28 de novembre de 2020 28/11/20

L'ajuntament convoca subvencions per a la promoció de la igualtat entre dones i homes i col·lectiu LGTBI

  Les entitats de València que treballen en la promoció de la igualtat entre dones i homes i de les persones del col·lectiu lèsbic, gai, transsexual, bisexual i intersexual (LGTBI), i en el foment de la lluita contra la discriminació per raó de sexe, d'orientació sexual o identitat de gènere, poden optar ja a la convocatòria de subvencions 2019 que ha realitzat l'Ajuntament.

  La Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria el passat 28 de desembre, i ja ha sigut publicada en el Butlletí Oficial de la Província, BOP. El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes des de la publicació oficial de la convocatòria, i l'import total ascendix a 100.000 euros. L'import màxim a percebre, amb independència del percentatge que resulte de la puntación obtinguda, serà de 5.000 euros per projecte. Estos s'ordenaran per ordre decreixent de puntuació fins aconseguir el crèdit pressupostari disponible de 100.000 euros.

  La finalitat d'esta convocatòria de subvencions és impulsar la cooperació entre la iniciativa social i l'administració local, per tal d'optimitzar els recursos existents, coordinar i complementar les actuacions municipals que impulse la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i donar suport a les actuacions del moviment associatiu que fomente l'apoderament i la participació de les dones en tots els àmbits de la vida, així com la consecució de drets i llibertats del col·lectiu LGTBI.

  Tal com ha recordat la regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Isabel Lozano, poden rebre ajudes aquells projectes que es dirigisquen a potenciar relacions de parelles igualitàries, justes i equilibrades; a informar, sensibilitzar, investigar i divulgar les desigualtats entre dones i homes, així com les causes i conseqüències del sistema sexe-gènere i les maneres d'arribar al seu qüestionament i desconstrucció; la formació dirigida a l'apoderament i a la presa de consciència per part de les dones de les desigualtats de gènere i el suport per a superar-les; la protecció i defensa dels drets de les dones; la creació i manteniment de xarxes d'associacions i entitats de dones i espais de comunicació i relació; la prevenció i millora de l'atenció en matèria de violència masclista cap a les dones des d'una perspectiva d'apoderament per a estes; el treball en la corresponsabilitat entre homes i dones en els diferents àmbits de la vida personal, familiar i laboral; i el treball amb noves masculinitats per a l'apoderament de models masculins positius i cerca de dissociacions masculines més enllà dels paràmetres del sistema sexe-gènere de la societat patriarcal.

  Així mateix, se subvencionaran projectes dirigits a la sensibilització contra estereotips i prejudicis i la normalització dels drets de les persones LGTBI; la sensibilització contra la LGTBIfóbia i la no discriminació; la lluita contra el 'bullying LGTBIfòbic'; i el tractament de la diversitat sexual familiar i per raó de gènere en diferents àmbits socials.

  Podran sol·licitar la subvenció totes aquelles associacions i entitats sense ànim de lucre que en el moment de presentació de esta complisquen els requisits previstos en les bases de la convocatòria i en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, aprovada per acord del Ple al juliol de 2016. A més, cada entitat o associació o agrupació podrà presentar un únic projecte (si presenta més d'un projecte o figura com a sol·licitant individual i en agrupació d'associacions o entitats quedaran tots dos exclosos).

  Pujar