25 de febrero de 2020 25/2/20

La Mancomunitat de la Ribera Alta aprova la creació d’un servei de mediació en habitatge

La Mancomunitat de la Ribera Alta aprova la creació d’un servei de mediació en habitatge  - (foto 1)
  • Fomentarà el lloguer social en l’estoc d’habitatges buit, públic i privat

MÁS FOTOS
La Mancomunitat de la Ribera Alta aprova la creació d’un servei de mediació en habitatge  - (foto 2)
La Mancomunitat de la Ribera Alta aprova la creació d’un servei de mediació en habitatge  - (foto 3)
La Mancomunitat de la Ribera Alta aprova la creació d’un servei de mediació en habitatge  - (foto 4)

La Junta de Govern de la Mancomunitat de la Ribera Alta va acordar ahir impulsar la creació del nou Servei Mancomunat d’Habitatge, per a gestionar un lloguer social per a famílies necessitades.
El nou servei impulsarà una eixida social per als habitatges públics que continuen buits, com també per a l’estoc de les entitats bancàries.

El president de la Mancomunitat, Txema Peláez, va convocar als alcaldes de més de 10.000 habitants de la Ribera Alta per a exposar les línies mestres del projecte, que encara ha de ser ratificat en el pròxim plenari que l’ens celebrarà en març. Una vegada aprovat, les localitats que estiguin interessades podran adherir-se individualment.

En el curt termini el Servei Mancomunat d’Habitatge durà a terme una anàlisi de la situació en cadascun dels municipis de la comarca adherits per tal d’elaborar d’un pla d’acció en matèria d’habitatge.

El pla inclourà, entre d’altres, la creació d’un protocol d’actuació contra desnonaments, un servei d’assessorament i mediació amb persones amb problemes per pagar l’hipoteca i convenis amb la Conselleria d’Habitatge per a la reparació de pisos socials del parc públic que en l’actualitat es troben buits i precisen de millores.

El projecte de Servei Mancomunat d’Habitatge en detall

Seran mesures prioritàries del nou servei:
• La utilització adequada del parc existent d’habitatges.
• Promoure la millora de l’entorn en les zones urbanes on es troben els habitatges.
• La integració social dels residents, amb coordinació amb els serveis socials municipals.

Línies d’actuació del Servei:

• Establiment de convenis amb la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a la reparació dels habitatges socials del parc públic de la Generalitat que estan buits i precisen d'una rehabilitació, per a la qual s’utilitzaran tots els recursos disponibles, entre altres els provinents dels plans d’ocupació.

• Conèixer la situació dels immobles socials existents en cada municipi adherit, per a posar-los a disposició dels potencials usuaris en el menor termini de temps possible.

S’establiran protocols d’urgència per als casos especials de persones que requereixen un habitatge públic com són les víctimes de violència de gènere o altres situacions de risc.

• Mobilitzar l'estoc d’habitatges de les entitats financeres que estiguen pendents d’ocupar, destinant-los a lloguer social. Esta mesura requerirà un registre d’habitatges buits dels bancs.
Promoure l’aplicació de mesures que penalitzen el no ús social dels habitatges, des d'una recàrrega de l'IBI fins a la possible expropiació.
• Servei de seguiment periòdic de la situació global dels habitatges en els municipis, ocupats per famílies amb situació de risc, en especial les que es troben en processos d'execució hipotecària i desnonaments.

Elaboració i aplicació de protocol d'actuacions contra els desnonaments, en coordinació amb la Generalitat.

• Servei d'orientació, assessorament i mediació adreçat a les persones amb dificultats de pagament de crèdits hipotecaris i risc de pèrdua del domini habitual i a les immerses en procediments d'execució hipotecària, per tal de propiciar alternatives que no comporten la negació del dret a l’habitatge.
Necessària col·laboració de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.

• Establiment d’incentius per a poder destinar els habitatges no ocupats pels seus titulars al programa autonòmic de lloguer social (xarxa lloga), informar i orientar en relació a les ajudes corresponents en matèria de lloguer, mitjançar entre propietaris i inquilins, oferint assessorament tècnic i jurídic, donar difusió a la borsa d'habitatges de lloguer i, en general, impulsar el mercat del lloguer en les nostres localitats.
• Assessorar, informar i orientar en relació a qualsevol subvenció o ajuda en matèria d’habitatge, com és el cas de les ajudes per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d’exclusió social, la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer, informe d’avaluació dels edificis, per a l’adquisició de vivienda (joves), etc.

• Dur a terme, en col·laboració amb els serveis socials municipals, projectes d’intervenció i/o acompanyament per a la reintegració social, tot afavorint la convivència i la participació en zones urbanes amb una alta conflictivitat veïnal, per tal d’aconseguir una millora de la qualitat de vida de les persones que hi viuen i prevenint la formació de guetos.

Recursos humans:

• Es preveu que la gestió directa de l’oficina s’assumirà per un tècnic qualificat a temps complet, amb el reforç d’un jurista (advocat) durant un dia a la setmana.
• Auxiliar administratiu a temps parcial (50%) i Auxiliar d’informació a temps parcial (60%)
• Recolzament i implicació dels serveis socials municipals.

Subir