elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El Ple de l'Ajuntament aprova el reglament de la modalitat de teletreball del personal municipal

El Ple de l'Ajuntament aprova el reglament de la modalitat de teletreball del personal municipal
  • El nou protocol regula les condicions en les quals es pot accedir per part del personal a esta modalitat, quins llocs són susceptibles o no de poder-se exercir d'esta manera

MÉS FOTOS
El Ple de l'Ajuntament aprova el reglament de la modalitat de teletreball del personal municipal - (foto 2)

El Ple de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat el nou Reglament relatiu a la Prestació de Serveis en la Modalitat de Teletreball per al personal al servici de l'administració municipal. Es tracta d'un protocol que regula les condicions en les quals es pot accedir a esta modalitat, quins llocs són susceptibles o no de poder-se exercir d'esta manera i establix, al mateix temps, una prioritat en funció de la vulnerabilitat de cada col·lectiu.

El text, elaborat pel departament de Personal i Recursos Humans del Consistori a proposta de la seua regidora delegada, María José Carrera, va eixir avant amb els vots a favor de PSOE, Compromís, Iniciativa Porteña, Esquerra Unida, Ciutadans, Vox, el grup no adscrit i l'abstenció del Partit Popular, després d'haver sigut aprovat per unanimitat per la representació sindical en la institució i haver incorporat les idees, solucions i aportacions dels sindicats a esta reglamentació.

D'acord amb el que estipula el nou reglament, es considera teletreball «la modalitat de prestació de servicis a distància en la qual les funcions pròpies o contingut competencial del lloc de treball poden desenvolupar-se fora de les dependències de l'Administració, sempre que les necessitats del servici ho permeten, en lloc triat pels empleats públics i que complisca els requisits necessaris, mitjançant l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació».

Els llocs de treball que es delimiten com a susceptibles de poder ser exercits en la modalitat a distància són aquells les funcions dels quals siguen l'estudi i anàlisi de projectes en suport electrònic; l'elaboració d'informes i assessorament tècnic; el desenvolupament d'aplicacions informàtiques; la redacció, correcció i tractament de documents; l'anàlisi, disseny, programació i gestió de sistemes d'informació i comunicacions; la traducció; la supervisió de factures; la tramitació d'expedients mitjançant aplicacions informàtiques, ofimàtiques o xarxes corporatives; i qualsevol altra tasca que es puga realitzar en suport electrònic i dur a terme de manera autònoma i no presencial sense necessitat de traslladar documentació en suport paper.

En canvi, no són susceptibles d'això «els llocs les funcions dels quals comporten necessàriament la prestació de servicis presencials», és a dir, «aquells la prestació efectiva dels quals solament quede plenament garantida amb la presència física del treballador o la treballadora».

Podran accedir a esta modalitat les persones a les quals, per edat o per malaltia, els ho reconega el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament i, a més, aquelles que reunisquen una sèrie de requisits laborals, personals i tècnics. No obstant això, s'han establit uns criteris preferents d'autorització per a casos en els quals hi haguera diverses persones d'una mateixa unitat que desitgen accedir a la prestació a distància del servici no presencial i, per qüestions d'organització, no fora viable atorgar-li-ho a totes. Esta prioritat s'ha ordenat començant per les persones i col·lectius més vulnerables o amb majors dificultats per a acudir físicament al seu lloc.

En qualsevol cas, «l'organització del personal s'efectuarà de manera que, sense perjudici d'absències justificades, sempre hi haja un percentatge d'este, no inferior al 50% del total del personal adscrit a la corresponent unitat administrativa en la modalitat presencial» i, per tant, amb caràcter general, la jornada de teletreball setmanal es distribuirà a raó d'un màxim a la setmana de dos dies a distància i la resta de manera presencial. La duració màxima dels permisos serà d'un any «prorrogable per períodes iguals».

D'acord amb tot això s'elaborarà per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament de Sagunt un procediment específic sobre la prestació del servici en règim de teletreball que serà part integrant del pla de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament de Sagunt.

Este protocol s'ha elaborat tenint especialment en compte possibles futures situacions de crisi originades per factors sanitaris, de salut pública, mediambientals, socials o derivades d'alguna emergència sobtada, inusual o inesperada, que puga afectar greument la integritat i salut de les persones treballadores, i que així es determine o reconega mitjançant acord de l'Estat o de la Generalitat Valenciana, o també aquelles derivades de la declaració dels estats d'alarma, excepció o setge i l'àmbit d'aplicació del qual incloga o afecte el municipi.

L'exposició de motius assenyala que la modalitat de treball a distància a través de les Tecnologies digitals de la Informació i la Comunicació (TIC) en l'actual context pandèmic és una demanda social i una pràctica ja estesa, i que esta dinàmica no ha sigut aliena a l'àmbit de les administracions públiques.

En este sentit, l'argumentari recorda que a l'entorn de l'Ajuntament de Sagunt «el treball no presencial o teletreball no constituïx tampoc una novetat», ja que «durant l'inici del confinament decretat en els estadis inicials de la pandèmia de Covid-19 a mitjan març de 2020 i fins a juny de l'any en curs, gran part de la plantilla (aquella els llocs de treball de la qual eren susceptibles d'exercir-se en este règim) ja ha vingut prestant els seus servicis laborals davall esta modalitat, i que la mateixa no ha violentat l'organització del treball en el seu si, ni molt menys ha impactat negativament en la productivitat ni en el compliment d'objectius».

Així mateix, s'adduïx que la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic recull esta matèria en la legislació de la Funció Pública en l'article 47 bis del seu text refós ja des d'octubre de 2015.

De qualsevol manera, s'especifica pel que fa a la repercussió econòmica d'este protocol que el mateix «no comporta cap increment retributiu» ni requerix tampoc mesures que «impliquen l'adopció de previsions pressupostàries ad hoc».

El text del reglament de teletreball es publicarà ara en el Butlletí Oficial de la Província de València i està disponible també en la Seu Electrònica i la pàgina web municipal per al seu coneixement general per part de tota la ciutadania.

Pujar