1 de marzo de 2021 1/3/21

Dia de l'Escola Pública

Dia de l'Escola Pública - (foto 1)
  MÁS FOTOS
  Dia de l'Escola Pública - (foto 2)
  Dia de l'Escola Pública - (foto 3)

  La nova junta directiva de la FAPA “Gabriel Miró”, composta per 21 membres en la seua majoria dones, combina l'experiència amb la nova sàvia i ha obtingut un suport unànime per part dels assistents a l'assemblea general extraordinària en la qual ha sigut triada.

  Les iniciatives proposades en el pla de treball 2015 i la seua projecció durant els pròxims quatre anys, -període que abasta la nova legislaura- van obtenir també un suport unànime per part de l'assemblea general en la qual també va ser aprovada la memòria de gestió i balanç de l'exercici 2014.

  D'entre totes elles, encaminades a millorar la qualitat educativa de l'alumnat de la província d'Alacant, destaquen les campanyes específiques a desenvolupar relacionades amb temes de màxima actualitat i especial incidència que a més, han de servir per a reivindicar el protagonisme del moviment associatiu de pares i mares i la participació en els centres educatius, segons propòsit que es fixa la nova junta directiva, expressat en l'assemblea pel seu president, Ramón López Cabrera.

  -Campanya contra la pèrdua de competències i atribucions del nostre sector en els consells escolars de centre que regula la LOMCE. Campaña promoguda per CEAPA consistent en la sol·licitud d'equiparació amb la Comunitat Autònoma del País Basc respecte a l'acord de la Comissió Bilateral de Cooperació i Administració de l'Estat i l'Administració de la Comunitat Autònoma del País Basc en relació amb la Llei Orgànica 8/2013 de 9 de desembre per a la millora de la qualitat educativa, que presentarem a tots els grups parlamentaris de la nostra Comunitat Autònoma, a través de COVAPA. L'acord entre l'estat i l'autonomia basca, entre altres coses, possibilita que el Govern Autonòmic definisca les relacions entre les adreces dels centres i els òrgans col·legiats de participació, garantint el paper rellevant d'aquests últims en les decisions que s'adopten en els centres educatius.

  -Campanya de promoció de l'escola pública. Ressaltem els seus valors. A proposta de la nova junta directiva, l'assemblea general recolza la iniciativa d'instaurar el “Día de l'Escola Pública”, (fins ara inexistent), fixant el mateix el 28 de març, dia de la commemoració de l'aniversari de la mort del poeta universal Miguel Hernández i entre els actes del qual se cita realitzar el recorregut de la ”Senda del poeta”portant elements al·lusius que realcen els valors de l'escola pública per a fer-los més visibles a la societat.

  -Continuïtat campanya ”No sóc una despesa, sóc una inversió. Escola pública i de qualitat” iniciada en 2012. Centrada a reivindicar la derogació del Reial decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu per a aconseguir que qüestions com les ràtios (en termes generals i particularment en l'escola rural), i els terminis que afecten a la substitució de professorat, recuperen, almenys, les condicions vigents fins a 2012.

  -Campanya gratuïtat llibres de text: ajudes, reutilització, biblioteca d'aula, cooperatives, bancs de llibres...Amb l'objectiu de minorar l'impacte econòmic que representa per a les famílies l'aquisición de llibres de text, de forma especial en els cursos en els quals es produirà la implantació de la LOMCE el pròxim curs.

  -Campanya ”Jornada Escolar: triar tod@s, sense imposar-se a ningú”. Per a reivindicar la implantació d'un model que satisfaça al màxim nombre de famílies possible i pose fi a un debat excessivament dilatat en el temps i que ha provocat incertesa i nombrosos enfrontaments en moltes comunitats educatives.

  -Campanya per a la millora de la formació docent: al fil de les declaracions efectuades per rectors de la Universitat d'Alacant respecte a la formació docent, considerem necessari emprendre accions que promoguen la millora de la formació del professorat, pedra angular del sistema educatiu.

  -Campanya per a la implantació del programa ”Ajedrez en l'Escola”. A la vista dels nombrosos beneficis que aporta els escacs i arran de l'aprovació el passat 11 de febrer per part de la Comissió d'Educació i Esport del Congrés dels Diputats PER UNANIMITAT de tots els Grups Parlamentaris de la Proposició no de Llei per a la implantació del programa ”Ajedrez en l'Escola”, instarem al nostre govern autonòmic, a través de COVAPA a la seua regulació i fomentarem qualsevol iniciativa que sobre aquest tema es desenvolupe.

  La nova junta directiva de la FAPA “Gabriel Miró”d'Alacant assumeix el suport obtingut com el millor estímul per a emprendre les iniciatives plantejades, al mateix temps que agraeix la presència dels delegats i delegades assistents a sengles assemblees generals i valora l'esforç que, -en jornada dominical- van realitzar molts d'ells per a conciliar la seua vida personal i les seues responsabilitats com a representants d'un APA_AMPA.

   

  Subir