12 de juliol de 2020 12/7/20

Santa Pola proposa replantejar el projecte del nou accés des de la N-332

Santa Pola proposa replantejar el projecte del nou accés des de la N-332 - (foto 1)

  El projecte de traçat que reordena els accessos i acondiciona la N-332 al seu pas per Santa Pola, aprovat de manera provisional pel Ministeri de Foment, no dóna solució a les demandes del tram afectat en matèria d'ordenació del tràfic, seguretat vial i xarxes secundàries, tal com evidencien els informes tècnics elaborats per l'Ajuntament de Santa Pola. En estos informes es proposen a més una sèrie de millores i fins i tot el replantejament general del projecte.

  L'actuació projectada pretén crear un nou accés a Santa Pola des d'Alacant que creue la N-332 mitjançant un pas inferior, connectant la glorieta existent de la Ronda de Santa Pola amb una nova glorieta. No obstant això, l'excessiva magnitud de l'obra no soluciona els problemes existents.

  Amb el nou accés quedaria suprimida, i sense reposició prevista, la incorporació actual des de la Ronda de Santa Pola cap a Cartagena, la qual cosa obligaria a que tot el tràfic circulara per l'Avinguda de Llevant i Carretera d'Elx per accedir a la rotonda de l'enllaç amb la carretera d'Elx-Santa Pola. El projecte no proposa una solució a l'efecte d'ordenació de tràfic ni ha estudiat les conseqüències de dita desviació sobre el tràfic local, que provocaria problemes greus de congestió i seguretat vial en l'únic accés del casc urbà de la ciutat.

  Els informes tècnics de l'Ajuntament proposen tornar a incloure el ramal 1 del projecte de 2008, de manera que siga possible l'eixida cap a Cartagena. Per a això es proposa crear un tram de trenat amb doble carril entre els dos ramals, o bé la creació d'una segona via col·lectora a la marge dreta, ja que hi ha espai suficient. Quant a l'estudi del tràfic, este hauria d'ampliar-se amb una anàlisi de la capacitat del sistema complet de l'enllaç, inclosa la intersecció de la CV-865 i el tràfic induït cap a l'interior de Santa Pola per l'avinguda d'Elx.

  A més de la falta de connexió, el projecte tampoc contempla actuacions sobre seguretat vial referents a voreres o carril bici. El tram afectat està considerat com a Tram de Concentració d'Accidents (TCA) i per això s'han dut a terme actuacions en matèria de seguretat vial i senyalització en dates recents. Però el projecte fa referència al fet que s'ha eliminat l'enllumenat per qüestions d'eficiència i estalvi en les infraestructures de carreteres, si bé hauria de tindre en compte les condicions que envolten a cada tram. Part dels accidents en este TCA han sigut atropellaments de vianants, atés que no hi ha cap pas transversal habilitat per poder creuar des de la Ronda cap al camí de Poble Llevantí. Els tècnics municipals proposen que no només s'incloga l'obra civil, sinó també la instal·lació d'enllumenat, així com una zona de pas ciclopeatonal en el pas inferior sota la N-332.

  Els informes reconeixen que podria considerar-se fins i tot un replantejament general del projecte, convertint l'accés i els trams anterior i posterior, en zones desdoblegades tipus via parc amb una rotonda distribuïdora, tenint en compte que el tràfic en este tram es caracteritza per ser de curt recorregut, amb especial incidència del tràfic vacacional, i tenint en compte l'experiència satisfactòria de la via parc Guardamar-Torrevella.

  Pujar