elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

Els informes jurídics municipals avalen l’obligatòria abstenció de Barber en el Ple per estar recusat

Els informes jurídics municipals avalen l’obligatòria abstenció de Barber en el Ple per estar recusat - (foto 1)

  El govern local de Gandia s’ha ratificat aquest matí en la decisió presa ahir per l’alcaldia durant la celebració del plenari ordinari de demanar la no participació del regidor del Grup Municipal del PP, Guillermo Barber en la votació del punt 2.2 de l’ordre del dia: “Resolució de l’incident de recusació de l’anterior alcalde, Arturo Torró, promogut per un funcionari municipal en data 26 de març de 2015”, en trobar-se també recusat prèviament en la causa.

  I és que un informe jurídic signat pels Lletrats Major i Titular de l’Ajuntament així ho determinaven. A les conclusions de l’informe els serveis jurídics asseguren que: “Concorre causa d’abstenció en el regidor Guillermo Barber (article 28.2.a LRJPAC), i per tant no deuria intervindre en la deliberació, votació i decisió de l’assumpte al qual contrau aquest informe, en els mateixos termes en què ell va assumir la seua abstenció en la sessió de la JGL de 14 d’abril de 2015”.  Segons l’informe, “En cas contrari, si la seua intervenció poguera ser determinant per a l’adopció de l’acord, comportaria la invalidesa o nul·litat de ple dret d’aquest en els termes recollits en l’article 62.1.e) de la Llei 30/1992, devent adoptar-se les mesures procedents per tal d’evitar que es precindisca de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats... 3. La no abstenció en les casos en què no procedisca pot donar lloc a responsabilitat (28.5 de la LRJPAC).

  El mateix informe també demostra que Barber era coneixedor de la seua condició de recusat i, per tant, de l’impediment legal d’intervindre en la votació, ja que no és la primera vegada que s’absté: “El regidor delegat al qual es refereix l’acord transcrit era, en aquella data, el Sr. Guillermo Baber, qui, en haver estat prèviament recusat, va actuar correctament no estant present en la deliberació i adopció dels acords adoptats en la sessió de la Junta de Govern Local de 14 d’abril de 2015, precisament perquè va entendre que els acords li afectaven, i per tant es va abstindre...” (punt II. Pàgina 2. Informe Assessoria Jurídica)

  Des del govern també s’assegura que, “tot i que el PP era coneixedor de la situació de Barber, el portaveu, Víctor Soler, va rebre ahir totes les explicacions, abans i durant el plenari. Va estar convidat el senyor Barber a una reunió prèvia i no va assistir. A més, van tindre a la seua disposició una còpia dels informe jurídics, però mai les van sol·licitar”.  

  D’altra banda, un altre informe del Secretari General de l’Ajuntament conclou que “jurídicament i procedimental procedeix la inclusió de l’assumpte de referència en l’ordre del dia del Ple”, contràriament al que va qüestionar ahir el grup municipal del PP.  

  L’executiu desmenteix també que siga la primera vegada en democràcia que un regidor és obligat legalment a abstindre’s o absentar-se d’una votació del Ple, ja que hi ha altres antecedents d’edils que no han intervingut en alguna deliberació per evitar, per exemple, conflicte d’interessos. 

  Finalment, Barber va votar el punt 2.2 a pesar dels advertiments legals. El seu vot no es va tindre en compte en resultat de la votació: 12 en contra (PP i C’s) i 12 a favor (PSOE i Més Gandia). El vot de qualitat de l’Alcaldia va resoldre l’empat i l’assumpte es va aprovar.

   

  Subir