Domingo 19 de Agosto de 2018

El sector forestal valencià com a generador d´ocupació - Artículo de opinión Vox Populi - elperiodic.com

Versión Clásica
Edición Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana : Vox Populi

El sector forestal valencià com a generador d´ocupació

06/06/2013 Dr. José Vicente Oliver Villanueva
recomendar
a mis favoritos
La constitució de la Plataforma Forestal Valenciana (PFV) el passat divendres 31 de maig a Enguera representa, sense dubte, un punt d’inflexió en la història forestal a la Comunitat Valenciana i un punt de partida per al desenvolupament sostenible de l'activitat forestal al nostre territori. El nostre principal repte és la conservació i millora del medi natural i paisatgístic, harmonitzant conservació mediambiental i gestió forestal sostenible. Partint d'aquesta premissa, la PFV es compromet perquè la gestió forestal sostenible sigua la màxima garantia per a la conservació dels nostres boscos i dels serveis mediambientals i socioeconòmics que presten a la societat.

En un moment en què la societat civil ha de donar passos decidits cap endavant, la PFV neix com una associació sense ànim de lucre i totalment independent, integrant a 19 organitzacions que representen al conjunt del sector forestal a la Comunitat Valenciana: associacions de propietaris públics i privats, sindicats agraris, associacions empresarials del sector primari i industrial, associacions professionals i conservacionistes, instituts tecnològics i universitats públiques.

Estem convençuts que tenim davant nostre un repte molt ambiciós i la responsabilitat d'un contracte generacional per conservar un llegat mediambiental molt ric i divers, però també per desenvolupar un sector que aprofite les oportunitats que se li brinden per generar ocupació i riquesa i que siga una pedra angular en la vertebració social, econòmica i mediambiental del nostre asimètric territori.

Després de tres dècades de competència autonòmica en matèria forestal, seguim patint de greus problemes que ens han portat a un abandonament de les masses forestals, a un nivell mínim d'activitat i a un embull administratiu derivat d'una legislació excessiva. Els agents involucrats en el sector forestal no podem permetre esta situació. Amb una administració autonòmica que segueix sense veure el potencial del desenvolupament forestal, que els pocs recursos invertits només han fet que ocasionar més despeses a l'erari públic creant estructures públiques altament ineficients, que no ha destinat estos recursos limitats a establir les bases per generar ingressos en els nostres pobles i que ve donant batzegades quant a polítiques que afecten al desenvolupament rural, ara per ara ens trobem davant d'un pacient amb nombroses i diferents malalties, però que no podem permetre que ens entre en fase terminal.

La història ens ha demostrat que allà on els boscos han generat activitat i ingressos han subsistit davant la pressió per part d'altres tipus d'ús del sòl. La funció productiva del bosc no només no perjudica, sinó que potencia la seva funció protectora. Este any precisament celebrem el 300 aniversari del principi de sostenibilitat de von Carlowitz, sobre el qual se sustenta la ciència forestal a Europa, un model acceptat i imitat a nivell mundial com el responsable d'haver pogut augmentar i millorar els ecosistemes forestals al nostre continent, vertebrant cadenes de valor i generant ocupació i riquesa en zona rurals. No hi ha cap raó plausible per la qual ens haguem de quedar al marge d'este model. Basat en criteris objectius de sostenibilitat, el sector forestal valencià té un llarg recorregut per poder generar ocupació posant en valor els múltiples productes i serveis que ofereix, com ens han demostrat altres regions en el nostre entorn europeu i mediterrani.

