elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El Ple Municipal aprova el Pla d'Igualtat Laboral de l'Ajuntament de Sagunt

  • Este document s'ha aprovat durant el ple extraordinari d'este matí i s'implementarà durant els pròxims quatre anys (2021-2024)

El Ple Municipal ha aprovat el Pla d'Igualtat Laboral de l'Ajuntament de Sagunt, que tindrà una vigència de quatre anys, en una sessió extraordinària que ha tingut lloc este matí. La iniciativa ha eixit avant amb 24 vots a favor i un en contra. PSPV-PSOE, Compromís, Iniciativa Porteña, Partit Popular, Esquerra Unida i Ciudadanos han votat a favor, mentre que Vox ha votat en contra.

L'article 46 de Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens (LOIHM), definix el Pla d'Igualtat com un «un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l'empresa (en este cas, l'ajuntament) la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i hòmens i a eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d'igualtat fixaran els concrets objectius d'igualtat a aconseguir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seua consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats».

Per tant, són molts els objectius generals que perseguix este Pla d'Igualtat Laboral, però entre els quals, es pot destacar el fet de previndre d'una manera efectiva l'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per orientació sexual i assetjament per identitat i/o expressió de gènere; impulsar la igualtat entre dones i hòmens en tots els àmbits de la institució municipal i assegurar l'absència de procediments o polítiques discriminatòries per raó de sexe en matèria de selecció i accés a l'ocupació, formació, promoció, salut laboral i retribució; promocionar la presència equilibrada de dones i hòmens en els diferents àmbits de responsabilitat, col·lectius professionals i llocs de treball de l'organització municipal; aconseguir el compliment del principi d'igualtat retributiva, que establix que en llocs de treball iguals o d'igual valor, els correspon igual retribució i potenciar i facilitar la corresponsabilitat i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral a totes les empleades i empleats, garantint l'absència de discriminació directa o indirecta, especialment la derivada per la maternitat, paternitat i assumpció d'obligacions familiars.

Este pla està destinat a tot el conjunt de treballadores i treballadors d'esta administració local, incorporant la perspectiva de gènere en l'àmbit organitzatiu i de funcionament intern, per a contribuir així a la construcció d'una societat més justa i igualitària.

El 30 de juny de 2020 es va constituir la Comissió Negociadora del Pla d'Igualtat Laboral, constituïda paritàriament per representants sindicals i representants de l'Equip de Govern, amb l'assessorament de l'equip tècnic de l'Àrea d'Igualtat. Esta comissió ha sigut l'encarregada de l'elaboració d'este pla, el qual va ser aprovat per unanimitat per la Comissió Negociadora el passat 23 de març de 2021, una decisió ratificada per la Taula General de Negociació el 29 de març, amb la finalitat que la igualtat entre dones i hòmens siga un pilar fonamental de les relacions laborals, del treball que es realitza des de la institució i de la manera de presentar l'Ajuntament de Sagunt, com a institució, davant la ciutadania.

Les administracions públiques estan obligades a respectar la igualtat entre dones i hòmens a tenor del mandat constitucional i de les lleis vigents. El Pla d'Igualtat laboral és un instrument eficaç l'objectiu del qual és aconseguir la igualtat real i efectiva entre les empleades i empleats de l'Ajuntament de Sagunt, aconseguint un major nivell d'equitat, millorant les seues condicions de treball i la qualitat d'este. El pla tindrà una vigència de 4 anys, des del 2021 al 2024.

Cal destacar que en la investigació sobre esta qüestió per part de la comissió, no s'ha trobat una situació de desigualtats o discriminacions manifestes i generalitzades, ja que la mateixa legislació ho impediria, però és cert que el treball d'anàlisi sí que ha permés diagnosticar quins són eixos àmbits on es poden corregir biaixos, potenciar principis igualitaris que d'alguna manera ja existixen, o facilitar ferramentes per a millorar l'organització interna de l'ajuntament incorporant la perspectiva de gènere.

Pujar