de renda establerts en l’Ordenança reguladora. A més, per a cada membre de la unitat familiar o de convivència amb una discapacitat igual o superior al 33% i per al cas de famílies monoparentals, es considerarà una persona més a l’efecte del càlcul del coeficient.

Cal destacar

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través del registre electrònic de l’Ajuntament d’Alaquàs https://alaquas.sedelectronica.es/info.0  o a través del registre presencial sol·licitant cita prèvia a través del telèfon 662391716 o de la pàgina web: https://www.alaquas.org/citaprevia/cita.asp, seleccionant el servici OAC – Registre General.

L’Ajuntament d’Alaquàs ha habilitat el telèfon 661 956 583 (d’11 a 14 hores) així com el correu electrònic  ajudestaxes@alaquas.org per a les persones que necessiten resoldre els seus dubtes relacionats amb aquesta mesura abans de fer la presentació en el registre.

Tota la documentació i instància es pot descarregar del següent enllaç: https://www.alaquas.org/nota/20295/0/alaquas_bonificara_segon_any_consecutiu_tarifa

Pujar