elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L’Ajuntament impulsa els processos de consolidació i estabilització dels llocs de treball ocupats per funcionariat interí

L’Ajuntament impulsa els processos de consolidació i estabilització dels llocs de treball ocupats per funcionariat interí
  • Notario: “Una vegada publicat el Reial Decret Llei 14/2021, l’Ajuntament de València ha encetat immediatament el procés per garantir la consolidació i estabilització de la seua plantilla i afrontar el repte de minimitzar la temporalitat de l’ocupació públ

La regidora de Gestió de recursos, Luisa Notario, ha anunciat la convocatòria de la Mesa General de Negociació per al pròxim dia 14 de juliol a la que durà la proposta de les bases generals que hauran de regular les convocatòries de consolidació i estabilització pendents així com el nou procés regulat pel Reial Decret Llei 14/2021. En este sentit Notario ha informat que “feia temps que devia haver-se posat en marxa el procés però s’ha retardat davant els constants incompliments del calendari previst per part del Ministeri de Política Territorial per afrontar-lo”. Una vegada acordada la regulació d’àmbit estatal que li corresponia al govern central, l’Ajuntament ha posat en marxa el procés per a la convocatòria de les oposicions corresponents i poder donar compliment a les previsions que conté el reial decret que té per objectiu posar a disposició de l’actual personal interí, d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, la possibilitat d’aspirar a aquelles places que han vingut ocupant-se de forma temporal i  assolir una taxa de temporalitat no superior al 8 % l’any 2024.

Notario ha declarat que té un compromís ferm amb els treballadors i treballadores d’este Ajuntament i es va comprometre amb la representació sindical a posar en marxa els mecanismes per garantir l’estabilitat de la plantilla una vegada el govern central ho regulara.

La regidora ha destacat que “esta Delegació utilitzarà totes les ferramentes que té al seu abast per assegurar l’estabilitat de la plantilla i per això el procés es durà endavant amb el màxim diàleg amb les organitzacions sindicals representades a l’Ajuntament i treballarem amb l’objectiu comú d’agilitzar els tràmits, afavorir la participació del personal interí i mantindre el talent necessari i amb experiència per garantir una administració pública eficient per complir els seus objectius de servici públic, i ho farem aplicant les condicions més favorables que ens permeta la legislació”.

La regidora de Gestió de recursos ha afirmat que amb esta iniciativa es dona compliment als compromisos adquirits amb l’aprovació de la declaració institucional pel Ple municipal el passat 25 de febrer a través de la qual s’instava als poders públics a realitzar les modificacions normatives pertinents per tal de donar estabilitat i posar fi a les possibles situacions d’abús en que es pogueren trobar les persones que ocupen de manera interina llocs de treball en les administracions públiques.

“L’Ajuntament de València ha mostrat la seua màxima disposició a complir allò acordat pel govern central”. No obstant, la regidora Luisa Notario ha volgut mostrar també la seua insatisfacció pel text finalment contingut al reial decret llei: “És clarament insuficient per donar resposta a la greu situació creada al llarg del temps per algunes mesures que han soscavat l’estabilitat de les plantilles i els drets del personal interí com han estat les restrictives taxes de reposició i les limitacions pressupostàries que han imposat les successives lleis de pressupostos de l’Estat”. En este sentit, Notario ha reclamat “que es garantisca la supressió de qualsevol taxa de reposició en la llei de pressupostos que limite la possibilitat de l’Ajuntament de poder executar una adequada planificació de les seues plantilles i poder deixar la contractació temporal com una eina residual de contractació”.

Igualment ha posat de manifest la seua crítica a la previsió de la limitació dels nomenaments de personal interí durant tres anys que inclou el reial decret llei. En este sentit Notario ha anunciat que “esta limitació només tindrà un efecte perjudicial per al servici públic que presta l’administració que pot vore interrompuda la seua execució i pot fer més greu la situació de precarització del personal contractat temporalment que vorà limitades les seues expectatives d’estabilitat i permanència en el lloc de treball”.

El progressiu envelliment de la plantilla municipal que comporta un increment constant del nombre de jubilacions que han de ser substituïdes, l’augment de la cartera de prestacions i servicis públics que ha vingut efectuant el govern municipal des de 2015 que ha comportat necessàriament un increment del personal necessari per executar-les, i les restriccions pressupostàries i les limitacions per reposar els llocs vacants amb personal funcionari de carrera han conduït a una major presència de funcionariat interí per poder prestar un servici públic adequat, segons ha explicat Notario. En este sentit, actualment el nombre de persones que ocupen llocs de treball de manera interina són 1.496, dels quals 931 van ser nomenats abans del 31 de desembre de 2017, que són les persones especialment afectades pel reial decret llei aprovat pel govern de l’Estat. 

Pujar