Per tal poder generar un major valor mediambiental i socioeconòmic i per contribuir a millorar el nivell d'ocupació i les condicions de vida als nostres pobles de l'interior, la PFV proposa les següents línies d'actuació prioritàries:

1. Potenciar i facilitar la gestió forestal sostenible als propietaris municipals i privats, possibilitant la generació d'ocupació i riquesa en les zones de l'interior, impulsant un eficaç desenvolupament rural, base de la cohesió territorial i social. Per a això les tres conselleries directament involucrades (Economia, Agricultura i Medi Ambient) han de donar suport d'una vegada de forma decidida la integració de projectes de gestió forestal i desenvolupament de cadenes de valor de recursos forestals (aprofitament tèrmic o elèctric de la biomassa residual forestal, cultius de creixement ràpid per a biocombustibles o fusta, tòfones i altres fongs, plantes aromàtiques i medicinals per a usos farmacèutics o nutricionals, etc.) en la implementació de la nova Política Agrària Comuna, és a dir, en els Plans de Desenvolupament Rural i en els contractes territorials. En paral•lel cal redefinir el paper de la Xarxa Natura 2000 perquè realment sigua un instrument de conservació d'hàbitats i espècies lligat a potenciar aquells usos tradicionals que han portat al territori a mantenir les seves bones condicions ambientals.

2. No crear més figures de protecció o limitació administrativa de l'activitat agroforestal que entorpeixen o descoratgen l'activitat dels emprenedors que tant necessitem.

3. Incrementar els plans de gestió sostenible. S'han d'afavorir els plans d'ordenació de recursos forestals a desenvolupar en cooperació publico-privada baix la tutela dels tècnics de l'Administració, permetent el desenvolupament d'empreses forestals locals com a millor sistema per generar ocupació estable i de qualitat en el medi rural.

4. Apostar decididament pel sector de la bioenergia de base forestal com a substitut dels combustibles fòssils no renovables, basat en projectes de gestió i aprofitament integral i responsable, transformació eficient i consum de biomassa a escala local o comarcal. Esta nova cadena de valor és la que pot actuar com a element tractor de la reactivació de la gestió sostenible dels nostres boscos, com estem observant en altres regions del nostre entorn mediterrani, constituint la millor pràctica de prevenció activa d'incendis.

5. Implementar els Pagaments per Serveis Ambientals dels que es beneficia tota la societat, sense que reverteixi compensació en els nostres boscos. La conservació de la biodiversitat, la fixació de carboni, la recàrrega d'aqüífers i la millora de la qualitat i dels cicles de l'aigua han de ser els aspectes prioritaris, ja que el seu gran valor s'hauria de veure reflectit en preus de mercat, generant fluxos i activitat econòmics.

6. Donar suport per part dels agents públics i privats a la reçerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació en totes les activitats de la cadena de valor forestal, així com la transferència de coneixement i de noves tecnologies.

7. Intensificar la formació avançada i especialitzada en el sector forestal, així com la millora de l'educació i la cultura forestal en la nostra societat, sense deixar escapar el coneixement i els professionals que hem format amb recursos públics.

La PFV neix des d'un ampli consens social, amb un marcat caràcter independent, amb un esperit constructiu i ambiciós i amb la millor voluntat de vertebrar un sector tradicionalment molt dispers. En un temps en què necessitem d'impulsos i oportunitats, el sector forestal es presenta davant el conjunt de la societat valenciana i davant els seus governants com un sector de futur que ofereix oportunitats de crear ocupació i riquesa per a la nostra generació i les futures. Naturalment que som conscients que ens queden moltes barreres per franquejar, però és, sense dubte, un repte il•lusionant i esperançador. Animem a totes aquelles persones o entitats a Alacant, Castelló o València que vulguin aportar al nostre esforç col•lectiu a sumar-se a la Plataforma Forestal Valenciana.

Comparta este artículo
Publicidad
Publicidad
Con el soporte de:
GV Conselleria Educació

RSS elperiodic.com Comunidad Valenciana
Facebook elperiodic.comTwitter elperiodic.com
Amb la col·laboració de la Consellería d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana.

Aviso Legal | Política de Cookies | Publicidad | Correo: valenciaARelperiodicPUNcom

 
Versión Móvil