25 de juny de 2019 25/6/19

L'índex VCFI de Valenciaport ja segueix els nolis d’exportació del Mediterrani Occidental i del Llunyà Orient

L'índex VCFI de Valenciaport ja segueix els nolis d’exportació del Mediterrani Occidental i del Llunyà Orient - (foto 1)

El Valencia Containerised Freight Index (VCFI), l'índex desenvolupat per l'Autoritat Portuària de València i la Fundació Valenciaport, per a registrar la cotització dels nolis d'exportació des de València amb altres destinacions del món s'ha consolidat en el mercat. Com a mostra d'això, este mes s'han incorporat dos nous subíndexs addicionals que mesuraran l'evolució dels nolis d’exportació amb dues àrees geogràfiques claus per al comerç exterior canalitzat a través de Valenciaport: el “VCFI Mediterrani Occidental” i el “VCFI Llunyà Orient”.

Els dos nous indicadors subíndexs - com ocorre amb el VCFI - van iniciar la seua marxa al gener de 2018, per la qual cosa permeten detectar el seguiment del mercat en dues àrees econòmiques del món ben diferents: el Mediterrani i la conca asiàtica. En tots dos casos, zones d'interés comercial per als exportadors i importadors espanyols, i molt sensibles a informacions sectorials que poden afectar l'evolució dels preus.

Des de l'aparició del VCFI les navilieres, importadors, exportadors, transitaris i agents relacionades amb el transport internacional han pogut documentar el dispar comportament que han registrat les exportacions i importacions al llarg del 2018: un primer semestre molt dinàmic en tots dos fluxos comercials, i un segon amb un clar alentiment de l'exportació i unes taxes sostingudes de creixement de la importació. Però eixe dinamisme ha sigut diferent, segons les àrees del món que adoptem com a referència, aspecte que ha marcat l'oportunitat de generar dos subíndexs per als nolis d'exportació des del port de València.

Els treballs per a la confecció del VCFI han permés observar un fort creixement dels fluxos i nolis cap a Amèrica del Nord fins al punt que els EUA ha passat a ser nostre principal destinació de les exportacions (ceràmica), i una caiguda de les exportacions (no importacions) cap a Extrem Orient (caiguda del marbre, per exemple), que ha tingut el seu reflex en els nolis.

El mateix es podria dir dels trànsits i nolis cap a Orient Mitjà, Països Bàltics i Europa Atlàntica.

A l'Europa Mediterrània, des de gener de 2018 fins a l'actualitat, s'han mantingut els nolis d'una manera més estable malgrat el descens en els trànsits amb alguns països importants (el Marroc).

També s'ha detectat un estable comportament dels fluxos i nolis amb Àfrica Occidental, Àfrica costa oriental, Centreamèrica i Carib, Llatinoamèrica atlàntica i Pacífica i Mediterrani Oriental

Després d’estes conclusions de l'anàlisi de l'índex VCFI en el seu primer any de vida, i pels efectes de transparència per al millor coneixement del comportament del mercat s'ha optat per un VCFI Mediterrani Occidental i un VCFI Llunyà Orient, amb màximes garanties en la confidencialitat de l'origen de les dades; el que permetrà als usuaris aprofundir en la ciclicitat de la sèrie i en l'especialització espacial.

Tant els nous subíndexs, com el VCFI general, es publicaran en la web de l'Autoritat Portuària de València (www.valenciaport.com) el primer divendres de cada mes. Tots ells són accessibles des de la home page de Valenciaport.

Les dades, l'evolució i els comentaris dels referits subíndexs són els següents:

VCFI Mediterrani Occidental

Durant el mes de març, els nolis d'exportació des de Valenciaport al Mediterrani Occidental van experimentar un augment del 1,18% respecte al mes anterior, la qual cosa situa al subíndex en un valor de 960,38 punts. Esta alça coincideix amb el repunt dels trànsits a Algèria el mes de febrer i, en menor mesura, a Tunísia. Precisament al febrer el govern algerià va aprovar un nou paquet de mesures aranzelàries que substituiran a les restriccions a la importació imposades en 2018 sobre prop de 900 productes, fixant els aranzels entre el 30% i el 200% segons el tipus de producte.

VCFI Llunyà Orient

En el cas del Llunyà Orient, els nolis van experimentar al març un ascens similar al del Mediterrani Occidental, concretament del 1,20%. Amb esta xifra, el subíndex registra un valor de 835,62 punts, acumulant des de gener de 2018 un descens del 16,4%. En termes de trànsit, també el mes de febrer s'experimenta un augment dels enviaments de Valenciaport al Llunyà Orient i el creixement al gener de les exportacions del hinterland a la Xina després de la caiguda experimentada en 2018.

Més informació sobre els panelistes

El VCFI és un índex quantitatiu que permet mesurar i comprar de forma objectiva les dades relatives als nolis marítims des del port de València. Este índex ha sigut creat a partir de la informació obtinguda de fonts de dades primàries, formats per dotze panelistes de primer nivell que operen en el port de València, incloent transitaris i navilieres. En concret, les empreses participants en el projecte són: Alonso Pricing, Arkas, Cosco Shipping, Cotunay, DAL Grimaldi, Grup Raminatrans, K Line, MSC, Savino del Bene, TIBA i White Line Shipping.