elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Entra en funcionament el comité d’ètica i bones pràctiques en servicis socials

  La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València ha aprovat hui el nou comitè d’ètica i bones pràctiques en el servicis socials municipals, que té com a funció, a partir d’ara, assessorar en situacions en què es plantegen conflictes ètics i elaborar protocols i orientacions per a afrontar este tipus de situacions. A més, també promou la formació ètica dels professionals.

  El personal i les persones usuàries del sistema de Servicis Socials municipal podran dirigir-se al comitè sol·licitant la seua actuació en l'execució de les seues funcions a través del registre d’entrada municipal. El comitè està format per personal adscrit al sistema dels Servicis Socials municipals, personal funcionari d'altres servicis i per persones expertes en matèria d'ètica i innovació, alienes al sistema de Servicis Socials.

  El comitè pot crear grups de treball, així com demanar l'assessoria de professionals amb experiència per desenvolupar una funció de consultoria. Així mateix el comitè pot identificar d'entre els seus membres, una persona o més que per la seua especial formació puguen actuar com consultores en situacions excepcionals. En qualsevol cas estes persones consultores hauran d'informar al comitè, en la següent sessió, sobre les consultes o recomanacions realitzades. La designació dels consultors o consultores és per consens.

  Així, el comitè és un òrgan col·legiat de deliberació, de caràcter consultiu que té per finalitat última la de contribuir a la consecució del comportament ètic en la totalitat d'empleats i empleades que desenvolupen la seua tasca en este àmbit. «Açò comporta la humanització en el tracte, la millora de la qualitat de les actuacions, l'eficàcia de les intervencions, el registre i difusió de les bones pràctiques i fomentar l'excel·lència de l'exercici professional».

  La regidora de Servicis Socials, Consol Castillo, ha dit que «des del Servici de Benestar Social i Integració hi ha una clara aposta per la qualitat dels servicis i programes que en depenen. Les raons d'això són variades però podem apuntar a l'existència de noves exigències ciutadanes cap a les administracions públiques o la pròpia consideració de qualitat i excel·lència cap a les formes en les que els Servicis Socials es relacionen amb les persones a les que atén».

  «Es fa imprescindible i coherent amb les polítiques socials que volem crear este comité, és a dir, generar espais de reflexió sobre les funcions i conductes que es despleguen en l’exercici del quefer públic i de quins són aquells principis i valors ètics que tant l'organització com els i les professionals dels Servicis Socials han d’incorporar en l'atenció a la ciutadania, afegint així valor públic i de qualitat als servicis que es presten», ha afegit.

  Pujar