elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Alzira convoca les ajudes per a estudiants del curs 2020/21

Alzira convoca les ajudes per a estudiants del curs 2020/21
 • A partir del 15 de setembre es poden sol·licitar les ajudes per a transport i material escolar per a segon cicle d’Infantil

A partir del dimarts 15 de setembre i fins al pròxim 15 d’octubre es poden sol·licitar les ajudes de l’Ajuntament d’Alzira per a transport escolar d’estudiants universitaris, cicles formatius i ensenyances superiors. També en el mateix termini es podran demanar les ajudes per col·laborar amb les despeses realitzades per les famílies empadronades a Alzira per a la compra del material escolar de l'alumnat del 2n cicle d'Educació Infantil, matriculats a Alzira.

“Es tracta d’ajudes que busquen col·laborar amb les despeses de les famílies i que s’atorguen segons el criteri de concurrència competitiva. En el cas de les de material escolar, es destinen únicament al segon cicle d’Educació Infantil, ja que són l’única franja d’edat que queda fora de la xarxa de llibres”, assegura la regidora, Maria Calvo.

Ambdues convocatòries estaran disponibles en el web a partir del 15 de setembre des de l’enllaç de la publicació, on també es poden consultar els requisits, objecte de la convocatòria o els motius d’exclusió.

Els interessats a sol·licitar les ajudes han de fer-ho:

 • Preferentment  a través de la seu electrònica mitjançant el tràmit d'educació amb el nom “Transporte de Estudiantes del Ayuntamiento de Alzira”: https://sedeelectronica.alzira.es/PortalCiudadano/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=3458
 • De forma presencial en la Clau, amb cita prèvia que es pot demanar des de citaprevia.alzira.es.
 • Altres formes que contempla l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques dirigida a l'alcalde-president, dins del termini del 15 de setembre al 15 d'octubre de 2020, tots dos inclusivament.

Les persones sol·licitants hauran de presentar la documentació següent:

Per a transport escolar 

 • Instància específica.
 • Autorització per a consultar la renda dels membres de la unitat familiar.
 • Documentació acreditativa d'estar matriculat/ada en algun centre educatiu per al curs 2020-2021
 • Llibre de família.
 • Mèrits i circumstàncies (opcional) que es vullguen fer valdre, que hauran d'acompanyar-se juntament amb els documents de sol·licitud, degudament documentats i vigents durant el termini de presentació.
 • Document acreditatiu del compte bancari. Es podran aportar qualsevol dels següents documents: llibreta bancària, certificat electrònic de banca en línia, o model normalitzat de manteniment de tercers segellat pel banc. La persona sol·licitant ha de ser la titular del compte corrent. En este compte corrent (IBAN complet) se li abonarà l'ajuda en cas de ser concedida. En cas de ser menor, el/la titular del compte ha de ser la mateixa persona que realitza la sol·licitud en nom del/a menor.

Per a material escolar

 • Instància específica del procediment.
 • Documentació acreditativa d'estar matriculat en el 2n cicle d'Educació Infantil en algun dels centres públics o privats-concertats d'Alzira en el curs 2020-2021.
 • Factura del material escolar adquirit per a este curs escolar, emesa a nom del/la beneficiari/ària (pare/mare/tutor/a). La factura ha de detallar la relació del material i el seu import. En cas d'haver sigut adquirit en el centre, certificat del centre.
 • Document acreditatiu del compte bancari. Es podran aportar qualsevol dels següents documents: llibreta bancària, certificat electrònic de banca en línia, o model normalitzat de manteniment de tercers segellat pel banc. La persona sol·licitant ha de ser la titular del compte corrent. En este compte corrent (IBAN complet) se li abonarà l'ajuda en cas de ser concedida. En cas de ser menor, el/la titular del compte ha de ser la mateixa persona que realitza la sol·licitud en nom del/a menor.
 • Autorització per a consultar la renda dels membres de la unitat familiar, especificada en la base cinquena, punt 1.
 • Llibre de família (tots els fulls en què conste la unitat familiar).
Pujar