28 de gener de 2020 28/1/20

L'Ajuntament de Sueca crea beques de transport escolar

L'Ajuntament de Sueca crea beques de transport escolar - (foto 1)

  L'Ajuntament de Sueca ha creat una convocatòria de beques de transport escolar per al passat curs 2016-2017. En el marc de les bases d'esta nova convocatòria, l'Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d'Educació, pretén donar suport econòmic als estudiants del municipi que hagen de traslladar-se fora de l'àmbit territorial de Sueca per a cursar els seus estudis.

  Segons ha explicat el regidor d'Educació, Vicent Baldoví, el consistori ha creat estes ajudes amb la finalitat de contribuir amb les despeses que genera a les famílies el transport dels alumnes residents en el municipi de Sueca que cursen estudis universitaris i cicles formatius de grau mitjà o superior, bé siga a centres públics o privats, fora de la localitat. Baldoví ha assenyalat que estes ajudes funcionaran com un complement a aquelles que aporten altres administracions i ha apuntat també que “la idea és facilitar que tota aquella persona que finalitze els estudis bàsics a Sueca puga continuar la seua formació sense que siga necessari desplaçar la seua residència i mantenint el vincle amb la seua localitat”.

  La quantia total que destinarà el consistori a estes ajudes, en esta primera convocatòria, és de 15.000 euros, mentre que la quantia individualitzada de les ajudes serà d'un màxim de 150 euros per curs acadèmic i beneficiari, això no obstant, en cas que l'assistència no siga d'un curs acadèmic complet perquè es finalitze amb anterioritat, es prorratejarà l'ajuda en funció dels mesos que s'acudisca a classe i en cap cas els sol·licitants podran rebre més d'una ajuda municipal per transport i curs acadèmic encara que realitzen més d'un curs simultàniament. L'import total de les beques quedarà condicionat al crèdit pressupostari disponible i en el cas que l'import total de les beques a concedir siga superior al crèdit consignat, es reduirà proporcionalment l'import de les ajudes individualitzades fins ajustar-lo als crèdits aprovats.

  Segons han apuntat des del departament d'Educació, esta primera convocatòria funcionarà com a pilot, atés que a través d'esta el consistori podrà tenir una estimació del nombre d'alumnes de Sueca que cursen estos estudis fora del municipi. La informació que se'n derive a partir d'esta servirà per ajustar la convocatòria a la demanda de sol·licitants per al proper curs.

  L'actual convocatòria, que ha estat publicada amb uns mesos de retard, justificats en el treball que ha significat l'elaboració de les bases reguladores per a la seua concessió, tindrà caràcter retroactiu, es preveu però, per a l'any vinent, que es publique també a les darreries del curs acadèmic per tal que el consistori puga tenir la certesa del compliment del curs per part dels alumnes.

  Podran sol·licitar estes ajudes els pares/mares/tutors/es legals dels menors d'edat en representació d'estos, així com els alumnes majors d'edat que reunisquen els següents requisits: estar empadronats i residir en Sueca, tant els sol·licitants de les ajudes com els menors, almenys un any abans de la data de publicació de la convocatòria (en cas de separació o divorci, s'estarà a l'empadronament i residència del progenitor que tinga la guàrdia i custòdia) i haver estat matriculats en el curs 2016-2017 en centres situats fora del terme municipal de Sueca que impartisquen ensenyaments de cicles formatius de grau mitjà o superior, ensenyaments universitaris oficials adaptats a l'Espai Europeu d'Educació  Superior que conduïsquen a títols oficials de Grau i ensenyaments universitaris oficials que conduïsquen als títols oficials de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic i arquitecte tècnic. A més d'això, el sol·licitants hauran d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, de la Seguretat Social i de l'Ajuntament de Sueca.

  Les sol·licituds que hauran d'anar acompanyades amb la documentació annexa que es requereix al text de la convocatòria d'estes ajudes i que es pot consultar ja a la web www.sueca.es, a l'apartat d'anuncis, es podran presentar al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Sueca (DIAC), des del dijous 3  al divendres 18  d'agost.

  El termini màxim per a resoldre i notificar la concessió de les beques serà de sis mesos a comptar des de la presentació de les sol·licituds corresponents.

   

  Pujar